Akty korporacyjne

USZCZ.2006.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2006 r.

STATUT
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2006 r.

Rozdział  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.
1. Uniwersytet Szczeciński jest publiczną uczelnią akademicką, powołaną ustawą z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz. 190).
2. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), przepisów wydanych z jej upoważnienia oraz niniejszego statutu.
§  2.
1. Siedzibą Uniwersytetu jest Szczecin.
2. Uniwersytet ma osobowość prawną.
§  3. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
§  4. Wykłady w Uniwersytecie są otwarte.
§  5.
1. Uniwersytet prowadzi:
1) jednolite studia magisterskie;
2) studia pierwszego stopnia;
3) studia drugiego stopnia;
4) studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie.
2. Uniwersytet może prowadzić:
1) studia podyplomowe;
2) kursy dokształcające.
3. Studia są prowadzone w systemach:
1) stacjonarnym;
2) niestacjonarnym.
4. Podstawowym systemem studiów są studia stacjonarne.
§  6.
1. Uniwersytet ma w szczególności prawo do:
1) ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc na studiach;
2) ustalania planów studiów i programów kształcenia, z uwzględnieniem standardów kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie Ustawy;
3) weryfikowania wiedzy i umiejętności studentów;
4) wydawania dyplomów państwowych ukończenia studiów, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, oraz świadectw ukończenia studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
2. Stopnie naukowe nadają jednostki organizacyjne Uniwersytetu, którym przy-znano odpowiednie uprawnienia w tej dziedzinie. Jednostki mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego mogą występować o nadanie tytułu profesora.
3. Uniwersytet ma prawo nadawania tytułu doktora honoris causa. Tytuł doktora honoris causa nadaje senat. Z wnioskiem o nadanie tego tytułu może wystąpić do Senatu podstawowa jednostka organizacyjna, która ma uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
§  7.
1. Nauczyciele akademiccy, inni pracownicy oraz studenci tworzą samo-rządną społeczność akademicką Uniwersytetu.
2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu Uniwersytetem poprzez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe.
§  8.
1. Uniwersytet w swoich działaniach kieruje się zasadą wolności nauczania i wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej.
2. Podstawowymi zadaniami Uniwersytetu są:
1) kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6) kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Rozdział  II

