KAAUM.2017.10.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 47/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie: uchwalenia preliminarza budżetowego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na rok akademicki 2017/2018

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Uchwala preliminarz budżetowy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na rok akademicki 2017/2018 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRELIMINARZ BUDŻETOWY

Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na rok akademicki 2017/2018

Stan środków KRAUM na dzień 31.08.2017 r. 4 383,33

Zwiększenia z tytułu:

a) składek członkowskich na rok akademicki 2017/2018 35 000,00

(2 500 zł x 14 jednostek wchodzących w skład KRAUM)

b) odsetek bankowych 300,00

Stan planowanych środków w roku akademickim 2017/2018 39 683,33

Lp.Cel% udziałKwota
1.Koszty uczestnictwa Przewodniczącego KRAUM w posiedzeniach Prezydium KRASP, KRAUM oraz innych spotkaniach zwiazanvch z reprezentowaniem KRAUM21,13%8 383,33
2.Koszty administracyjne związane z obsługą konferencji, w tym utrzymanie witryny internetowej KRAUM75,60%30 000,00
3.Koszty okolicznościowe i reprezentacyjne3,28%1 300,00
Razem:100,00%39 683,33