Akty korporacyjne

Lekarz.2006.11.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

UCHWAŁA Nr 32/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 listopada 2006 r.
w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2007

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala się co następuje:
§  1. Ustala się terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2007: 16 lutego, 13 kwietnia, 22 czerwca, 14 września, 26 października, 14 grudnia.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.