Akty korporacyjne

Radc.2008.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr 34/VII/2008
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123 poz. 1059 z późn. zm.) - Krajowa Rada Radców Prawnych uchwala co następuje:
§  1. Uchwala się Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Traci moc uchwała Nr 2 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 1983 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.
§  3. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2009 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1.
1. Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów - zwany dalej "Regulaminem - określa zasady i tryb działania organów samorządu radców prawnych z wyłączeniem Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
2. Zasady oraz tryb działania rzecznika dyscyplinarnego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego określa odrębna uchwała.
3. Do spraw określonych Regulaminem nieuregulowanych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanej dalej "ustawą", stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  2. Rada okręgowej izby radców prawnych, prezydium rady okręgowej izby radców prawnych okręgowa komisja rewizyjna, Krajowa Rada Radców Prawnych, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i Wyższa Komisja Rewizyjna podejmują decyzje w formie uchwał.
§  3.
1. Uchwały organów, o których mowa w § 2, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków organu.
2. Organ, o którym mowa w § 2, może uchwalić tajność głosowania.
§  4.
1. Uchwały organów, o których mowa w § 2, w sprawach indywidualnych, doręcza się z urzędu stronom i uczestnikom postępowania.
2. Uchwały inne niż te, o których mowa w ust. 1, doręcza się zainteresowanym tylko w przypadku, gdy uchwala tak stanowi.
§  5. Wykonanie uchwał organów, o których mowa w § 2, należy do osób odpowiedzialnych za ich wykonanie w związku z zakresem zadań objętych pełnioną funkcją, chyba że w uchwale wskazano inną osobę.
§  6.
1. W wyborach przeprowadzanych w radzie okręgowej izby radców prawnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów
2. Jeżeli kandydaci otrzymali równą liczbę głosów, a tylko jeden z kandydatów może być wybrany, przeprowadza się ponowne glosowanie.
3. W przypadku uzyskania w ponownym głosowaniu równej liczby głosów przeprowadza się ponowne zgłaszanie kandydatów na nieobsadzone miejsca. Przepisy ust 1 i 2 stosuje

Rozdział П

Organy okręgowej izby radców prawnych

Oddział  I

Rada okręgowej izby radców prawnych

§  7. Rada okręgowej izby radców prawnych, zwana dalej "radą", wykonuje zadania wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych.
§  8.
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady zwołuje nowo wybrany dziekan rady, zwany dalej "dziekanem, na dzień przypadający w terminie 14 dni od dnia zamknięcia zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, na którym wybrano nową radę l. Porządek pierwszego posiedzenia rady proponuje dziekan.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku pierwszego posiedzenia rady zawiadamia się jej członków co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem rady
4. Wnioski w sprawie zmian w porządku pierwszego posiedzenia rady mogą być wnoszone przez członków rady. Wnioski te poddawane są pod głosowanie na początku posiedzenia.
§  9. Rada na pierwszym posiedzeniu w szczególności:
1) ustala liczbę osób wchodzących w skład prezydium rady
2) dokonuje wyboru prezydium rady poprzez przeprowadzenie oddzielnego głosowania na funkcje: wicedziekana (wicedziekanów), skarbnika, sekretarza oraz członka (członków) prezydium rady.
§  10.
1. Nie później niż na posiedzeniu rada na wniosek dziekana określa zakres obowiązków:
1) wicedziekana albo wicedziekanów, jeżeli wybrano więcej niż jednego wicedziekana-
2) członków prezydium rady.
2. Określając zakres obowiązków wicedziekanów rada wyznacza wicedziekana do wykonywania obowiązków, o których mowa w § 22.
§  11. Rada dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.
§  12.
1. Rada, w celu realizacji swoich zadań, może powołać stałe komisje
2. W uchwale o powołaniu komisji rada określa zakres i zasady działania komisji oraz liczbę jej członków.
3. Po powołaniu komisji rada wybiera jej skład osobowy, w tym przewodniczącego komisji
4. Członkami komisji mogą być również radcowie prawni nie będący członkami rady z tym ze przewodniczącym komisji może być jedynie członek rady
5. Rada może zlecić komisji sporządzenie opinii lub projektu stanowiska rady co do wybranych zagadnień oraz określić termin ich przedłożenia.
§  13.
1. Rada może powołać zespoły problemowe.
2. Członkami zespołu problemowego mogą być również osoby nie będące radcami

prawnymi, których wiedza i umiejętności przydatne są w sprawach związanych z zakresem działania zespołu.

