Aptek.2017.3.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/7/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2017 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą Nr VII/24/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwala się plan pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na rok 2017, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały stanowi realizację obowiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej, określonego w § 20 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą Nr VII/24/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

ZAŁĄCZNIK

PLAN PRACY

Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2017 z podziałem na poszczególne komisje

Komisja
Komisja ds. aptek ogólnodostępnych

- mgr farm. Bożena Śliwa

1. Wykonywanie zawodu w aptekach ogólnodostępnych:

- udział w pracach legislacyjnych dotyczących Ustawy o zawodzie farmaceuty,

- przygotowanie jednolitej procedury uzyskiwania rękojmi należytego prowadzenia apteki,

- przygotowanie analizy ilości farmaceutów pracujących w statystycznej aptece ogólnodostępnej na terenie poszczególnych OIA,

-współpraca z Komisją do spraw OF celem stworzenia modelu refundowanej opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej,

- wprowadzenie do PF zapisów mających na celu zapewnienie aptekom wynagrodzenia za pełnienie dyżurów nocnych,

- Przygotowanie analizy ilości farmaceutów przypadających na aptekę w poszczególnych izbach.

- odbiurokratyzowanie wszelkich możliwych czynności, umów, raportów, które nakłada na nas MZ, NFZ,

- wprowadzenie zasady, że kierownik apteki jest członkiem izby aptekarskiej, na terenie której pełni funkcję kierownika.

2. Analiza svtuacji ekonomicznej aptek:

- analiza strat finansowych aptek związanych ze zmianami na listach leków refundowanych,

- przygotowanie analizy ograniczeń dostępności do leków

z uwzględnieniem realizowanych modeli biznesowych i ich mechanizmów,

- przygotowanie propozycji rozwiązań dotyczących zmiany tabeli marż detalicznych i sposobu ich naliczania,

- przygotowanie propozycji rozwiązań dotyczących wdrożenia opłaty ekspedycyjnej,

- przygotowanie opracowania dotyczącego kondycji finansowej aptek indywidualnych,

3. Koordynacja prac ORA pod katem ujednolicenia zasad realizacji recept:

- sporządzenie katalogu dotychczasowych interpretacji zapisów Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich będących odpowiedziami na zapytania OIA i NIA kierowane do Ow NFZ, Centrali NFZ i MZ,

- przygotowanie we współpracy z OIA listy problemów interpretacyjnych i skierowanie wystąpień do Centrali NFZ i MZ,

- bieżąca analiza i informacja o zmianach prawa dotyczących aptek ogólnodostępnych,

4. Współpraca z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym:

- przegląd realizacji działań OIA i WIF w zakresie egzekwowania art. 99 PF,

- przedstawienie stanu realizacji porozumienia GIF-NRA w zakresie egzekwowania art. 94a Pf,

- organizacja konferencji po objęciu stanowiska przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

5. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia

- udział przedstawiciela NRA w posiedzeniach Rady przy Centrali NFZ,

- organizacja spotkania z przedstawicielami Centrali NFZ dotyczącego egzekwowania kar umownych i możliwości powołania komisji arbitrażowej,

6. Zorganizowanie we współpracy z OIA ogólnopolskiej akcji APTEKARZE- PACJENTOM,

7. Udział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i bieżące przygotowywanie informacji o zmianach przepisów prawa.

8. Wystąpienie do MZ o wprowadzenie zmian w przepisach określających sposób obliczania wysokości marży detalicznej w procesie nowelizacji ustawy refundacyjnej.

9. Ujednolicenie zasad stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki na poziomie OIA.

10. Ustalenie we współpracy z OIA problemów interpretacyjnych i skierowanie wystąpień celem ich wyjaśnienia do Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, Krajowego Konsultanta d/s Farmacji Aptecznej.

11. Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję farmaceutów kierowaną do Komisji.

12. W ramach współpracy z Centralą NFZ udział w:

- posiedzeniach Rady Funduszu

- pracach zespołów problemowych powoływanych przez Prezesa NFZ.

Propozycja Prezydium ORA Kalisz

- potrzebę ujednolicenia zasad stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej i szpitalnej oraz działu farmacji szpitalnej, jednocześnie

prosimy o podjęcie wiążącego stanowiska NRA w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496) w zakresie zaliczania do stażu pracy okresu urlopu macierzyńskiego

Komisja ds. farmacji szpitalnej mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka1. podjęcie działań zmierzających do jednoznacznego określenia miejsca apteki szpitalnej w strukturze szpitala.