ORGANIZACJA UNIWERSYTETU

§  9.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu jest wydział.
2. Wydział realizuje zadania Uniwersytetu określone w § 8 ust. 2.
3. Wydział prowadzi co najmniej jeden kierunek studiów.
§  10.
1. Wydziały tworzy, przekształca i znosi Senat.
2. Wykaz wydziałów zawarty jest w załączniku nr 1 do statutu.
3. Załącznik nr 1 zawiera również wykaz jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz jednostek zamiejscowych, a także jednostek między-uczelnianych i jednostek wspólnych.
§  11.
1. W ramach wydziału mogą być tworzone:
1) instytuty;
2) katedry;
3) zakłady;
4) zespoły;
5) pracownie;
6) laboratoria;
7) inne jednostki organizacyjne.
2. Jednostki określone w ust. 1 pkt 1 - 7 realizują zadania wydziału w granicach swoich kompetencji zawodowych.
§  12.
1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wy-działu, po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 - 7, tworzy, przekształca i znosi dziekan za zgodą rady wydziału.
3. Jeżeli utworzenie lub przekształcenie jednostki organizacyjnej powoduje wzrost kosztów działalności wydziału, a przyrost kosztów z tym związanych nie ma pokrycia w budżecie wydziału, na utworzenie lub przekształcenie takiej jednostki potrzebna jest zgoda Rektora.
4. W przypadku konieczności zwiększenia liczby stanowisk kierowniczych wymagana jest zgoda Rektora.
5. Zmiany organizacyjne powinny być przeprowadzane z początkiem roku akademickiego.
§  13.
1. Status instytutu może być przyznany jednostce organizacyjnej, która kształci studentów w co najmniej jednej specjalności/specjalizacji i zatrudnia co najmniej 5 profesorów lub doktorów habilitowanych.
2. Status katedry może być przyznany jednostce organizacyjnej, która zatrudnia lub ma zatrudniać co najmniej 3 pracowników, w tym co najmniej 1 profesora lub doktora habilitowanego.
3. Status zakładu może być przyznany jednostce organizacyjnej, która zatrudnia lub ma zatrudniać co najmniej 3 pracowników, w tym co najmniej 1 profesora lub doktora habilitowanego.
4. Kierownikami jednostek wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 1 - 3 mogą być osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego.
§  14.
1. W Uniwersytecie mogą być tworzone jednostki organizacyjne nie-wymienione w § 9 ust. 1 i § 11 ust. 1, w szczególności jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i znosi Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
3. Kierowników jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i poza-wydziałowych powołuje i odwołuje Rektor.
§  15. Na zasadach określonych w ustawie uczelnia może tworzyć filie, wydziały zamiejscowe oraz zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.
§  16.
1. Uniwersytet może uczestniczyć w tworzeniu jednostek między-uczelnianych i jednostek wspólnych z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami, w tym również z podmiotami zagranicznymi.
2. Umowy o utworzeniu jednostek, o których mowa w ust. 1, zawiera Rektor za zgodą Senatu. Utworzenie za granicą zamiejscowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wymaga zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
§  17.
1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, który składa się z Biblioteki Głównej oraz bibliotek działających na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu.
2. Biblioteka Główna wykonuje na rzecz całego uniwersytetu zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.
3. Biblioteka Główna pełni funkcje ogólnodostępnej biblioteki naukowej i za-rządza jednolitym systemem biblioteczno-informacyjnym uczelni, a także jest ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólno-krajowej sieci bibliotecznej.
4. Biblioteka wydziału, instytutu i innej jednostki organizacyjnej jest tworzona, przekształcana i likwidowana przez dziekana na wniosek kierownika tej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i dyrektora Biblioteki Głównej.
5. W systemie biblioteczno-informacyjnym mogą być przetwarzane następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: nazwisko i imię, data urodzenia, imię ojca, adres stałego zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, wydział, kierunek, rok studiów.
6. Zasady działania, organizację systemu biblioteczno-informacyjnego, zasady korzystania z biblioteki przez osoby nie będące pracownikami i studentami Uniwersytetu określa regulamin biblioteki. Regulamin biblioteki ustala Rektor na wniosek Rady Bibliotecznej.
§  18. Uniwersytet posiada archiwum, które jest ogniwem państwowej sieci archiwalnej.
§  19.
1. Jednostką organizacyjną Uniwersytetu jest ogólnouczelniane Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu.
2. Jednostkę, o której mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i znosi Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
§  20.
1. Uniwersytet prowadzi ogólnouczelniany zakład poligraficzny.
2. Do zakładu poligraficznego stosuje się przepis § 19, ust. 2.
§  21.
1. Organizację oraz zasady działania administracji Uniwersytetu określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny Uniwersytetu ustala Rektor na wniosek kanclerza po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

Rozdział  III

ORGANY UNIWERSYTETU

§  22.
1. Organami Uniwersytetu są:
1) senat,
2) rektor,
3) rada wydziału,
4) dziekan.
2. Organami wyborczymi Uniwersytetu są kolegia elektorów.
3. Skład kolegiów elektorów oraz tryb wyboru ich członków określa ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.

SENAT

§  23.
1. Skład Senatu oraz zasady wyboru jego członków spośród nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi określa ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
2. Ordynacja wyborcza, o której mowa w ust. 1, określa czas trwania mandatu doktorantów i studentów w senacie oraz przypadki wygaśnięcia mandatu członka senatu.
3. W posiedzeniach senatu uczestniczą z głosem doradczym: kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki głównej oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku.
§  24.
1. Kompetencje Senatu określone są przepisami Ustawy oraz postanowieniami statutu.
2. Do kompetencji Senatu należy w szczególności:
1) uchwalanie i zmiana statutu;
2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych;
3) uchwalanie zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
4) ustalanie głównych kierunków działalności Uniwersytetu;
5) ustalanie zasad działania uniwersytetu oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
6) ocena działalności Uniwersytetu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z tej działalności oraz ocena działalności Rektora;
7) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowego wydziału lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów;
8) wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
9) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;
10) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
11) odnawianie doktoratu;
12) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej;
13) wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo członków senatu, w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/5 jego składu;
14) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
15) zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości;
16) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
17) wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4 Ustawy, zgody na:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości przekraczającej 100.000 zł,
b) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji;
18) wyrażanie zgody na przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości powyżej 100.000 zł;
19) stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów z Ustawą i statutem Uniwersytetu;
20) opiniowanie kandydatów na stanowisko kanclerza;
21) opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii;
22) opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki;
22a) opiniowanie kandydatów Uniwersytetu Szczecińskiego - jako wspólnika spółek handlowych - na członków organów tych spółek;
23) ustalenie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;
24) uchwalenie regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród rektora;
25) określanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Uniwersytetu w ramach środków posiadanych przez Uniwersytet;
26) uchwalanie warunków i trybu kierowania przez Uniwersytet za granicę jego pracowników, doktorantów i studentów w sprawach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
27) powoływanie stałych i doraźnych komisji senackich pełniących funkcje opiniodawczo-doradcze;
28) określanie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne;
29) określanie warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyk;
30) określanie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych.
§  25.
1. Przewodniczącym Senatu jest Rektor.
2. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor.
3. Na żądanie 1/5 członków Senatu Rektor obowiązany jest zwołać w ciągu 7 dni nadzwyczajne posiedzenie Senatu.
4. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Senatu określa regulamin stanowiący załącznik nr 3 do statutu.
5. Na posiedzenia Senatu mogą być zapraszani emerytowani profesorowie Uniwersytetu, doktorzy honoris causa uczelni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, eksperci, kierownicy jednostek współpracujących z Uniwersytetem, rektorzy innych uczelni itp.
§  26.
1. Uchwały Senatu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków, chyba że Ustawa lub statut określają wyższe wymagania.
2. Uchwały Senatu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów uczelni, jej pracowników, doktorantów i studentów.

