Lekarz.2017.12.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 224/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2016, poz. 522, z późn. zm.), oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się terminy posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018: 12, 19 i 26 stycznia, 16 lutego, 8 i 22 marca, 6 i 20 kwietnia, 11 i 24 maja, 15 i 29 czerwca, 13 i 27 lipca, 10 i 31 sierpnia, 14 i 28 września, 12 i 26 października, 9 i 23 listopada, 14 grudnia.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.