Aptek.2017.3.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/5/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2017 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 3 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą Nr VII/24/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwala się preliminarz (budżet) Naczelnej Izby Aptekarskiej na rok 2017, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi oraz Skarbnikowi Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały stanowi realizację ustawowego obowiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej. Stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.