Szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2011.12.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 29/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 i z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w zw. z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:
§  1.
Lekarz lub lekarz dentysta nie może reklamować udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.
§  2.
Lekarz lub lekarz dentysta wykonujący praktykę zawodową może podawać do publicznej wiadomości informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w uchwale.
§  3.
1.
Informacja, o której mowa w § 2, podawana przez lekarza lub lekarza dentystę prowadzącego praktykę zawodową powinna zawierać następujące dane:
1)
tytuł zawodowy;
2)
imię i nazwisko;
3)
miejsce, dni i godziny przyjęć.
2.
Informacja, o której mowa w § 2, może ponadto zawierać następujące dane:
1)
rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej;
2)
stopień naukowy;
3)
tytuł naukowy;
4)
specjalizacje;
5)
umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
6)
szczególne uprawnienia;
7)
numer telefonu;
8)
określenie cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczenia ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, powinny być zamieszczone w brzmieniu zgodnym z dokumentem je stwierdzającym.
§  4.
1.
Lekarz lub lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:
1)
nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;
2)
ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;
3)
informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;
4)
zamieszczenie informacji na stronach internetowych;
5)
specjalne telefony informacyjne.
2.
Tablice, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny zawierać w górnej części napis określający rodzaj praktyki zawodowej.
3.
Tablice ogłoszeniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach nie więcej niż 40 cm na 60 cm.
4.
Okręgowa rada lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej obowiązujący na terenie jej działania.
§  5.
1.
Informacja, o której mowa w § 2, nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:
1)
żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
2)
informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń;
3)
określenia cen i sposobu płatności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 8;
4)
informacji o jakości sprzętu medycznego.
§  6.
Traci moc Uchwała Nr 18/98/111 Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.