Akty korporacyjne

Rewid.2019.5.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3590/54/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) i § 2 ust. 2 pkt 5 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa szczegółowe zasady tworzenia i wzór rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Zasady tworzenia i wzór rocznego planu finansowego dla każdej szczegółowej pozycji planu finansowego PIBR

Zasady ogólne

1. Wzór planu finansowego PIBR określa uchwałą KRBR.
2. Projekt planu finansowego PIBR na rok następny jest przedkładany przez dyrektora Biura PIBR do Komisji ds. finansowej nie później niż do dnia 31 października danego roku.
3. Komisja ds. finansowych przekazuje projekt pod głosowanie KRBR nie później niż do dnia 15 listopada danego roku.
4. KRBR zatwierdza projekt planu finansowego PIBR nie później niż do końca danego roku.

Terminy dotyczące prac związanych z przygotowaniem planu finansowego PIBR

1. Do dnia 31 sierpnia danego roku pracownik Biura PIBR obsługujący Komisję ds. finansowych KRBR - w imieniu skarbnika KRBR - kieruje do osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych obszarów planu finansowego PIBR (osoby te przedstawiono w załączniku do niniejszych Zasad) wytyczne Skarbnika oraz wzory dokumentów, według których będą gromadzone informacje niezbędne do przygotowania projektu planu finansowego na dany rok. Osoby te są jednocześnie odpowiedzialne za przekazanie planu nakładów na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w analogicznych obszarach.
2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych obszarów planu finansowego PIBR przekazują te informacje do dyrektora Biura PIBR nie później niż do dnia 15 października danego roku.
3. Dyrektor Biura PIBR przygotowuje projekt planu finansowego PIBR, w tym:
- weryfikuje otrzymane informacje pod względem formalnym (w tym adekwatność poszczególnych pozycji przychodowych/kosztowych z danym tytułem w budżecie, oraz pod kątem zgodności z obowiązującymi w PIBR stawkami wynagrodzeń),
- dokonuje podziału poszczególnych pozycji planu finansowego PIBR do następujących obszarów działalności PIBR:
- kontroli i nadzoru (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.))
- postępowania kwalifikacyjnego,
- działalności szkoleniowo-wydawniczej oraz
- samorządowej.
4. KRBR zatwierdza projekt planu finansowego PIBR nie później niż do końca danego roku.

Załącznik

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych obszarów planu finansowego PIBR

PozycjaTytułOsoba odpowiedzialna za przygotowanie i przekazanie informacji do dyrektora Biura PIBR*
APrzychody PIBR (bez RO PIBR) (A1 do A6)
A1Składki członkowskie biegłych rewidentów - PIBR bez RO PIBRN/D
A2Opłaty z tytułu nadzoruN/D
A3Opłaty za wpis na listę firm audytorskichN/D
A4Opłaty za wpis do rejestru biegłych rewidentówN/D
A5Przychody Komisji Egzaminacyjnejprzewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
A6Przychody z działalności szkoleniowo-wydawniczejprzewodniczący Komisji ds. szkoleń KRBR
BKoszty działalności PIBR (bez RO PIBR) (B1 do B11)
B1Koszty utrzymania Biura, w tym dotyczące:
B1.1- użytkowania lokali użytkowanych przez Biuro PIBR

(np. koszty: energii, czynszu, sprzątania, usług remontowo- konserwatorskich, telefonii, abonamentu RTV, Internetu, ochrony, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)

N/D
B1.2- obsługi kancelaryjnej organów PIBR (np. koszty: usług

pocztowych, bankowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia/materiałów biurowych, artykułów spożywczych)

