Akty korporacyjne

Lekarz.2008.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2008 r.

STANOWISKO Nr 2
NADZWYCZAJNEGO IX KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 12 stycznia 2008 r.
w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia

Środowisko lekarskie od lat wskazuje na główne przyczyny leżące u podstaw licznych problemów polskiego systemu ochrony zdrowia. Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy dostrzegając szybki rozwój gospodarczy naszego kraju przypomina, że ochrona zdrowia i życia jest priorytetem dla przeważającej większości Polaków. W tej sytuacji, powinność władz wobec chorych, ale także wobec kilkusettysięcznej grupy tych, którzy się nimi opiekują, jest oczywista. Powinność ta niestety od dekad nie jest należycie wypełniana.
W opinii środowiska lekarskiego poszukując najlepszych rozwiązań organizacyjnych zapewniających Polakom nowoczesną i bezpieczną opiekę zdrowotną, a pracującym w systemie ochrony zdrowia godne warunki pracy należy przede wszystkim zadbać o poziom finansowania systemu odpowiedni do jego rzeczywistych potrzeb. Aby sprostać temu zadaniu należy doprowadzić publiczne wydatki na ochronę zdrowia do poziomu nie mniejszego niż 6% produktu krajowego brutto. W tym celu trzeba:
* podnieść składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne co najmniej do poziomu 13% podstawy wymiaru składki;
* wyrównać składkę płaconą za niektóre grupy osób przez budżet państwa (przede wszystkim za najliczniejszą grupę rolników) do poziomu składki płaconej przez obywateli;
* określić odpowiedni do polskich możliwości finansowych zakres i standard gwarantowanych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia;
* ustawowo określić godny poziom minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych;
* odejść od monopolistycznego, "nakazowo-rozdzielczego" sposobu zawierania kontraktów na świadczenia na rzecz realizowania świadczeń w miejscu wskazywanym przez pacjenta (kontrakty otwarte);
* wprowadzić współpłacenie pacjentów za świadczenia zdrowotne z jednoczesnym zapewnieniem systemu osłon dla najuboższych;
* w miejsce Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzić regulowaną konkurencję instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatkowych i uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych;
* zapewnić przyjazny dla lekarzy i lekarzy dentystów wysokiej jakości system kształcenia podyplomowego finansowany za środków publicznych.

Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do rządzących o niezwłoczne przystąpienie do poważnej debaty nad koniecznymi zmianami w systemie ochrony zdrowia, w której głos środowiska lekarskiego wyrażany przez ważny element demokratycznego państwa obywatelskiego - jakim jest samorząd lekarski - nie może być pomijany.

Przewodniczący:

Andrzej Sawoni ......................................

Zastępcy Przewodniczącego:

Maciej Borowiecki ......................................

Marian Brocki ......................................

Ryszard Golański ......................................

Ewa Jędrzejczak-Opałka ......................................

Janusz Kleinrok ......................................

Anna Lella ......................................

Wojciech Marquardt ......................................

Sekretarze:

Stanisław Ancyparowicz ......................................

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska ......................................

Antoni Jakubowicz ......................................

Marianna Kawa-Keisner ......................................

Danuta Kozłowska-Trusewicz ......................................

Krystyna Małecka ......................................

Jolanta Szczurko ......................................