3. Rada określa termin zakończenia prac przez zespół problemowy
4. Do zespołów problemowych przepisy § 12 ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio.
§  14.
1. Rada ustala zasady i wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do:
1) dziekana, wicedziekana, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium rady
2) członków komisji, o których mowa w § 12;
3) członków zespołów problemowych, o których mowa w § 13;
4) członków okręgowej komisji rewizyjnej;
5) przewodniczącego i członków okręgowego sądu dyscyplinarnego
6) rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;
7) pozostałych osób wykonujących zadania na rzecz organów samorządu radcowskiego
2. Rada może w drodze uchwały przekazać uprawnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do osób o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 7, prezydium rady.
§  15.
1. Posiedzenia rady zwołuje dziekan nie rzadziej niż raz na kwartał
2. Posiedzenie rady dziekan zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady dziekan obowiązany jest zwołać posiedzenie rady w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, dziekan wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do tak zwołanego posiedzenia przepisy ust 4 i 6 nie mają zastosowania.
4. Porządek posiedzenia rady proponuje dziekan.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia rady zawiadamia się jej członków co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem rady
6. Wnioski w sprawie zmian w porządku posiedzenia rady mogą być wnoszone przez członków rady. Wnioski te poddawane są pod głosowanie na początku posiedzenia rady.
§  16.
1. Posiedzeniu rady przewodniczy dziekan, wyznaczony przez niego wicedziekan albo inny członek rady.
2. W posiedzeniach rady mają prawo uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu: przewodniczący okręgowego sądu dyscyplinarnego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i rzecznik dyscyplinarny oraz inne osoby zaproszone przez dziekana rady.
§  17.
1. Z przebiegu posiedzenia rady sporządza się protokół.
2. Protokół obejmuje krótki zapis przebiegu obrad. Do protokołu dołącza się treść podjętych uchwał oraz listę obecności zawierającą podpisy uczestników posiedzenia.
3. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, sekretarz i protokolant.
4. Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia rady zawierające uchwały rady, z zastrzeżeniem ust. 5, podpisują:
1) dziekan i wicedziekan albo
2) dwaj wicedziekani, albo
3) dziekan i sekretarz, albo
4) wicedziekan i sekretarz.
5. Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia rady zawierające uchwały rady w sprawach finansowych podpisują dziekan i skarbnik albo wicedziekan i skarbnik.
6. Skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole dokonuje oraz wnioski w sprawie dokonania skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole odrzuca osoba przewodnicząca posiedzeniu rady na wniosek osoby biorącej udział w posiedzeniu, o czym informuje członków rady na jej najbliższym posiedzeniu.
7. Skreślenia, poprawki lub uzupełnienia dokonane w protokole wymagają omówienia podpisanego przez osoby podpisujące protokół.
8. Odrzucony wniosek o dokonanie skreśleń, poprawek lub uzupełnień dołącza się do protokołu.
9. Protokół jest udostępniony członkom rady przed następnym posiedzeniem.
§  18. Odpisy uchwał rady przesyła się do wiadomości Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
§  19.
1. Rada ustala corocznie plan pracy i ocenia jego wykonanie.
2. Prezydium rady ustala plan dyżurów członków rady, w zależności od potrzeb.
§  20.
1. Posiedzenia prezydium rady odbywają się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Do zadań prezydium rady należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia rady;
2) przygotowanie materiałów na zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych:
3) wykonywanie czynności przekazanych przez radę;
4) nadzór nad komisjami stałymi i zespołami problemowymi;
