Akty korporacyjne

Podat.2006.9.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 września 2006 r.

UCHWAŁA Nr 1300/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 06.09.2006 r.
w sprawie szkolenia dla doradców podatkowych, którzy wyrazili gotowość do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy

§  1.
1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych działając na podstawie § 6 ust. 1 pkt 5 Statutu KIDP (załącznik do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r.) postanawia przeprowadzić szkolenie dla doradców podatkowych, którzy wyrazili gotowość do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy p.t.: "Realizacja prawa pomocy przez doradców podatkowych w postępowaniu sądowo - administracyjnym".
2. W szkoleniu mają prawo uczestniczyć doradcy podatkowi zgłoszeni przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP, którzy wyrazili gotowość występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy. Osoby te w pierwszej kolejności będą wyznaczane do realizacji prawa pomocy. Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP są zobowiązane do 23 września 2006 r. do zweryfikowania tych list.
3. Zobowiązuje się Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP do nadzorowania realizacji szkolenia określonego w ust. 2.
4. Szkolenie p.t.: "Realizacja prawa pomocy przez doradców podatkowych w postępowaniu sądowo - administracyjnym" odbędzie się w dwóch terminach w dniach 26 - 27 października 2006 r. (pierwszy termin) i 7 - 8 grudnia 2006 r. (drugi termin). Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
1. występowanie doradcy podatkowego w ramach prawa pomocy - obowiązek zawodowy i korporacyjny;
2. przesłanki wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
3. podstawy wniesienia skargi kasacyjnej do NSA.
5. Koszty organizacji szkolenia ponoszą:
* koszty dydaktyczne szkolenia (wykładowcy, sala itp.) - Krajowa Rada Doradców Podatkowych,
* koszty noclegów doradców podatkowych uczestniczących w szkoleniu - właściwe Regionalne Oddziały KIDP.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.