2. dążenie do ustalenia norm zatrudnienia farmaceutów pracujących w aptece szpitalnej w stosunku do liczby łóżek szpitalnych oraz wykonywanych procedur

3. podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w Ustawie Prawo Farmaceutyczne polegających na:

- określeniu szczegółowych wymogów jakim powinien odpowiadać dział farmacji szpitalnej w szczególności określających jego organizację (w tym czas pracy oraz ilość zatrudnionych farmaceutów) i wyposażenie.

- określeniu szczegółowych wymogów jakim powinno odpowiadać pomieszczenie pracowni do przygotowania leków cytotoksycznych

w szczególności określających jego organizację i wyposażenie,

- określeniu szczegółowych wymogów jakim powinno odpowiadać pomieszczenie pracowni do sporządzania leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w szczególności określających jego organizację i wyposażenie.

- doprecyzowania składu zespołu badaczy tj. zapewnienie obecności kierownika apteki szpitalnej lub farmaceuty szpitalnego wskazanego przez kierownika apteki.

4. Podjęcie działań w celu określenia przez Ministerstwo Zdrowia w drodze rozporządzenia szczegółowego wykazu wyrobów medycznych prowadzonych przez aptekę szpitalną, dział farmacji.

5. Podjęcie ścisłej współpracy z Zespołem roboczym do spraw opieki farmaceutycznej w celu wypracowania projektu opieki farmaceutycznej w szpitalu finansowanej ze środków publicznych.(konieczność wyceny procedur),

6. podjęcie działań o finansowanie procedury Żywienia pozajelitowego

w warunkach domowych w oparciu o diety dożylne przygotowane przez farmaceutę (przy zachowaniu obowiązującego prawa oraz wymagań stawianych przez producentów),

7. Podjęcie działań prowadzących do nowelizacji przepisów określających prawo wglądu do dokumentacji pacjentów hospitalizowanych w celu świadczenia opieki farmaceutycznej,

8. Podjęcie działań mających na celu rewaloryzację wynagrodzeń dla farmaceutów zatrudnionych w szpitalu ze środków publicznych wyasygnowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

9. Podjęcie działań mających na celu ujednolicenie zasad:

- udzielania rękojmi należytego prowadzenia apteki szpitalnej oraz działu farmacji.

- zaliczania do stażu pracy okresu urlopu macierzyńskiego

10. Zorganizowanie spotkania roboczego z przewodniczącymi Komisji Aptek Szpitalnych poszczególnych izb./kwiecień/

10. Zorganizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, NFZ, dyrektorów szpitali, farmaceutów szpitalnych listopad/grudzień 2017

11. Przygotowanie informacji o liczbie szpitali oraz innych placówek wymagających posiadania apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej,

12. Przygotowanie informacji o liczbie funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej wraz z informacją o liczbie zatrudnionych farmaceutów wraz z wymiarem zatrudnienia

Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych

- mgr farm. Jakub Dorociak

1. Prace na rzecz zmiany niektórych zapisów w prawie farmaceutycznymi oraz rozporządzeniu dotyczącym DPD (eliminacja lub korekty zapisów przyjętych przez Polski Rząd a nie mających odniesienia w dyrektywie europejskiej).

2. Dostosowanie rozporządzeń dotyczącego WC/WS oraz obrotu produktami kontrolowanymi (N, P i prekursory) do realiów rynkowych, środków aktualnej komunikacji, możliwości wszystkich dystrybutorów hurtowych.

3. Zmiana w zakresie obowiązku oraz częstości przekazywania danych przez podmioty biorące udział w dystrybucji produktów leczniczych,

4. Analiza implementacji wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i jej wpływu na funkcjonowanie aptek,

5. Analiza modeli biznesowych realizowanych przez hurtownie farmaceutyczne,

6. podjęcie jednolitych działań w całym kraju mających na celu wyegzekwowanie przez nadzór farmaceutyczny tzw. zapisów antykoncentracyjnych oraz rzeczywistego oddzielenia hurtu od detalu,

7. kontynuowanie działań związanych z wyeliminowaniem tzw. systemu sprzedaży bezpośredniej, w szczególności zamawiania leków danego producenta tylko w konkretnej hurtowni, przez tzw. infolinię podmiotu odpowiedzialnego lub z narzucaniem określonych warunków sprzedaży jako systemu stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta,

8. Zmiana rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 - w zakresie zmian określających jakie preparaty mają być zamawiane pisemnie a jakie tego nie wymagają.