5) ustalanie struktury organizacyjnej biura rady, zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników biura rady.
3. Do posiedzeń prezydium rady przepisy § 15 ust. 3 -6, § 16 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.
§  21.
1. Dziekan kieruje pracami rady oraz reprezentuje radę na zewnątrz, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia rady i prezydium rady;
2) proponuje porządek posiedzeń rady oraz prezydium rady;
3) opracowuje projekt podziału obowiązków pomiędzy członków rady oraz prezydium rady;
4) kieruje do członków rady sprawy do załatwienia;
5) opracowuje projekt rocznego planu pracy rady.
2. Dziekan może powierzyć wicedziekanowi wykonanie czynności mieszczącej się w zakresie jego kompetencji.
§  22.
1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez dziekana, jego obowiązki wykonuje wicedziekan. Jeżeli w radzie wybrano więcej niż jednego wicedziekana, obowiązki dziekana wykonuje wicedziekan wyznaczony przez radę w trybie §10 ust. 2.
2. Wicedziekan wykonuje obowiązki dziekana do czasu wyboru nowego dziekana.
3. W razie przejściowej przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez dziekana obowiązki dziekana wykonuje wicedziekan, a jeśli w radzie wybrano więcej niż jednego wicedziekana - wicedziekan wyznaczony przez dziekana. Gdy dziekan nie jest w stanie wyznaczyć wicedziekana, stosuje się ust. 1.
§  23. Sekretarz rady odpowiada za:
1) wykonywanie uchwał rady i prezydium rady, z zastrzeżeniem § 5;
2) sprawowanie nadzoru nad pracą biura rady i zgłaszanie w tej mierze dziekanowi odpowiednich wniosków;
3) sporządzanie protokołów posiedzeń rady i jej prezydium;
4) prowadzenie list radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych;
5) redagowanie komunikatów oraz obwieszczeń rady i jej prezydium;
6) załatwianie skarg i wniosków dotyczących okręgowej izby radców prawnych;
7) koordynowanie działań organów rady;
8) informowanie rady o stanie wykonywania uchwał rady i jej prezydium;
9) opracowywanie projektów uchwał rady i jej prezydium;
10) załatwianie innych spraw zleconych przez dziekana.
§  24. Skarbnik rady odpowiada za gospodarkę finansową rady, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt budżetu okręgowej izby radców prawnych;
2) przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania budżetu;
3) nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową okręgowej izby radców prawnych;
4) odpowiada za egzekwowanie należności okręgowej izby radców prawnych;
5) opiniuje i przedstawia radzie wnioski dotyczące umorzenia należności okręgowej izby radców prawnych.
§  25. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza rady lub skarbnika rady, rada wyznacza zastępcę spośród członków rady na czas trwania przeszkody.
§  26.
1. Rada prowadzi działalność finansową i gospodarczą w ramach rocznego budżetu uchwalonego przez zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych.
2. Uchwalenie projektu budżetu na dany rok powinno nastąpić do dnia 31 marca tego roku.
3. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok, rada działa na podstawie projektu budżetu (prowizorium), który odpowiada wpływom i wydatkom rady za odpowiedni okres roku ubiegłego.
4. Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć środków pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskiwanymi wpływami.
§  27.
1. Zaciąganie przez okręgową izbę radców prawnych zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu następuje na podstawie uchwały rady.
2. Akceptacja dokumentów księgowych wymaga podpisu skarbnika lub upoważnionego przez niego członka rady.
§  28.
1. Obsługę administracyjną rady, stałych komisji rady, zespołów problemowych, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz okręgowego zespołu wizytatorów zapewnia biuro rady.
2. Czynności pracodawcy wobec pracowników biura rady wykonuje dziekan albo upoważniony przez niego członek prezydium rady.
3. Strukturę organizacyjną oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników biura rady ustala prezydium rady.

