Akty korporacyjne

Rewid.2019.4.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3511/53A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konsultacji

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) i § 13b ust. 5 Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z póź. Zm., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji obowiązujące w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

§  1.  Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) Statucie - należy przez to rozumieć statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiący załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z późn. zm.;
2) Podstawowych zasadach gospodarki finansowej - należy przez to rozumieć podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiące załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z późn. zm.,
3) Konsultacji - należy przez to rozumieć proces opiniowania uchwał Krajowej Rady, w zakresie wskazanym w Statucie lub Podstawowych zasadach gospodarki finansowej, a także we wszystkich sprawach, które Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uzna za szczególnie istotne dla samorządu biegłych rewidentów;
4) Izbie - należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów;
5) Krajowej Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
6) Regionalnej Radzie - należy przez to rozumień Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, będącą organem regionalnego oddziału Izby;
7) Zasadach - należy przez to rozumieć niniejsze szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji;
8) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznych (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.).
§  2.  Zasady przeprowadzania konsultacji

Konsultacje przeprowadzane są z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) dobrej woli - konsultacje prowadzone są w duchu dialogu. Uczestnicy szanują siebie nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;
2) powszechności - każdy zainteresowany tematem powinien mieć możliwość powzięcia informacji o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;
3) przejrzystości - informacje o regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd. Uczestnicy konsultacji mają prawo do wszelkich informacji stanowiących podstawę sformułowania projektu konsultowanej uchwały;
4) responsywności - każdy, kto zgłosi opinię, uwagę do projektu uchwały lub stanowisko w sprawie ma prawo do informacji o sposobie ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem w terminie podanym na początku konsultacji, na przykład w formie zbiorczej;
5) koordynacji - konsultacje prowadzi Krajowa Rada, która jest za nie odpowiedzialna tak merytorycznie, jak i organizacyjnie;
6) przewidywalności - konsultacje powinny być prowadzone od początku w sposób zaplanowany i w oparciu o czytelne reguły;
7) poszanowania dobra ogólnego - ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes środowiska biegłych rewidentów oraz dobro publiczne.
§  3.  Przebieg konsultacji

Konsultacje są przeprowadzane w następujących etapach:

1) uchwała Krajowej Rady o: przyjęciu projektu uchwały będącego przedmiotem konsultacji i jego przekazanie w celu zgłaszania opinii, uwag oraz przedstawienia stanowiska w sprawie;
2) zgłaszanie opinii, uwag do projektu uchwały lub przedstawianie stanowisk w sprawie;
3) rozpatrzenie zgłoszonych opinii, uwag do projektu uchwały lub przedstawionych stanowisk w sprawie i sporządzenie ich zestawienia;
4) ewaluacja.
§  4.  Przyjęcie projektu uchwały

Projekt uchwały, będącej przedmiotem konsultacji oraz uzasadnienie jej przyjęcia zostają sporządzone, zgodnie z rekomendacją Krajowej Rady, po uprzednim przeprowadzeniu dyskusji i zaakceptowaniu ich treści przez członków Krajowej Rady.

§  5.  Przekazanie projektu uchwały do zgłoszenia opinii, uwag lub przedstawiania stanowisk

w sprawie

1.  Krajowa Rada wybiera ze swojego grona osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji dotyczących danego projektu uchwały, zwaną dalej "Koordynatorem konsultacji".
2.  Projekt uchwały, o którym mowa w § 3 ust. 1 wraz z uzasadnieniem oraz ze wzorem zgłoszenia opinii, uwag lub stanowisk w sprawie, zostaje przez Koordynatora konsultacji:
1) przekazany do zaopiniowania pozostałym organom Izby, Regionalnym Radom oraz Krajowemu Rzecznikowi Praw Biegłych Rewidentów;
2) rozesłany drogą elektroniczną członkom Izby, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy również biegłym rewidentom seniorom;
3) zamieszczony na stronie internetowej Izby, w panelu dostępnym po zalogowaniu;
4) wyłożony w siedzibie Izby oraz przekazany do wyłożenia w siedzibach regionalnych oddziałów Izby.
3.  Koordynator jest odpowiedzialny za udzielanie lub udostępnianie adresatom konsultacji wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z procesem podejmowania decyzji będącej przedmiotem uchwały.
§  6.  Zgłaszanie opinii, uwag lub stanowisk w sprawie

Zgłaszanie opinii, uwag lub stanowiska w sprawie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Izby lub pocztą elektroniczną.