9. Zmiana ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia - w zakresie zmiany obowiązku sprowadzania jedynie produktów leczniczych z kraju pochodzenia

10. ZSMOPL - wypracowanie najlepszego modelu raportowania wraz z jego częstotliwością

11. Współpraca z GIF w celu wypracowania jednolitego systemu przeprowadzania inspekcji DPD

12. Współpraca z GIF w celu eliminacji istotnych błędów w rejestrach hurtowni, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zamieszczania informacji o cofnięciach zezwolenia jak i błędach w informacjach o zakresie zezwolenia.

13. Cykliczne robocze spotkania z GIF w celu wymiany informacji i wypracowywania metod działań w celu jak najlepszego wdrażania DPD i zabezpieczenia pracujących w hurtowniach farmaceutów.

14. NMVO - wypracowanie najlepszych rozwiązań dla hurtowni farmaceutycznych z zabezpieczeniem odpowiedniej roli Osoby Odpowiedzialnej.

15. Analiza modeli dystrybucyjnych realizowanych przez koncerny farmaceutyczne.

16. Propozycja powołania komisji hurtowni farmaceutycznych przy wszystkich Okręgowych Izbach Aptekarskich w celu podnoszenia prestiżu i wiedzy farmaceutów pracujących w hurtowniach.

17. Przeprowadzenie wyjazdowych spotkań/ szkoleń dla farmaceutów pracujących w hurtowniach w porozumieniu z OIA.

Komisje ds. opieki farmaceutycznej - dr Piotr Brukiewicz1. przygotowanie koncepcji opieki farmaceutycznej wraz z zakresem szkoleń dla farmaceutów i lekarzy,

2. przygotowanie cyklu konferencji mających na celu przybliżenie koncepcji opieki farmaceutycznej członkom samorządu,

3. kontynuowanie działań mających na celu wdrożenie systemu opieki farmaceutycznej do aptek, opracowanego przy współudziale aptekarzy-praktyków pracujących w aptekach dostosowanego do polskich realiów pracy w aptece i polskiego systemu opieki zdrowotnej.

4. Opracowanie koncepcji i wdrożenie pilotażu ROF.

Komisja

ds. informatyzacji, CSIOZ, CRF - mgr farm. Marian Witkowski

1. Usprawnienie przepływu informacji z NRA do OIA oraz pomiędzy poszczególnymi izbami a także przekazywanie jednolitego stanowiska (interpretacji) w sytuacji nowelizacji ustaw i nowych rozporządzeń obwiązującego dla wszystkich OIA.

2. Zacieśnienie współpracy z CSIOZ,

3. Wsparcie prac nad wdrożeniem e-recepty,

4. Nadzór nad rozwojem projektu ZSMOPL,

5. Koordynacja działań oraz przygotowanie projektu serwisów realizowanych w ramach wdrożenia projektu autentyfikacji, doprowadzenie do minimalizacji kosztów finansowych, które będą musiały ponieść apteki przy wprowadzaniu rozwiązań technicznych powyższego projektu.

Komisja ds. legislacji - mgr farm.

Michał Byliniak

1. usprawnienie przepływu informacji z NRA do OIA oraz pomiędzy poszczególnymi izbami a także przekazywanie jednolitego stanowiska (interpretacji) w sytuacji nowelizacji ustaw i nowych rozporządzeń obwiązującego dla wszystkich OIA.

2. Podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany struktury własności aptek,

3. Kontynuacja prac legislacyjnych w zakresie geografii i demografii aptek,

4. wprowadzenie instytucji prawnych ograniczających sprzedaż bezpośrednią w sposób zapewniający ciągłość dostępności leków na rynku wewnętrznym

5. kontynuacja działań zmierzających do zmiany obecnie obowiązującej wysokości marży aptecznej,

6. kontynuacja prac legislacyjnych w zakresie uszczelnienia 1%,

7. kontynuacja prac zmierzających do umożliwienia obrotu towaru między aptekami w szczególnych enumeratywnie wskazanych w przepisach przypadkach,

