Akt korporacyjny

Rewid.2018.8.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2472/45/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm. 1 ) w związku z § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z późn. zm. 2 , uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Uchwała określa stawki wynagrodzenia za udział w pracach organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "Izbą", oraz komisji powołanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Radą".
2.  Stawki w niniejszej uchwale określa się w ujęciu procentowym, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
3.  Stawki zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
§  2. 
1.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów Izby i komisji powołanych przez Radę dla:
1) przewodniczącego posiedzenia - w wysokości 10%;
2) członka uczestniczącego w posiedzeniu - w wysokości 10%;
3) przewodniczących organów Izby i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub osób ich reprezentujących, za udział w posiedzeniu Rady - w wysokości 10%.
2.  Wynagrodzenia, o których mowa ust. 1, wypłacane są wyłącznie za jedno posiedzenie odbywające się w danym dniu.
§  3.  Ustala się stawkę zryczałtowaną wynagrodzenia dla członka Krajowej Komisji Rewizyjnej w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, wynikających z zakresu działania, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "ustawą", w wysokości 13% za każdą przeprowadzą kontrolę.
§  4. 
1.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w rozprawach i posiedzeniach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za:
1) sprawy proste (dotyczące między innymi: niewywiązania się przez biegłego rewidenta z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, odpowiedzialności za niedopełnienie przez firmę audytorską obowiązku posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 do 5 ustawy) dla:
a) przewodniczącego składu orzekającego - w wysokości 6%,
b) członka składu orzekającego - w wysokości 5%,
c) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy - w wysokości 6%;
2) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Komisji Nadzoru Audytowego, Krajowej Komisji Nadzoru, organów skarbowych, nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości) oraz za sprawy złożone szczególnie pracochłonne (dotyczące między innymi wniosków Komisji Nadzoru Audytowego i Krajowej Komisji Nadzoru, obejmujących dwa lub więcej badań) dla:
a) przewodniczącego składu orzekającego - w wysokości 10%,
b) sędziego sprawozdawcy - w wysokości 10%,
c) członka składu orzekającego - w wysokości 10%,
d) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy - w wysokości 10%.
2.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w naradach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego ze swoimi zastępcami:
1) dla przewodniczącego posiedzenia - w wysokości 10%;
2) dla członka uczestniczącego w posiedzeniu - w wysokości 10%.
3.  Wynagrodzenia za posiedzenia i rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wypłaca się wyłącznie za sprawy zakończone wydaniem orzeczenia.
4.  Ustala się wynagrodzenie za wydanie zarządzenia kończącego postępowanie w danej sprawie dla przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, zastępcy przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczących składów orzekających w wysokości 4%.
§  5. 
1.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia dla Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców:
1) za sprawy proste (dotyczące między innymi: niewywiązania się przez biegłego rewidenta z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, odpowiedzialności za niedopełnienie przez firmę audytorską obowiązku posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 do 5 ustawy) - w wysokości 6%;
2) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Komisji Nadzoru Audytowego, Krajowej Komisji Nadzoru, organów skarbowych, nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości) - w wysokości 26%, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) za sprawy złożone szczególnie pracochłonne (dotyczące między innymi wniosków Komisji Nadzoru Audytowego i Krajowej Komisji Nadzoru, obejmujących dwa lub więcej badań) - w wysokości 39%.
2.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia dla Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy za udział w rozprawach sądów okręgowych:
1) za sprawy proste (dotyczące między innymi: niewywiązania się przez biegłego rewidenta z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, odpowiedzialności za niedopełnienie przez firmę audytorską obowiązku posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 do 5 ustawy) - w wysokości 6%;
2) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Komisji Nadzoru Audytowego, Krajowej Komisji Nadzoru, organów skarbowych, nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości) - w wysokości 10%.
§  6. 
1.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej obrońców z urzędu:
1) udzielonej w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny za:
a) sprawy proste (dotyczące między innymi: niewywiązania się przez biegłego rewidenta z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, odpowiedzialności za niedopełnienie przez firmę audytorską obowiązku posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 do 5 ustawy) - w wysokości 5,5%;
b) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Komisji Nadzoru Audytowego, Krajowej Komisji Nadzoru, organów skarbowych, nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości) - w wysokości 10,5%;
2) za udział w rozprawach i posiedzeniach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - w wysokości 2,5%.
2.  Obrońcy z urzędu przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym środkiem transportu, od siedziby Regionalnego Oddziału Izby, do którego przynależy biegły rewident, którego postępowanie dotyczy, do miejsca faktycznie dokonywanych czynności, na zasadach określonych przez Radę, w ramach podejmowanych czynności w związku z pełnieniem funkcji obrońcy z urzędu.