Oddział П

Okręgowa Komisja Rewizyjna

§  29.
1. Przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, zwanej dalej "komisją rewizyjną", oraz zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera komisja spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje dziekan w terminie 21 dni od dnia zakończenia zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych.
2. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub zastępca z upoważnienia przewodniczącego kieruje jej pracami oraz reprezentuje komisję na zewnątrz, a w szczególności:
1) sporządza plan pracy komisji rewizyjnej i czuwa nad jego realizacją;
2) dokonuje podziału obowiązków pomiędzy członków komisji rewizyjnej;
3) zwołuje posiedzenia komisji rewizyjnej i przewodniczy im;
4) przedstawia w imieniu komisji rewizyjnej informacje na posiedzeniach rady.
3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może powierzyć zastępcy przewodniczącego wykonanie czynności mieszczącej się w zakresie jego kompetencji.
4. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, obowiązki przewodniczącego wykonuje zastępca przewodniczącego.
§  30. Komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania przez kontrolę polegającą na:
1) opiniowaniu sprawozdań finansowych rady;
2) badaniu dokumentów dotyczących działalności gospodarczej i finansowej rady.
§  31. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§  32.
1. Kontrolę przeprowadza zespół w składzie co najmniej trzech członków komisji rewizyjnej, wybranych przez komisję, w tym przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej.
2. W przypadkach szczególnych kontrolę może przeprowadzić sam przewodniczący komisji rewizyjnej.
§  33.
1. Z przeprowadzonej kontroli oraz posiedzenia komisji rewizyjnej sporządza się protokół.
2. Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia, wnioski i zalecenia.
3. Protokół z kontroli podpisują członkowie zespołu, który przeprowadził kontrolę. Jeżeli członek zespołu odmawia podpisania protokołu lub nie może go podpisać, przewodniczący komisji rewizyjnej zaznacza w protokole przyczynę braku podpisu. Jeżeli członek zespołu odmawia podpisania protokołu - składa zdanie odrębne; jeśli członek zespołu nie może podpisać protokołu, przewodniczący komisji rewizyjnej zaznacza w protokole przyczynę braku podpisu.
4. Protokół z kontroli rozpatrywany jest na posiedzeniu komisji rewizyjnej.
5. Po rozpatrzeniu protokołu z kontroli komisja rewizyjna podejmuje uchwałę zawierającą ustalenia, wnioski i zalecenia.
6. Uchwałę, o której mowa w ust. 5, przewodniczący komisji rewizyjnej przekazuje prezydium rady.
7. Rozpatrzenie uchwały, o której mowa w ust. 5, powinno nastąpić na najbliższym posiedzeniu rady przypadającym po dniu jej przekazania lub na następnym posiedzeniu rady.
§  34. Komisja rewizyjna może powoływać ekspertów.
§  35. Członkowie prezydium rady oraz pracownicy biura rady udzielają komisji rewizyjnej na jej pisemny wniosek ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

