Aptek.2018.3.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr VII/4/2018
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2018 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą Nr VII/24/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwala się plan pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na rok 2018, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały stanowi realizację obowiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej, określonego w § 20 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą Nr VII/24/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

PLAN PRACY NRA NA ROK 2018 z podziałem na poszczególne komisje

KOMISJAUWAGI
Komisja ds. aptek ogólnodostępnych - mgr farm. Bożena Śliwa1. Udział w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o zawodzie farmaceuty,

2. Opiniowanie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem aptek i pracą farmaceutów w nich zatrudnionych,

3. Przygotowanie analizy ograniczeń dostępności do leków,

4. Przygotowanie propozycji rozwiązań zmierzających do zmiany tabeli marż na poziomie detalicznym i sposobu ich naliczania,

5. Wystąpienia do MZ, NFZ o wiążące interpretacje zapisów prawa,

6. Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję farmaceutów z zakresu funkcjonowania aptek ogólnodostępnych,

7. Współpraca z NFZ:

-udział w posiedzeniach Rady Funduszu -udział w pracach zespołów problemowych powoływanych przez Prezesa NFZ,

8. Kontynuowanie we współpracy z OIA akcji ogólnopolskiej APTEKARZE-PACJENTOM.

Komisja ds. farmacji szpitalnej - mgr farm. Ewa Steckiewicz - Bartnicka1. Kontynuacja działań zmierzających do jednoznacznego określenia miejsca apteki szpitalnej w strukturze szpitala,

2. Dążenie do ustalenia norm zatrudnienia farmaceutów pracujących w aptece szpitalnej w stosunku do liczby łóżek szpitalnych oraz wykonywanych procedur,

3. Kontynuacja działań mających na celu wprowadzenie zmian

w Ustawie Prawo Farmaceutyczne polegających na:

- określeniu szczegółowych wymogów jakim powinien odpowiadać dział farmacji szpitalnej w szczególności określających jego organizację (w tym czas pracy oraz ilość zatrudnionych farmaceutów) i wyposażenie,

- określeniu szczegółowych wymogów jakim powinno odpowiadać pomieszczenie pracowni do przygotowania leków cytotoksycznych w szczególności określających jego organizację i wyposażenie,

- określeniu szczegółowych wymogów jakim powinno odpowiadać pomieszczenie pracowni do sporządzania leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w szczególności określających jego organizację i wyposażenie,

- doprecyzowania składu zespołu badaczy tj. zapewnienie obecności kierownika apteki szpitalnej lub farmaceuty szpitalnego wskazanego przez kierownika apteki,

4. Kontynuacja działań w celu określenia przez Ministerstwo Zdrowia w drodze rozporządzenia szczegółowego wykazu wyrobów medycznych prowadzonych przez aptekę szpitalną, dział farmacji,

5. Współpraca z Zespołem roboczym do spraw opieki

farmaceutycznej w celu wypracowania projektu opieki farmaceutycznej w szpitalu finansowanej ze środków publicznych.(konieczność wyceny procedur),

6. Kontynuacja działań o finansowanie procedury żywienia pozajelitowego w warunkach domowych w oparciu o diety dożylne przygotowane przez farmaceutę (przy zachowaniu obowiązującego prawa oraz wymagań stawianych przez producentów),

7. Kontynuacja działań prowadzących do nowelizacji przepisów określających prawo wglądu do dokumentacji pacjentów hospitalizowanych w celu świadczenia opieki farmaceutycznej,

8. Kontynuacja działań mających na celu rewaloryzację wynagrodzeń dla farmaceutów zatrudnionych w szpitalu ze środków publicznych wyasygnowanych przez Ministerstwo Zdrowia,

9. Podjęcie działań mających na celu ujednolicenie zasad:

- udzielania rękojmi należytego prowadzenia apteki szpitalnej oraz działu farmacji,

- zaliczania do stażu pracy okresu urlopu macierzyńskiego,

10. Zorganizowanie spotkania roboczego z przewodniczącymi Komisji Aptek Szpitalnych poszczególnych izb,

11. Zorganizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, NFZ, dyrektorów szpitali, farmaceutów szpitalnych,

12. Przygotowanie informacji o liczbie szpitali oraz innych placówek wymagających posiadania apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej,