N/D
B1.3- prenumerat (literatura specjalistyczna oraz oprogramowanie)N/D
B1.4- szkoleń pracowników Biura PIBR,N/D
B1.5- archiwizacji dokumentów,N/D
B1.6- amortyzacji majątku trwałego PIBR,główny księgowy PIBR
B1.7- utrzymania samochodu służbowego (poza amortyzacją),N/D
B1.8- pokojów gościnnych oraz miejsc parkingowych (poza amortyzacją),N/D
B1.9- PFRON,główny księgowy PIBR
B1.10- produkcji odznaczeń PIBR,N/D
B1.11- tłumaczeń dokumentów innych niż standardy zawodowe,kierownik Działu Samorządowego w Biurze PIBR
B1.12- zewnętrznej obsługi prawnej,kierownik Działu Prawnego w Biurze PIBR
B1.13- funkcjonowania systemów (w tym oprogramowania) IT

użytkowanych w Biurze PIBR, a także utrzymania i rozwoju stron www PIBR oraz RO PIBR,

wskazany przez dyrektora Biura PIBR pracownik Działu IT w Biurze PIBR
B1.14- pozostałe (np. koszty ochrony danych osobowych, obsługi BHP, badania sprawozdania finansowego)N/D
B2Koszty wynagrodzeńN/D
B3Koszty posiedzeń KRBRN/D
B4Koszty posiedzeń komisji KRBRprzewodniczący poszczególnych komisji KRBR
B5Koszty KKNprzewodniczący KKN
B6Koszty KSDprzewodniczący KSD
B7Koszty KRDKRD
B8Koszty KKRprzewodniczący KKR
B9Koszty przynależności do organizacjiN/D
B10Koszty Komisji Egzaminacyjnejprzewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
B11Koszty działalności szkoleniowo-wydawniczejprzewodniczący Komisji ds. szkoleń KRBR
CPrzychody RO PIBR (C1 do C3)
C1- składki członkowskie biegłych rewidentówprezes RRBR danego RO PIBR
C2- działalność szkoleniowo-wydawniczaprezes RRBR danego RO PIBR
C3- pozostałeprezes RRBR danego RO PIBR
DKoszty RO PIBR (D1 do D3)
D1- funkcjonowanie regionalnych oddziałówprezes RRBR danego RO PIBR
D2- działalność szkoleniowo-wydawniczaprezes RRBR danego RO PIBR
D3- projektyprezes RRBR danego RO PIBR
Wynik poziom I (A - B + C - D)
EKoszty projektów (E1 do E10)przewodniczący poszczególnych komisji KRBR
E1Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentówpatrz pkt E
E2Komisja ds. szkoleńpatrz pkt E
E3Komisja ds. etykipatrz pkt E
E4Komisja ds. ewidencjipatrz pkt E
E5Komisja ds. współpracy międzynarodowejpatrz pkt E
E6Komisja do opiniowania aktów prawnychpatrz pkt E
E7Komisja ds. komunikacjipatrz pkt E
E8Doroczne Konferencje Audytinguprzewodniczący Komisji KRBR odpowiedzialnej za organizację Dorocznej Konferencji Audytingu
E9Krajowe Zjazdy Biegłych Rewidentówkierownik Działu Samorządowego w Biurze PIBR
E10Inne wyspecyfikowane projektyosoba wskazana przez KRBR jako odpowiedzialna za dany projekt
Wynik poziom II (Wynik poziom I - E)
FPrzychody Centrum Edukacji PIBRdyrektor CE PIBR
GKoszty Centrum Edukacji PIBRdyrektor CE PIBR
Wynik poziom III (Wynik poziom II + F - G)
HPozostałe przychody operacyjneN/D
IPozostałe koszty operacyjneN/D
JPrzychody finansoweN/D
KKoszty finansoweN/D
LWynik brutto PIBR (Wynik poziom III + H - I + J - K)
MPodatek dochodowyN/D
NWynik netto PIBR (L - M)
Informacje uzupełniające:
OStan środków pieniężnych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na koniec roku ubiegłegogłówny księgowy PIBR
Pw tym stan środków pieniężnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na koniec roku ubiegłegogłówny księgowy PIBR
* "N/D" oznacza, że dane bezpośrednio przygotowuje dyrektor Biura PIBR