Akty korporacyjne

Rzeczn.2008.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2008
PREZESA POLSKIEJ 'IŻBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie stawek za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy

Na podstawie § 22 Statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, wykonując decyzję Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 12 grudnia 2008 r. podjętą na podstawie § 23 pkt. 1 i 4 Statutu, w związku z' ust. 31 i 33 Regulaminu Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, w celu, uregulowania spraw związanych z wysokością stawek za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy (w ramach umów o' dzieło, i umów zlecenia) w Polskiej.. Izbie .Rzeczników Patentowych, zarządza się co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 2/2007 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie stawek za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy, zmienionym zarządzeniem nr 1/2008 z dnia 24 czerwca 2008, w § 1 dodaje się punkt 6 W brzmieniu:

6) stawki za korektę -10 zł/str. brutto

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.