13. Przygotowanie informacji o liczbie funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej wraz z informacją o liczbie zatrudnionych farmaceutów wraz z wymiarem zatrudnienia,

14. Przygotowania raportu dotyczącego stanu farmacji szpitalnej.

Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych - mgr farm. Jakub Dorociak1. Prace na rzecz zmiany niektórych zapisów w prawie farmaceutycznymi oraz rozporządzeniu dotyczącym DPD dotyczącym między innymi wprowadzaniu trybu działań naprawczych w hurtowni farmaceutycznej (zmiana w PF), a także wprowadzaniu zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (np. wprowadzeniu definicji pojęć występujących w treści rozporządzenia),

2. Dostosowanie rozporządzeń dotyczącego obrotu produktami kontrolowanymi (N, P i prekursory) do realiów rynkowych,

w szczególności dotyczącym składania zamówień przez apteki na prekursory gr III-N,

3. Doprecyzowanie w PF możliwości zakupów przez hurtownie farmaceutyczne u podmiotów odpowiedzialnych w obecnie obowiązującym prawie, taka możliwość przysparza problemy interpretacyjne,

4. Bieżąca analiza modeli biznesowych realizowanych przez hurtownie farmaceutyczne i ich zgodności z prawem farmaceutycznym,

5. Podjęcie jednolitych działań w całym kraju mających na celu wyegzekwowanie przez nadzór farmaceutyczny tzw. zapisów antykoncentracyjnych oraz rzeczywistego oddzielenia hurtu od detalu,

6. Zmian rozporządzenia dotyczącego uprawnionych podmiotów do zakupu w hurtowni farmaceutycznej,

7. Podjęcia starań o zmiany rozporządzenia dotyczącego importu docelowego w zakresie dotyczącym hurtowni farmaceutycznych,

8. Doprowadzenie do objęcia farmaceutów pracujących w hurtowniach farmaceutycznym szkoleniami ciągłymi

z zakresu dobrej praktyki dystrybucyjnej zakończonych puntami twardymi,

9. Zorganizowanie pod patronatem NIA szkolenia dla farmaceutów pracujących w hurtowniach z wszystkich OIA,

10. Współpraca z GIF w zakresie realizacji DPD i problemów z tym związanych.

Komisje ds. opieki farmaceutycznej - dr Piotr Brukiewicz1. Kontynuacja wdrażania pilotażu Opieki Farmaceutycznej,

2. Współpraca i udział w spotkaniach zespołu MZ ds. wdrożenia Opieki Farmaceutycznej.

Komisja ds. informatyzacji, CSIOZ, CRF - mgr farm. Marian Witkowski1. Kontynuacja współpracy z CSIOZ w zakresie eZdrowia: e-Recepty, Systemu Monitorowania Kształcenia, Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, Centralnego Rejestru Farmaceutów,

2. Kontynuacja prac w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczących strategii i rozwoju eZdrowia.

3. Udział w pracach Zespołu strategii i rozwoju eZdrowia powołanego przy Ministerstwie Cyfryzacji.

4. Sprawowanie nadzoru nad pilotażem eRecepty.

5. Uruchomienie CRF na platformie należącej do NIA.

6. Poprawa infrastruktury IT NIA.

Komisja ds. legislacji - mgr farm. Michał Byliniak1. Sprawowanie nadzoru nad przepływem informacji z NRA do OIA oraz pomiędzy poszczególnymi izbami a także przekazywanie jednolitego stanowiska (interpretacji) w sytuacji nowelizacji ustaw i nowych rozporządzeń obwiązującego dla wszystkich OIA.

2. Wprowadzenie instytucji prawnych ograniczających sprzedaż bezpośrednią w sposób zapewniający ciągłość dostępności leków na rynku wewnętrznym.