8. podjęcie prac zmierzających do wydania elektronicznej Farmakopei Polskiej

9. przygotowanie przeglądu obowiązujących aktów prawnych, koordynacja procesu przygotowania uwag i propozycji,

10. nadzór nad prowadzonymi pracami legislacyjnymi,

11. przygotowanie projektu ustawy o zawodzie,

12. przygotowanie propozycji rozwiązań marżowych oraz projektu wdrożenia opłaty ekspedycyjnej,

13. koordynacja realizacji projektu wdrożenia zmian struktury właścicielskiej aptek,

14. przygotowanie propozycii nowelizacii przepisów maiacych na celu:

- ograniczenia strat aptek w przypadku likwidacji działalności,

- ograniczenia reklamy leków i suplementów diety skierowanej do pacjentów,

- umożliwienie wykreślenia z listy członków OIA osób nie wypełniających obowiązku opłacenia składek przez okres dłuższy niż 2 lata,

- rozszerzenie możliwości realizacji recept farmaceutycznych,

- zmniejszenie częstotliwości publikowania obwieszczeń refundacyjnych,

15. podjęcie działań mających na celu wprowadzenie znacznego ograniczenia sprzedaży produktów mających status produktu leczniczego w placówkach obrotu pozaaptecznego.

16. zapoczątkowanie procesu wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących zaostrzenia warunków wprowadzania do obrotu, sprawowania nadzoru nad obrotem

i wycofywania suplementów diety, głownie pod katem ich bezpieczeństwa stosowania.

17. podjęcie kroków w celu nadzoru nad wprowadzaniem zmian w postaci ogłaszania obwieszczenia zawierającego wykaz leków refundowanych w zakresie zmniejszenia częstotliwości wprowadzania zmian, odpowiedniego vacatio legis, możliwości rekompensaty strat przez producentów w celu zminimalizowania negatywnych skutków finansowych ponoszonych przez apteki.

18. cykliczną analizę skutków finansowych dla aptek, z powodu wprowadzenia Ustawy refundacyjnej.

Propozycje na 2017 r:

Prezydium OIA Kalisz

- podjęcie działań zmierzających do wydania przez NIA kolejnego aktualnego opracowania dla OROZ i Sądów w postaci Biuletynu (ostatnie wydane dla tych celów opracowanie - BIULETYN Jerzego Chromickiego jest datowany na 2004 r.)

- w związku z obowiązkiem wprowadzenia jednolitej numeracji PWZ prosimy o sprecyzowanie sposobu dokonywania adnotacji w tym zakresie w dokumencie PWZ (brak spójności działań ze strony Izb), brak regulacji ze strony NRA, brak przepisów wykonawczych

Komisja ds. spraw kontaktów zagranicznych

- mgr farm.

Piotr Migas

1. Utrzymywanie kontaktów z PGEU,

2. Utrzymywanie kontaktów z FIP,

3. Nawiązanie kontaktu z narodowymi organizacjami zrzeszającymi farmaceutów w UE i poza nią,

4. Analiza możliwości reprezentacji NRA w organizacjach europejskich - EMA, HMA, RE, KE, WHO,

5. Organizacja spotkań z reprezentantami organów i izb aptekarskich innych państw UE,

Komisja ds. odwoławczych - mgr farm. Małgorzata Pietrzak1. Przygotowanie analizy składanych odwołań - identyfikacja najważniejszych problemów oraz trendów, przedstawienie wniosków NRA oraz poszczególnym ORA
Komisja ds. młodzieży farmaceutycznej - mgr farm. Paweł Martyniuk

(poprzednia nazwa: Komisja ds. młodej farmacji)

Kontynuowanie współpracy z Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji (PTSF, posiadającym 8 oddziałów terenowych oraz Zarząd Główny) poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej na organizowanych przez PTSF ogólnopolskich wydarzeniach takich jak:

Konkurs Opieki Farmaceutycznej PTSF

Konkurs Umiejętności Klinicznych PTSF

Konkurs Receptury Aptecznej PTSF

Konkurs Prac Naukowych PTSF

Akcje Skonsultuj z farmaceutą

Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

Wspieranie w organizacji w/w wydarzeń poprzez objęcie patronatem oraz ufundowanie nagród w konkursach

Rozpoczęcie współpracy z Młodą Farmacją PTFarm

(MF PTFarm, 2 oddziały terenowe i Zarząd Główny)

Rozpoczęcie współpracy z organizacją zrzeszającą młodych magistrów farmacji "Zadbajmy o Przyszłość Polskiej Farmacji"

Zorganizowanie z pomocą Okręgowych Izb Aptekarskich cyklu wykładów dla studentów farmacji i młodych farmaceutów dotyczących roli samorządu aptekarskiego połączonych z dyskusją na temat spraw dotyczących farmacji.