Rozdział  III

Organy Krajowej Izby Radców Prawnych

Oddział  I

Krajowa Rada Radców Prawnych

§  36. Krajowa Rada Radców Prawnych, zwana dalej "Krajową Radą", wykonuje obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
§  37.
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady zwołuje nowo wybrany Prezes Krajowej Rady, zwany dalej "Prezesem", na dzień przypadający w terminie 14 dni od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Radców Prawnych na którym wybrano nową Krajową Radę.
2. Porządek pierwszego posiedzenia proponuje Prezes.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku pierwszego posiedzenia Krajowej Rady zawiadamia się jej członków co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Krajowej Rady.
4. Wnioski w sprawie zmian w porządku pierwszego posiedzenia Krajowej Rady mogą być wnoszone przez członków Krajowej Rady. Wnioski te poddawane są pod głosowanie na początku posiedzenia Krajowej Rady.
§  38. Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu w szczególności:
1) ustala liczbę osób wchodzących w skład Prezydium Krajowej Rady;
2) dokonuje wyboru Prezydium Krajowej Rady poprzez przeprowadzenie oddzielnego głosowania na funkcje: wiceprezesa (wiceprezesów), skarbnika, sekretarza oraz członka (członków) Prezydium Krajowej Rady.
§  39. Krajowa Rada ustala regulamin obrad Krajowej Rady.
§  40.
1. Krajowa Rada w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji powołuje stałe komisje.
2. W uchwale o powołaniu komisji Krajowa Rada określa zakres i zasady działania komisji oraz jej skład liczbowy. W skład komisji wchodzi od 3 do 7 członków.
3. Po powołaniu komisji Krajowa Rada wybiera jej skład osobowy, w tym przewodniczącego komisji.
4. Członkami komisji mogą być również radcowie prawni nie będący członkami Krajowej Rady, z tym że przewodniczącym komisji może być jedynie członek Krajowej Rady.
5. Krajowa Rada może zlecić komisji sporządzenie opinii lub projektu stanowiska Krajowej Rady co do wybranych zagadnień oraz określić termin ich przedłożenia.
6. Komisje składają Krajowej Radzie półroczne sprawozdania ze swojej działalności.
7. Plany i harmonogramy prac komisji na okresy półroczne ustala przewodniczący komisji, a zatwierdza Prezydium Krajowej Rady.
8. Plany i harmonogramy prac komisji na okresy roczne uchwala komisja, a zatwierdza Prezydium Krajowej Rady.
§  41.
1. Krajowa Rada może powołać zespoły problemowe.
2. Członkami zespołu problemowego mogą być również osoby nie będące radcami prawnymi, których wiedza i umiejętności przydatne są w sprawach związanych z zakresem działania zespołu.
3. Krajowa Rada określa termin zakończenia prac przez zespół problemowy.
4. Do zespołów problemowych przepisy § 40 ust. 2 zd. 1 oraz ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
§  42.
1. Krajowa Rada ustala zasady i wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do:
1) Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i pozostałych członków Prezydium Krajowej Rady;
2) członków komisji, o których mowa w § 40;
3) członków zespołów problemowych, których mowa w § 41;
4) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej;
5) przewodniczącego i członków okręgowego sądu dyscyplinarnego;
6) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
7) pozostałych osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady.
2. Krajowa Rada może w drodze uchwały przekazać uprawnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 7, Prezydium Krajowej Rady.
§  43.
1. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Krajowej Rady Prezes zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Krajowej Rady.
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Krajowej Rady Prezes obowiązany jest zwołać posiedzenie Krajowej Rady w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, Prezes wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do tak zwołanego posiedzenia przepisy ust. 4 i 6 nie mają zastosowania.
4. Porządek posiedzenia Krajowej Rady proponuje Prezes.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Krajowej Rady zawiadamia się jej członków co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem.
6. Wnioski w sprawie zmian w porządku posiedzenia Krajowej Rady mogą być wnoszone przez członków Krajowej Rady. Wnioski te poddawane są pod głosowanie na początku posiedzenia.
§  44.
1. Posiedzeniu Krajowej Rady przewodniczy Prezes albo wyznaczony przez niego wiceprezes.
2. W posiedzeniach Krajowej Rady mają prawo uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu: Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej i Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Krajowej Rady.
§  45.
1. Z przebiegu posiedzenia Krajowej Rady sporządza się protokół oraz sprawozdanie stenograficzne.
2. Sprawozdanie stenograficzne obejmuje pełny zapis przebiegu obrad.
