Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie stworzenia mechanizmów służących profilaktyce wypalenia zawodowego wśród lekarzy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy, mając na uwadze, że według badania przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską w roku 2013 problem wypalenia zawodowego dotyczy około 40% lekarzy, zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań mających na celu stworzenie mechanizmów przeciwdziałania pogłębiającemu się zjawisku wypalenia zawodowego lekarzy oraz pomocy lekarzom dotkniętym syndromem wypalenia zawodowego, w szczególności poprzez:
1) zorganizowanie systemu pomocy, współfinansowanego przez samorząd lekarski oraz inne instytucje odpowiedzialne za opiekę zdrowotną, obejmującego m. in. stworzenie ośrodków profilaktyki i edukacji zdrowotnej, których rolą będzie profilaktyka wypalenia zawodowego, koordynacja pomocy dla lekarzy w zakresie edukacji, wstępnej diagnozy problemowej i szkolenie umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz leczenie skutków wypalenia zawodowego,
2) podjęcie działań w kierunku zmian legislacyjnych w zakresie wprowadzenia dla lekarzy możliwości profilaktyki i leczenia skutków wypalenia zawodowego, m.in. w ramach zwolnienia lekarskiego, turnusów zdrowotnych bądź urlopu zdrowotnego,
3) podjęcie działań na rzecz wpisania wypalenia zawodowego na listę chorób zawodowych lekarzy.