Akty korporacyjne

Rewid.2018.4.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2107/39/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie trybu i terminu składania zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2396), w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, uchwala się, co następuje:
§  1.  Określa się dzień 31 lipca 2018 r. jako końcowy termin składania do Komisji Egzaminacyjnej zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów - w cyklu egzaminacyjnym rozpoczynającym się w 2018 r.
§  2.  Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta dokonuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) lub osobiście.
§  3.  Wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów kandydat przesyła kwestionariusz osobowy oraz potwierdzenie dokonania opłaty wstępnej.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.).