3. Kontynuacja działań zmierzających do zmiany obecnie obowiązującej wysokości marży aptecznej.

4. Kontynuacja prac legislacyjnych w zakresie uszczelnienia 1%.

5. Podjęcie prac zmierzających do wydania elektronicznej Farmakopei Polskiej.

6. Przygotowanie przeglądu obowiązujących aktów prawnych, koordynacja procesu przygotowania uwag i propozycji.

7. Monitorowanie prowadzonych prac legislacyjnych.

8. Przygotowanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

9. Przygotowanie propozycji rozwiązań marżowych oraz projektu wdrożenia opłaty ekspedycyjnej.

10. Koordynacja realizacji projektu wdrożenia zmian struktury właścicielskiej aptek.

11. Przygotowanie propozycji nowelizacji przepisów mających na celu:

- wyeliminowanie wywozu produktów leczniczych,

- ograniczenia strat aptek w przypadku likwidacji działalności, -ograniczenia reklamy leków i suplementów diety skierowanej do pacjentów,

- umożliwienie wykreślenia z listy członków OIA osób nie wypełniających obowiązku opłacenia składek przez okres dłuższy niż 2 lata,

- rozszerzenie możliwości realizacji recept farmaceutycznych,

- zmniejszenie częstotliwości publikowania obwieszczeń refundacyjnych,

12. Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie znacznego ograniczenia sprzedaży produktów mających status produktu leczniczego w placówkach obrotu pozaaptecznego.

13. Zapoczątkowanie procesu wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących zaostrzenia warunków wprowadzania do obrotu, sprawowania nadzoru nad obrotem i wycofywania suplementów diety, głownie pod katem ich bezpieczeństwa stosowania.

14. Podjęcie kroków w celu nadzoru nad wprowadzaniem zmian w postaci ogłaszania obwieszczenia zawierającego wykaz leków refundowanych w zakresie zmniejszenia częstotliwości wprowadzania zmian, odpowiedniego vacatio legis, możliwości rekompensaty strat przez producentów w celu zminimalizowania negatywnych skutków finansowych ponoszonych przez apteki.

15. Sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem w Polsce uchwalonej przez Unię Europejską tzw. dyrektywy fałszywkowej oraz jej rozporządzenia wykonawczego.

Komisja ds. spraw kontaktów zagranicznych - mgr farm. Piotr MigasRok 2018 przyniesie nowe wyzwania dla Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych. Zgodnie z harmonogramem opisującym rotacyjny udział poszczególnych członków PGEU w Prezydium (Executive Commitee) PGEU przedstawiciele NIA wchodzą w jego skład w latach 2018 - 2020. Udział w pracach Prezydium PGEU daje szanse na reprezentacje interesów Polski oraz państw bloku wschodniego. W tym kontekście szczególnie istotne stają się spotkania w ramach grupy V4 dające szanse na wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie kierunku działań PGEU. Jednocześnie wskazane wydaje się dalsze budowanie i zacieśnianie relacji z państwami bałkańskimi a także Litwą, Łotwą i Estonią w celu zbudowania spójnego głosu Państw Europy Wschodniej.

Jednocześnie bliskie kontakty z przedstawicielami Państw Europy Zachodniej (UK, Francja, Niemcy, Irlandia, Portugalia) dają szanse na transfer wiedzy i doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem projektowanej Opieki Farmaceutycznej.

Komisja ds. odwoławczych - mgr farm. Małgorzata Pietrzak1. Współpraca z okręgowymi izbami aptekarskimi i szkolenie w zakresie stosowania Uchwały nr 18/2017 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie trybu

postępowania przy wydawaniu opinii w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki.

2. Przygotowanie analizy składanych odwołań - identyfikacja najważniejszych problemów oraz trendów, przedstawienie wniosków Naczelnej Izby Aptekarskiej poszczególnym okręgowym izbom aptekarskim.

Komisja ds. młodzieży farmaceutycznej - mgr farm. Paweł Martyniuk1. Objęcie patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej ogólnopolskich wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, takich jak: konferencje, konkursy, Kongres PTSF, Wigilia PTSF, akcja "Skonsultuj

z Farmaceutą",

2. Zakup nagród dla zwycięzców ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, takich jak:

- Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej,

- Ogólnopolski Konkurs Umiejętności Klinicznych,

- Ogólnopolski Konkurs Receptury Aptecznej,

- Ogólnopolski Konkurs Prac Naukowych.