3.  Obrońcy z urzędu przysługuje również zwrot udokumentowanych kosztów podróży w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym środkiem transportu, w związku ze stawiennictwem na rozprawie lub posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, na zasadach określonych przez Radę, w związku z pełnieniem funkcji obrońcy z urzędu.
4.  Warunkiem wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wniosek obrońcy z urzędu o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zawierający oświadczenie, iż pomoc ta nie została opłacona w całości ani w części.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.
§  7.  Ustala się stawkę wynagrodzenia za przygotowanie materiałów i udział w posiedzeniach organizacji międzynarodowych (m.in. International Federation of Accountants, Accontancy Europe), z wyjątkiem udziału w konferencjach, dla delegowanego członka Rady lub komisji powołanej przez Radę w wysokości 13% za każdy dzień obrad.
§  8.  Ustala się stawkę wynagrodzenia za przeprowadzenie wizytacji obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów dla wyznaczonych przez Radę osób - w wysokości 10%.
§  9. 
1.  Ustala się następujące stawki wynagrodzeń dla kontrolerów za wykonywanie prac związanych z zadaniami Krajowej Komisji Nadzoru, bez względu na liczbę osób uczestniczących w kontroli:
1) za kontrolę opracowania i wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości zgodnego z obowiązującymi krajowymi standardami kontroli jakości, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy, opracowania i wdrożenia polityk i procedur organizacji firmy audytorskiej zgodnie z wymogami ustawy, za każdą kontrolowaną firmę audytorską - w wysokości nieprzekraczającej 30%;
2) za kontrolę dokumentacji badania rocznych sprawozdań finansowych jednostek i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (ocenę jakości wydanych przez biegłych rewidentów sprawozdań z badania w konfrontacji z dokumentacją badania oraz ocenę przestrzegania przez firmy audytorskie procedur badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych), za każdą zweryfikowaną dokumentację badania w przypadku:
a) kontroli planowych i doraźnych jednostek, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit d), g), h) oraz i) ustawy oraz innych kontroli doraźnych - w wysokości nieprzekraczającej 120%,
b) pozostałych kontroli planowych - w wysokości nieprzekraczającej 60%;
3) za weryfikację i sporządzenie raportu z weryfikacji realizacji zaleceń, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy - w wysokości 6%.
2.  Za weryfikację dokumentacji kontroli wynikającej z czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - wykonaną przez członka Krajowej Komisji Nadzoru - za każdą zweryfikowaną dokumentację - w wysokości 6%.
3.  Za weryfikację dokumentacji z kontroli, poprawności formalno-prawnej protokołu kontroli wraz z załącznikami, ocenę stosownych wniosków z kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 2, za każdą zweryfikowaną dokumentację:
a) w wysokości nieprzekraczającej 12% w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a),
b) w wysokości 6% w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b).
4.  Za weryfikację raportów z weryfikacji realizacji zaleceń, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wykonane przez członka Krajowej Komisji Nadzoru, za każdy zweryfikowany raport - w wysokości 6%.
5.  Za analizę akt badań, o której mowa w art. 61 ust. 14 ustawy, kontrolerom Krajowej Komisji Nadzoru przysługuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 60%, a członkom Krajowej Komisji Nadzoru za weryfikację tej analizy - w wysokości 6%.
6.  Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz ust. 2, mają również zastosowanie dla kontroli przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych realizowanych na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 2321/44/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zakresu kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe.
7.  Stawki określone w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 5 w odniesieniu do kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru, ustala Krajowa Komisja Nadzoru.
§  10.  Ustala się stawkę wynagrodzenia dla ekspertów działających przy Komisji ds. ewidencji powołanej przez Radę, w związku z wykonywaniem czynności w postępowaniach administracyjnych o nałożenie kar administracyjnych, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy, w wysokości 2,5% za każdą przepracowaną godzinę. Suma wynagrodzenia miesięcznego eksperta nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. poz. 847 z późn. zm. 4 ).
§  11.  Podstawą wypłat wynagrodzeń, o których mowa w:
1) § 2, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 jest podpis na liście obecności, dotyczącej danego posiedzenia, rozprawy lub narady;
2) § 3, § 4 ust. 4, § 5, § 6 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz § 7 - 10 jest złożenie podpisanego rachunku.
§  12.  Traci moc uchwała Nr 1029/25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji, zmieniona uchwałą Nr 2271/43/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji, zmieniona uchwałą Nr 2322/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji, z tym, że jej postanowienia mają zastosowanie po dniu 19 czerwca 2018 r. do wynagrodzeń należnych za okresy do dnia 18 czerwca 2018 r.
§  13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 19 czerwca 2018 r., z zastrzeżeniem, że przepisy § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 3 mają zastosowanie do kontroli rozpoczętych do dnia 31 grudnia 2019 r.
1 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zmieniona ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z późn. zm.).
2 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
3 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zmieniona ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z późn. zm.).
4 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieniona ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).