Radc.2018.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 102/X/201
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy "Kancelaria Radcy Prawnego" na język angielski

Zważywszy, że angielski termin "legal adviser", używany dotychczas w obrocie międzynarodowym jako tłumaczenie nazwy zawodu "radcy prawnego", nie oddaje zakresu kompetencji osób wykonujących ten zawód i sugeruje jedynie doradztwo prawne bez reprezentowania klientów przed sądami oraz

biorąc pod uwagę, że określeniem "legal adviser" posługują się w stosunkach międzynarodowych także osoby, które nie ukończyły studiów prawniczych oraz

mając na uwadze, że angielski termin "bar" oznacza samorząd zawodowy prawników, posiadających uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w pełnym zakresie łącznie z prawem do występowania przed sądami i trybunałami,

w celu ujednolicenia praktyki członków i organów samorządu w obrocie międzynarodowym, na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723, 1467 i 1669.), uchwala się, co następuje:

§  1.  Przyjmuje się tłumaczenie nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy "Kancelaria Radcy Prawnego" na język angielski zgodne z przekładem przedstawionym w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Przyjęte tłumaczenie powinno być stosowane w szczególności w urzędowej korespondencji prowadzonej przez organy samorządu radców prawnych oraz jego jednostki organizacyjne.
§  3.  Członkom samorządu zaleca się stosowanie przyjętego tłumaczenia.
§  4.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych do poinformowania o uchwale Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Dziekanów Okręgowych Izb Radców Prawnych, Okręgowe Izby Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu, Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych TEPIS, Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej oraz międzynarodowe organizacje prawnicze, których członkiem jest Krajowa Rada Radców Prawnych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

Język polskiJęzyk angielski
radca prawnyattomey-at-law
aplikant radcowski / aplikantka radcowskatrainee attomey-at-law /

trainee attomey-at-law

Kancelaria Radcy Prawnego / Kancelaria Radców PrawnychLaw Firm of Attomey-at-Law / Law Firm of Attomeys-at-Law
samorząd radców prawnychThe National Bar of Attomeys-at-Law
Krajowa Rada Radców PrawnychThe National Bar Council of Attomeysat-Law
Prezydium Krajowej Rady Radców PrawnychThe Board of the National Bar Council of Attomeys-at-Law
Okręgowa Izba Radców Prawnych w [nazwa miasta][city name] Bar Association of

Attomeys-at-Law

or

[city name] Bar Association