§  7.  Termin konsultacji

Krajowa Rada kierując projekt uchwały do konsultacji, określa termin do zgłoszenia opinii, uwag lub stanowiska w sprawie nie krótszy niż 7 dni roboczych, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i objętość projektu uchwały lub zakres adresatów oraz pilność sprawy.

§  8.  Rozpatrzenie zgłoszonych opinii, uwag lub stanowisk w sprawie
1.  Koordynator konsultacji, w terminie 14 dni roboczych po upływie terminu do zgłoszenia opinii, uwag lub stanowiska w sprawie, dokonuje ich weryfikacji, sporządza ich zestawienie, które zostaje następnie zamieszczone na stronie internetowej Izby, w panelu dostępnym po zalogowaniu. Dokument ten zawiera datę, imiona i nazwiska osób, które zgłosiły opinie, uwagi lub stanowisko w sprawie i opatrzony jest podpisem Koordynatora.
2.  Termin określony w ust. 1 może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 1 miesiąca, w sytuacji zgłoszenia licznych opinii, uwag lub stanowisk w sprawie, uniemożliwiających ich weryfikację w ustalonym w ust. 1 terminie.
§  9.  Wysłuchanie publiczne
1.  Krajowa Rada przeprowadza wysłuchanie publiczne w siedzibie Izby w celu przedyskutowania zgłoszonych opinii, uwag lub stanowisk w sprawie.
2.  Wysłuchaniu publicznemu przewodniczy Koordynator konsultacji.
3.  Do udziału w wysłuchaniu publicznym Krajowa Rada zaprasza:
1) przedstawiciela każdego organu Izby,
2) przedstawiciela każdej Regionalnej Rady,
3) Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów,
4) osoby, które w ramach konsultacji zgłosiły opinie, uwagi lub stanowisko w sprawie,
5) ekspertów, którzy konsultowali projektowaną uchwałę.
4.  Osoby, o których mowa w ust. 3, w razie niestawiennictwa, mogą upoważnić na piśmie jedną osobę do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym.
5.  Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4, potwierdzają uczestnictwo, które należy zgłosić najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wysłuchaniem publicznym.
6.  Prawo do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym mają wyłącznie osoby, które potwierdziły swoją obecność w terminie określonym w ust. 5.
7.  Wysłuchanie publiczne może być transmitowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§  10.  Ewaluacja
1.  Koordynator konsultacji po zakończonym wysłuchaniu publicznym jest odpowiedzialny za:
1) sporządzenie w ciągu 30 dni roboczych protokołu z konsultacji, który jest publikowany na stronie internetowej Izby, w panelu dostępnym po zalogowaniu, zawierającego:
a) chronologiczny wykaz zgłoszonych opinii, uwag lub stanowisk w sprawie wraz z informacją, przez kogo zostały zgłoszone,
b) podsumowanie przebiegu i wyników przeprowadzonych konsultacji wraz z rekomendacjami dla Krajowej Rady,
c) datę, imię i nazwisko Koordynatora oraz jego podpis.
2) przekazanie Krajowej Radzie wyników konsultacji.
2.  Po przeprowadzonych konsultacjach Krajowa Rada podejmuje stosowną uchwałę i ją uzasadnia.
§  11.  Sprawy szczególnie istotne
1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu Konsultacji projektu uchwały, której przedmiotem jest sprawa szczególnie istotna dla samorządu biegłych rewidentów.
2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1 podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji.
3.  Do uchwały, o której mowa w ust. 1 sporządza się uzasadnienie, w którym wskazuje się przesłanki, dla których sprawa została uznana za szczególnie istotna dla samorządu biegłych rewidentów.
4.  Przepisy § 2-10 Zasad stosuje się odpowiednio wobec Konsultacji projektu uchwały, o której mowa w ust. 1.