Rewid.2018.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 29/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie tematyki oraz liczby godzin zaliczanych przez poszczególne formy samokształcenia

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, zwana dalej "KRBR", informuje, że na podstawie art. 9 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego w formach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Tematyka samokształcenia powinna obejmować głównie zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i dotyczyć:

* rachunkowości,
* rewizji finansowej,
* podatków,
* wiedzy ogólnoekonomicznej,
* prawa - szczególnie prawa gospodarczego i finansowego,
* zagadnień informatycznych,
* innych umiejętności miękkich, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta.

Jako umiejętności miękkie rozumie się szkolenia miękkie w obszarze: bieżącej pracy z klientami (np. negocjacje biznesowe, zarządzanie projektami, sztuka prezentacji), budowania relacji z klientem (np. komunikacja, asertywność i współpraca), umiejętności osobistych wspierających efektywność działań (np. zarządzanie czasem).

KRBR informuje, że w okresach rozliczeniowych biegłemu rewidentowi może zostać uznane odbycie w ramach samokształcenia zawodowego maksymalnie 48 godzin lekcyjnych szkolenia, które zaliczane jest przez poszczególne formy samokształcenia:

Samokształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, biegły rewident odbywa przez:

1) uczestnictwo w konferencjach lub
2) pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub
3) uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, lub
4) uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning), lub
5) uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, lub
6) udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, lub
7) napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym, lub
8) udział w opracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego, lub
9) prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach, lub
10) udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe, lub
11) opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych, lub
12) zdanie egzaminu zawodowego, lub
13) korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym, lub
14) świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć, jako trener osobisty.

W samokształceniu zalicza się taką liczbę godzin, jaka jest podana w zaświadczeniu lub certyfikacie lub rzeczywistą ilość godzin poświęconą na udział w danym zagadnieniu lub w wybranym zakresie działania.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;
2) sposób odbywania samokształcenia zawodowego;
3) termin samokształcenia zawodowego;
4) liczbę godzin samokształcenia zawodowego;
5) zakres tematyczny samokształcenia zawodowego związany z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;
6) uzasadnienie wskazujące, w jaki sposób samokształcenie zawodowe pozwoliło na podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

Zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu powinny zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko biegłego rewidenta;
2) nazwę organizatora;
3) temat szkolenia;
4) termin, w którym szkolenie odbywało się;
5) liczbę godzin szkolenia.

Jeśli samokształcenie ma zaliczyć część rocznej minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (może to być maksymalnie 8 godzin samokształcenia w ramach wymaganych w skali roku 24 godzin) to biegły rewident powinien dostarczyć oświadczenie do końca roku, w którym chce zaliczyć to szkolenie.

Pozostałe godziny samokształcenia należy rozliczyć do końca trzyletniego okresu rozliczeniowego (z tym, że zaliczone może być najwyżej 48 godzin samokształcenia w ramach obowiązkowych 120 godzin).

Biegły rewident jest zobowiązany przechowywać dokumentację potwierdzającą odbycie szkolenia przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.

Na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów biegły rewident jest zobowiązany okazać dokumentację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

KRBR informuje, że traci moc komunikat Nr 7/2016 KRBR z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie tematyki oraz liczby godzin zaliczanych przez poszczególne formy samokształcenia.