Komisja ds. szkoleń i edukacji - dr Paweł Chrzan1. przeprowadzenie wśród farmaceutów ankiety dotyczącej zagadnień jakich tematów szkoleń brakuje, jakich jest w nadmiarze i sposobów usprawnienia informacji o dostępności szkolenia,

2. czynny udział wraz z CMKP nad tematyką szkoleń,

3. nawiązanie ściślejszej współpracy z PTFarm i władzami wydziałów farmaceutycznych przy organizacji kursów i szkoleń dla farmaceutów,

4. opracowanie i wdrożenie centralnego rejestru kursów, szkoleń i konferencji organizowanych przez poszczególne OIA na stronie internetowej NIA,

5. dążenie do zmian legislacyjnych mających na celu ujednolicenie rodzaju punktów edukacyjnych tylko na "miękkie", działania ukierunkowane w celu zmiany rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego farmaceutów, mającej na celu wprowadzenie dowolności w zakresie formy kształcenia i uzyskiwania punktów edukacyjnych.

6. współpraca z komisją ds. opieki farmaceutycznej w zakresie opracowywania i organizacji kursów doszkalających farmaceutów w kierunku opieki farmaceutycznej,

7. inicjowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji farmaceutów.

8. przygotowanie propozycji szkoleń z zakresu opieki farmaceutycznej,

9. nawiązanie relacji z mediami pozwalających na aktywne przekazywanie stanowisk NRA,

10. przygotowanie propozycji zmian w kształceniu przedi podyplomowym farmaceutów przed wdrożeniem systemu opieki farmaceutycznej w aptekach.

11. działania ukierunkowane w celu zmiany rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego farmaceutów, mającej na celu wprowadzenie dowolności w zakresie formy kształcenia i uzyskiwania punktów edukacyjnych.

12. wprowadzenie możliwości organizowania wszystkich form szkoleń przez struktury OIA na równych prawach z ośrodkami kształcenia podyplomowego uczelni medycznych.

Komisja ds. informacji - mgr farm. Marek Tomków1. usprawnienie przepływu informacji z NRA do OIA oraz pomiędzy poszczególnymi izbami a także przekazywanie jednolitego stanowiska (interpretacji) w sytuacji nowelizacji ustaw i nowych rozporządzeń obwiązującego dla wszystkich OIA.

2. podjęcie intensywnych działań PR mających na celu pokazać determinację NRA do wprowadzenia zmian. Działania we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu, które odpowiednio pokażą społeczeństwu problemy i postulaty aptekarzy. W działaniach już podjętych (czyli na jakim etapie są prace i jaki jest cel do osiągnięcia) wypracowywanie spójnego stanowiska i przekazu, które będą głosem środowiska aptekarskiego oraz będą wspólnym frontem dla OIA i prezentowania takiego samego stanowiska w mediach lokalnych.

3. przygotowanie planu akcji prospołecznych przybliżających prace farmaceutów,

4. nawiązanie relacji z mediami pozwalających na aktywne przekazywanie stanowisk NRA,

5. dotyczących działań PR mających na celu odpowiednią prezentację społeczeństwu problemów i postulatów aptekarzy, należyte dbanie o medialny wizerunek środowiska aptekarskiego oraz przedstawianie społeczeństwu problemów środowiska w sposób zrozumiały dla każdego obywatela, jak również współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie wdrażania przepisów UE i analizy rozwiązań prawnych istniejących w innych krajach, dotyczących farmacji.

Komisja ds. działalności gospodarczej NIA - dr Mikołaj Konstanty1. Analiza możliwości sprzedaży powierzchni reklamowej,

2. Analiza zakresu uzyskiwania przychodów (wykorzystanie dostępu do CRF),

3. Współorganizacja szkoleń komercyjnych,

4. Sprzedaż logotypu wraz z udzielaniem patronatu NIA

5. Organizacja działań wspierających wspólne zakupowe aptek

Komisja ds. sportu i rekreacji - mgr farm. Małgorzata Lelito1. Koordynacja organizacji aktywności kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w ORA.