Akty korporacyjne

Rewid.2018.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1888/37/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENÓW
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie trybu powoływania egzaminatorów oraz wysokości przysługującego im wynagrodzenia

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), uchwala się, co następuje:
§  1.  Komisja może zlecić, na podstawie umowy cywilnoprawnej, przygotowanie pytań testowych i zadań sytuacyjnych lub sprawdzenie prac egzaminacyjnych egzaminatorom powołanym przez Komisję Egzaminacyjną spośród osób posiadających niezbędną wiedzę z zakresu danej dziedziny.
§  2. 
1.  Na egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej może być rekomendowana osoba, która posiada niezbędną wiedzę z zakresu jednej lub wielu dziedzin wiedzy objętych egzaminami w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta, w tym w szczególności w zakresie ujętym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą".
2.  Ponadto osoba rekomendowana na egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej spełnia następujące warunki:
- posiada tytuł biegłego rewidenta, lub
- posiada wyższe wykształcenie z dziedziny nauk ekonomicznych lub prawnych, lub
- jest nauczycielem akademickim w dziedzinie nauk ekonomicznych lub prawnych, oraz
- posiada autorytet i doświadczenie, które dają rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków egzaminatora.
3.  Egzaminatorami z zakresu rewizji finansowej mogą być wyłącznie biegli rewidenci.
4.  Członek Komisji Egzaminacyjnej rekomenduje osobę do pełnienia funkcji egzaminatora, składając pisemny wniosek, do którego załącza się pisemne oświadczenie rekomendowanej osoby o gotowości złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 10 ustawy.
§  3. 
1.  Komisja Egzaminacyjna prowadzi listę egzaminatorów.
2.  Decyzję o wpisie na listę egzaminatorów, podejmuje Komisja Egzaminacyjna w formie uchwały. Wpis zawiera również wykaz egzaminów, co do których egzaminator posiada niezbędną wiedzę.
3.  Skreślenie z listy egzaminatorów następuje:
1) na pisemny wniosek egzaminatora - w każdym czasie;
2) w przypadku śmierci egzaminatora - niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez Komisję Egzaminacyjną;
3) w przypadku cofnięcia rekomendacji przez Komisję Egzaminacyjną.
§  4.  Wysokość wynagrodzenia przysługującego egzaminatorom, o którym mowa w art. 13 ust. 8 ustawy, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§  5.  Traci moc uchwała Nr 2637/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie trybu powoływania egzaminatorów oraz wysokości przysługującego im wynagrodzenia, zmieniona uchwałą Nr 2786/52a/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 lutego 2015 r.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

ZAŁĄCZNIK

Stawki wynagrodzeń dla egzaminatorów

Lp.Rodzaj prac/czynnościUprawnionyStawka wynagrodzenia w złJednostka odniesieniaWarunek ograniczający wynagrodzenie według art. 13

ust. 8 ustawy

123456
1.Analiza i ocena pracy egzaminacyjnej (zestawu egzaminacyjnego obejmującego pytania testowe i zadania sytuacyjne) z zakresu:egzaminator - specjalista z danej dziedziny wiedzypisemna praca egzaminacyjnaw wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy - za udział w jednym egzaminie
1.1.Teoria i zasady rachunkowości55
1.2.Ekonomia i kontrola wewnętrzna50
1.3.Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność gospodarczą50
1.4.Prawo podatkowe (część I)50
1.5.Finanse i zarządzanie finansami55
1.6.Prawo podatkowe (część II)50
1.7.Rachunkowość finansowa55
1.8.Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza55
1.9.Sprawozdania finansowe i ich analiza55
1.10Rewizja finansowa oraz etyka55
2.Przygotowanie pytań testowych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap I (koncepcja i opracowanie autorskie)egzaminator - specjalista z danej dziedziny wiedzy60 - 80pytanie testowe - wycena zależna od zakresu tematycznego i stopnia trudności (według oceny przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej)w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
3.Przygotowanie pytań testowych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap II (recenzja, aktualizacja, modyfikacja)30 - 40
4.Przygotowanie zadań sytuacyjnych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap I (koncepcja i opracowanie autorskie)egzaminator - specjalista z danej dziedziny wiedzy300 - 900zadania sytuacyjne - wycena zależna od zakresu tematycznego, objętości i stopnia trudności (według oceny przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej)
5.Przygotowanie zadań sytuacyjnych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap II (recenzja, aktualizacja, modyfikacja)150 - 450
6.Przygotowanie zadania wielosytuacyjnego ("studium gospodarcze") na egzamin dyplomowy wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi (rozwiązań) - etap I (koncepcja i opracowanie autorskie)egzaminator - specjalista z danej dziedziny wiedzy3.500za zadanie egzaminacyjnew wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
7.Przygotowanie zadania wielosytuacyjnego ("studium gospodarcze") na egzamin dyplomowy wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi (rozwiązań) - etap II (recenzja, aktualizacja, modyfikacja)1.750