3. Obecność przedstawicieli NRA na w/w wydarzeniach,

4. Zaangażowanie się w akcję Skonsultuj z Farmaceutą aby razem ze studentami farmacji promować opiekę farmaceutyczną

w nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy,

5. Wygłoszenie wykładów w ramach akcji Przyszłość Farmaceuty mających na celu przybliżanie studentom farmacji spraw dotyczących zawodu.

Komisja ds. szkoleń i edukacji

- dr Paweł Chrzan

1. Przeprowadzenie wśród farmaceutów ankiety dotyczącej zagadnień jakich tematów szkoleń brakuje, jakich jest w nadmiarze i sposobów usprawnienia informacji o dostępności szkolenia,

2. Czynny udział wraz z CMKP nad tematyką szkoleń,

3. Nawiązanie ściślejszej współpracy z PTFarm i władzami wydziałów farmaceutycznych przy organizacji kursów i szkoleń dla farmaceutów,

4. Opracowanie i wdrożenie centralnego rejestru kursów, szkoleń i konferencji organizowanych przez poszczególne OIA na stronie internetowej NIA,

5. Dążenie do zmian legislacyjnych mających na celu ujednolicenie rodzaju punktów edukacyjnych tylko na "miękkie", działania ukierunkowane w celu zmiany rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego farmaceutów, mającej na celu wprowadzenie dowolności w zakresie formy kształcenia

i uzyskiwania punktów edukacyjnych,

6. Współpraca z komisją ds. opieki farmaceutycznej w zakresie opracowywania i organizacji kursów doszkalających farmaceutów w kierunku opieki farmaceutycznej,

7. Inicjowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji farmaceutów,

8. Przygotowanie propozycji szkoleń z zakresu opieki farmaceutycznej,

9. Nawiązanie relacji z mediami pozwalających na aktywne przekazywanie stanowisk NRA,

10. Przygotowanie propozycji zmian w kształceniu przed-

i podyplomowym farmaceutów przed wdrożeniem systemu opieki farmaceutycznej w aptekach,

11. Działania ukierunkowane w celu zmiany rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego farmaceutów, mającej na celu wprowadzenie dowolności w zakresie formy kształcenia

i uzyskiwania punktów edukacyjnych,

12. Wprowadzenie możliwości organizowania wszystkich form szkoleń przez struktury OIA na równych prawach z ośrodkami kształcenia podyplomowego uczelni medycznych.

Komisja ds. informacji - mgr farm. Marek Tomków1. Wparcie komunikacyjne projektów związanych m.in. z wdrożeniem opieki farmaceutycznej, ustawy o zawodzie, nocnych dyżurów aptecznych, nowelizacji prawa farmaceutycznego, e- Recepty, oraz innych aktów prawnych mających wpływ na rynek,

2. Komunikacja wydarzeń w ramach Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU),

3. Udział w kluczowych wydarzeniach branżowych,

4. Rozwój nowoczesnych narzędzi komunikacji,

5. Dalsza profesjonalizacja wizerunku samorządu aptekarskiego w mediach.

Komisja ds. działalności gospodarczej - dr Mikołaj Konstanty1. Poszukiwanie danych oraz analiza rynkowa poziomu marż w aptekach otwartych na terenie kraju,

2. Pozyskiwanie dodatkowych przychodów dla Naczelnej Izby Aptekarskiej,

3. Współpraca z przedstawicielami i firmami farmaceutycznymi w kontekście szkoleń,

4. Wraz z osobą Skarbnika NRA wykonanie analizy potrzeb oraz kalendarium istotnych wydarzeń w NIA,

5. Sprawy bieżące.

Komisja ds. kultury, sportu i rekreacji - mgr farm. Małgorzata Lelito1. Opublikowanie na stronie NIA kalendarza wszystkich imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Okręgowe Izby Aptekarskie, jak również Naczelną Izbę Aptekarską,

2. Włączenie się Członków Komisji w organizację imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu ogólnopolskim,

3. Opracowanie regulaminu "Ligi Mistrzów", której celem jest wyłonienie najbardziej usportowionej Okręgowej Izby Aptekarskiej.