3. Protokół obejmuje krótki zapis przebiegu obrad. Do protokołu dołącza się treść podjętych uchwał oraz listę obecności zawierającą podpisy uczestników posiedzenia.
4. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, sekretarz i protokolant.
5. Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia Krajowej Rady zawierające uchwały Krajowej Rady, z zastrzeżeniem ust. 6, podpisują:
1) Prezes i wiceprezes albo
2) dwaj wiceprezesi, albo
3) Prezes i sekretarz, albo
4) wiceprezes i sekretarz.
6. Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia Krajowej Rady zawierające uchwały Krajowej Rady w sprawach finansowych podpisują Prezes i skarbnik albo wiceprezes i skarbnik.
7. Skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole dokonuje oraz wnioski w sprawie dokonania skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole odrzuca osoba przewodnicząca posiedzeniu Krajowej Rady na wniosek osoby biorącej udział w posiedzeniu, o czym informuje członków Krajowej Rady na jej najbliższym posiedzeniu.
8. Skreślenia, poprawki lub uzupełnienia dokonane w protokole wymagają, omówienia podpisanego przez osoby podpisujące protokół.
9. Odrzucony wniosek o dokonanie skreśleń, poprawek lub uzupełnień dołącza się do protokołu.
10. Protokół jest udostępniony członkom Krajowej Rady przed następnym posiedzeniem.
§  46.
1. Krajowa Rada uchwala roczny plan pracy i ocenia jego wykonanie.
2. Krajowa Rada ocenia stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
§  47. Informację, o której mowa w art. 46 ustawy, Krajowa Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca każdego roku.
§  48.
1. Posiedzenia Prezydium Krajowej Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Prezydium Krajowej Rady składa Krajowej Radzie odpowiednio do dnia 31 marca i dnia 30 września każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim półroczu.
3. Do posiedzeń Prezydium Krajowej Rady przepisy § 43 ust. 3 - 6, § 44 oraz § 45 stosuje się odpowiednio.
§  49.
1. Prezes kieruje pracami Krajowej Rady oraz reprezentuje Krajową Radę ma zewnątrz, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady;
2) proponuje porządek dzienny posiedzeń Krajowej Rady oraz prezydium Krajowej Rady;
3) opracowuje projekt podziału obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady oraz Prezydium Krajowej Rady;
4) kieruje do członków Krajowej Rady sprawy do załatwienia;
5) opracowuje projekt rocznego planu pracy Krajowej Rady;
6) opracowuje projekt podziału obowiązków pomiędzy wiceprezesów.
2. Prezes może powierzyć wiceprezesowi wykonanie czynności mieszczącej się w zakresie jego kompetencji.
§  50. Jeżeli w Krajowej Radzie wybrano więcej niż jednego wiceprezesa, zakres obowiązków każdego z nich ustala Krajowa Rada na wniosek Prezesa. Określając zakres obowiązków wiceprezesów, Krajowa Rada wyznacza wiceprezesa do wykonywania obowiązków, o których mowa w § 51.
§  51.
1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, jego obowiązki wykonuje wiceprezes. Jeżeli w Krajowej Radzie wybrano więcej niż jednego wiceprezesa, obowiązki Prezesa wykonuje wiceprezes wyznaczony przez Krajową Radę w trybie § 50 zdanie drugie.
2. Wiceprezes wykonuje obowiązki Prezesa do czasu wyboru nowego Prezesa.
3. W razie przejściowej przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Prezesa obowiązki Prezesa wykonuje wiceprezes, a jeśli w Prezydium Krajowej Rady wybrano więcej niż jednego wiceprezesa - wiceprezes wyznaczony przez Prezesa. Gdy Prezes nie jest w stanie wyznaczyć wiceprezesa stosuje się ust. 1.
§  52. Sekretarz Krajowej Rady odpowiada za:
1) wykonywanie uchwał Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady, z zastrzeżeniem § 5;
2) sprawowanie nadzoru nad pracą Biura Krajowej Rady i zgłaszanie w tej mierze Prezesowi odpowiednich wniosków;
3) sporządzanie protokołów posiedzeń Krajowej Rady i jej Prezydium;
4) redagowanie komunikatów Krajowej Rady i jej Prezydium;
5) nadzorowanie sprawozdawczości Krajowej Rady i jej Prezydium;
6) udzielanie informacji o pracach Prezydium Krajowej Rady organom samorządu radców prawnych;
7) opracowywanie projektów uchwał Krajowej Rady i jej Prezydium;
8) analizowanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych;
9) załatwianie skarg i wniosków dotyczących Krajowej Rady.
§  53. Skarbnik Krajowej Rady odpowiada za gospodarkę finansową Krajowej Rady, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt budżetu Krajowej Rady;
2) przygotowuje projekt zasad gospodarki finansowej samorządu radców prawnych;
3) przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania budżetu;
4) nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową Krajowej Rady;
5) odpowiada za egzekwowanie należności Krajowej Rady;
