Akt korporacyjny

Lekarz.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 100/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168), oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się terminy posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019: 11 i 24 stycznia, 8 i 22 lutego, 8 i 21 marca, 5 i 26 kwietnia, 9 i 24 maja, 7 i 27 czerwca, 12 i 26 lipca, 9 i 23 sierpnia, 5 i 20 września, 4, 17 i 25 października, 8 i 21 listopada, 6 i 19 grudnia.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.