Akty korporacyjne

Rewid.2019.11.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 586/7A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm. 1 ) w związku z § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 2 ), uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Uchwała określa stawki wynagrodzenia za udział w pracach organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "Izbą", komisji powołanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Radą", oraz innych podmiotów.
2.  Stawki w niniejszej uchwale określa się w ujęciu procentowym, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
3.  Kwoty wynagrodzeń naliczone z uwzględnieniem stawek procentowych zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
4.  Wynagrodzenia wypłaca się do wysokości środków przyjętych w planie finansowym Izby na dany rok, dotyczących poszczególnych wydatków.
§  2. 
1.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu organów Izby i komisji powołanych przez Radę dla:
1) przewodniczącego posiedzenia - w wysokości 10%;
2) członka uczestniczącego w posiedzeniu - w wysokości 10%;
3) przewodniczących organów Izby i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub osób ich reprezentujących, za udział w posiedzeniu Rady - w wysokości 10%.
2.  W przypadku udziału w posiedzeniach komisji powołanych przez Radę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającym na dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, stawka wynagrodzenia stanowi 100 % stawki określonej w punkcie 1.
3.  W przypadku udziału w posiedzeniach komisji powołanych przez Radę w formule, o której mowa w ust. 2, podpis na liście obecności przy tej osobie zastępuje się:
1) w przypadku przewodniczącego Komisji - przez podpis dyrektora Biura Izby lub jego zastępcy, stwierdzającego tym samym, że przewodniczący brał udział w posiedzeniu Komisji w formule, o której mowa w ust. 2;
2) w przypadku osoby niebędącej przewodniczącym Komisji - przez podpis osoby która przewodniczyła posiedzeniu Komisji stwierdzającej, że dana osoba brała udział w posiedzeniu Komisji w formule, o której mowa w ust. 2.
§  3.  Ustala się stawkę zryczałtowaną wynagrodzenia dla członka Krajowej Komisji Rewizyjnej w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, wynikających z zakresu działania, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w wysokości 13% za każdą przeprowadzoną kontrolę.
§  4. 
1.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w każdej rozprawie i posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za:
1) sprawy proste, dotyczące niewywiązania się przez biegłego rewidenta z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, dla:
a) przewodniczącego składu orzekającego - w wysokości 6%;
b) członka składu orzekającego, w tym sędziego sprawozdawcy - w wysokości 5%;
c) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy - w wysokości 6%;
2) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, organów skarbowych, nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości, osób fizycznych i prawnych) dla:
a) przewodniczącego składu orzekającego - w wysokości 10%;
b) sędziego sprawozdawcy - w wysokości 10%;
c) członka składu orzekającego - w wysokości 10%;
d) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy - w wysokości 10%.
2.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w każdej naradzie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego ze swoimi zastępcami:
1) dla przewodniczącego posiedzenia - w wysokości 10%;
2) dla członka uczestniczącego w posiedzeniu - w wysokości 10%.
3.  Wynagrodzenia za posiedzenia i rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wypłaca się wyłącznie za sprawy zakończone wydaniem orzeczenia.
4.  Ustala się wynagrodzenie za wydanie zarządzenia kończącego postępowanie w danej sprawie dla przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, zastępcy przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczących składów orzekających w wysokości 4%.
§  5. 
1.  Ustala się stawkę wynagrodzenia dla Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców za:
1) sprawy proste, dotyczące niewywiązania się przez biegłego rewidenta z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy - w wysokości 6%;
2) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, organów skarbowych, nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości, osób fizycznych i prawnych) - w wysokości 26 %.
2.  Ustala się stawkę wynagrodzenia dla Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy za udział w każdej rozprawie sądów okręgowych w wysokości 6%.
§  6. 
1.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej obrońców z urzędu:
1) udzielonej w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny za każdą sprawę - w wysokości 5,5%;
2) za udział w każdej rozprawie i posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - w wysokości 2,5%.
2.  Obrońcy z urzędu przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym środkiem transportu, od siedziby Regionalnego Oddziału Izby, do którego przynależy biegły rewident, którego postępowanie dotyczy, do miejsca faktycznie dokonywanych czynności, na zasadach określonych przez Radę, w ramach podejmowanych czynności w związku z pełnieniem funkcji obrońcy z urzędu.
3.  Obrońcy z urzędu przysługuje również zwrot udokumentowanych kosztów podróży w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym środkiem transportu, w związku ze stawiennictwem na rozprawie lub posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, na zasadach określonych przez Radę, w związku z pełnieniem funkcji obrońcy z urzędu.
4.  Warunkiem wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wniosek obrońcy z urzędu o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zawierający oświadczenie, iż pomoc ta nie została opłacona w całości ani w części.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.
§  7. 
1.  Ustala się stawkę wynagrodzenia miesięcznego dla:
1) Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów - w wysokości 30%;
2) zastępcy Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów - w wysokości 20%

- za prace wykonane przez ww. osoby w związku z pełnieniem funkcji.

2.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dla Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów lub jego Zastępcy - w wysokości do 10%;
§  8.  Ustala się stawkę wynagrodzenia za przygotowanie materiałów i udział w posiedzeniach organizacji międzynarodowych (m.in. International Federation of Accountants), z wyjątkiem udziału w konferencjach, dla delegowanego członka Rady lub komisji powołanej przez Radę w wysokości 13% za każdy dzień obrad.
§  9.  Ustala się stawkę wynagrodzenia za przeprowadzenie wizytacji obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów dla wyznaczonych przez Radę osób - w wysokości 10%.
§  10.  Podstawą wypłat wynagrodzeń, o których mowa w:
1) § 2, § 4 ust. 1, 2, § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 7 ust. 2 jest podpis na liście obecności dotyczącej danego posiedzenia, rozprawy lub narady;
2) § 3, § 4 ust. 4, § 5, § 6 ust. 1, ust. 2 i 3, ust. 6 pkt 1, § 7 ust. 1 oraz § 8 - 9 jest złożenie podpisanego rachunku.
§  11. 
1.  Traci moc uchwała Nr 2472/45/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów, zmieniona uchwałą Nr 3741/55/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych organów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Do wynagrodzeń, o których mowa w § 4 do 6, odnoszących się do spraw rozpoczętych i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2019 r., stosuje się stawki wynagrodzeń określone w uchwale Nr 2472/45/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów, zmieniona uchwałą Nr 3741/55/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych organów.
§  13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2020 r.
1 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zmieniona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.).
2 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałami: Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Nr 50/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.