6) opiniuje i przedstawia Krajowej Radzie wnioski dotyczące umorzenia należności Krajowej Rady.
§  54. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza Krajowej Rady lub skarbnika Krajowej Rady, Krajowa Rada wyznacza zastępcę spośród członków Krajowej Rady na czas trwania przeszkody.
§  55.
1. Krajowa Rada prowadzi działalność finansową w ramach rocznego budżetu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Uchwalenie budżetu Krajowej Rady na dany rok powinno nastąpić do dnia 31 marca tego roku.
3. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok Krajowa Rada działa na podstawie projektu budżetu, który odpowiada wpływom i wydatkom Krajowej Rady za odpowiedni okres roku poprzedniego.
§  56.
1. Zaciąganie przez Krajową Radę zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu następuje na podstawie uchwały Krajowej Rady.
2. Akceptacja dokumentów księgowych wymaga podpisu skarbnika lub upoważnionego przez niego członka Krajowej Rady.
3. Zasady opracowywania projektu budżetu Krajowej Rady określa Prezydium Krajowej Rady.
§  57.
1. Przy Krajowej Radzie działa Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji, zwany dalej "Ośrodkiem".
2. Krajowa Rada określa regulamin funkcjonowania, programy na okres kadencji oraz roczne plany pracy Ośrodka.
3. Środki finansowe przeznaczane na działalność Ośrodka uchwala się jako oddzielną pozycję budżetu rocznego Krajowej Rady.
4. Krajowa Rada powołuje Radę Programową Ośrodka w składzie od 3 do 7 członków. Przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka jest wiceprezes Krajowej Rady. W skład Rady Programowej mogą wchodzić osoby, nie będące radcami prawnymi.
5. Pracami Ośrodka kieruje powołany przez Krajową Radę Kierownik Ośrodka. Prezydium Rady powołuje współpracowników Kierownika Ośrodka oraz ekspertów.
6. Do zadań Rady Programowej należy ustalanie planów pracy Ośrodka.
7. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) przedkładanie Krajowej Radzie wyników prowadzonych badań oraz wniosków z nich płynących;
2) przedkładanie Krajowej Radzie propozycji opinii do projektów aktów prawnych, opiniowanych przez Krajową Radę na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy;
3) przedkładanie Krajowej Radzie projektów aktów prawnych;
4) przedkładanie Krajowej Radzie raz na kwartał sprawozdań z działalności Ośrodka oraz składanie wniosków w sprawie budżetu, niezbędnego dla realizacji jego zadań wynikających z planów pracy, o których mowa w ust. 2;
5) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji planów pracy Ośrodka, o których mowa w ust. 2;
6) współpraca z komisjami, o których mowa w § 40, oraz zespołami, o których mowa w § 41, w zakresie realizacji planów pracy Ośrodka, o których mowa w ust. 2.
8. Prezydium Krajowej Rady ustala zasady wynagradzania, zasady zwrotu kosztów i wysokość diet dla członków Rady Programowej Ośrodka oraz Kierownika Ośrodka.
§  58.
1. Przy Krajowej Radzie działa Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, zwane dalej "Centrum".
2. Krajowa Rada określa programy na okres kadencji oraz roczne plany pracy Centrum.
3. Środki finansowe przeznaczane na działalność Centrum uchwala się jako oddzielną pozycję budżetu rocznego Krajowej Rady.
4. Krajowa Rada powołuje Radę Programową Centrum, w składzie od 3 do 7 członków. W skład Rady Programowej Centrum mogą wchodzić również osoby nie będące radcami prawnymi, reprezentujące instytucje wymiaru sprawiedliwości, środowiska naukowe oraz inne samorządy prawnicze.
5. Krajowa Rada powołuje Kierownika Centrum.
6. Prezydium Krajowej Rady ustala zasady wynagradzania, zasady zwrotu kosztów i wysokość diet dla członków Rady Programowej Centrum oraz Kierownika Centrum.
7. Regulamin funkcjonowania Centrum w tym zadania Rady Programowej Centrum i Kierownika Centrum określa Krajowa Rada.
§  59.
1. Obsługę administracyjną Krajowej Rady, stałych komisji Krajowej Rady, zespołów problemowych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Zespołu Wizytatorów zapewnia Biuro Krajowej Rady.
2. Czynności pracodawcy wobec pracowników Biura Krajowej Rady wykonuje Prezes albo upoważniony przez niego członek Prezydium Krajowej Rady.
3. Strukturę organizacyjną oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Krajowej Rady ustala Prezydium Krajowej Rady.

Oddział  II

Wyższa Komisja Rewizyjna

§  60.
1. Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej, dwóch zastępców Przewodniczącego oraz sekretarza Wyższej Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje Prezes w terminie 21 dni od daty zakończenia Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
2. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej, obowiązki Przewodniczącego wykonuje zastępca Przewodniczącego wskazany przez Komisję.
3. Do Wyższej Komisji Rewizyjnej przepisy § 29 ust. 2 i 3 oraz § 30 - 35 stosuje się odpowiednio.