REKTOR

§  27.
1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Rektor jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu.
§  28. Zasady wyboru rektora określa ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
§  29.
1. Rektor wykonuje swoje zadania przy pomocy prorektorów.
2. Zasady wyboru prorektorów oraz ich liczbę określa ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
§  30. Organem opiniodawczym i doradczym rektora jest kolegium, którego skład określa Rektor.
§  31. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu lub kanclerza, w szczególności:
1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu;
2) tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut;
3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu;
4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu;
5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni;
6) określa zakres obowiązków prorektorów;
7) ustala wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne.
§  32.
1. Rektor Uniwersytetu zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej przepisy Ustawy lub statutu Uniwersytetu i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Senat nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchwały, Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w celu rozpatrzenia w trybie określonym w art. 36 ust. 1 Ustawy.
2. Rektor Uniwersytetu zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej ważny interes Uniwersytetu i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej ¾ głosów, w obecności co najmniej 2/3 swojego statutowego składu.
§  33.
1. Rektor jest organem odwoławczym od decyzji dziekana wydziału.
2. Rektor uchyla decyzję dziekana wydziału sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą Senatu, uchwałą rady tego wydziału, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszającą ważny interes Uniwersytetu.

RADA WYDZIAŁU

§  34.
1. Skład rady wydziału oraz zasady wyboru jej członków spośród nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi określa ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
2. Ordynacja wyborcza, o której mowa w ust. 1, określa czas trwania mandatu doktorantów i studentów w radzie wydziału oraz przypadki wygaśnięcia mandatu członka Senatu.
3. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku.
4. W posiedzeniu rady wydziału mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, niezatrudnieni na wydziale emerytowani profesorowie wydziału.
§  35. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu, planów studiów i programów nauczania;
3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu, planów i programów studiów doktoranckich;
4) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
§  36.
1. Przewodniczącym rady wydziału jest dziekan wydziału.
2. Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan.
3. Na żądanie 1/5 członków rady wydziału dziekan obowiązany jest zwołać w ciągu 7 dni nadzwyczajne posiedzenie rady wydziału.
4. Do rady wydziału stosuje się odpowiednio regulamin, o którym mowa w § 25. ust. 4.
5. Do rady wydziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 24 ust. 2 pkt 27 i § 25 ust. 5.
§  37.
1. Uchwały rady wydziału zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jej członków, chyba że Ustawa lub statut określają wyższe wymagania.
2. Uchwały rady wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla dziekana, pracowników, doktorantów i studentów tego wydziału.
§  38.
1. Od uchwały rady wydziału dziekanowi tego wydziału służy odwołanie do Senatu Uniwersytetu.
2. Senat uchyla uchwałę rady wydziału sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszającą ważny interes Uniwersytetu.

RADA INSTYTUTU

§  39.
1. W instytucie wewnątrz wydziałowym działa rada instytutu.
2. Przewodniczącym rady instytutu jest dyrektor instytutu.
3. Do rady instytutu stosuje się odpowiednio § 34, 36 i 37 statutu.
4. Do zadań rady instytutu należy dbałość o rozwój badań naukowych i ocena rozwoju naukowego wszystkich pracowników instytutu, a jeżeli instytut ma prawo nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego - przeprowadzania przewodu doktorskiego i habilitacyjnego.

DZIEKAN

§  40.
1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dziekan jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału.
§  41. Zasady wyboru dziekana określa ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
§  42.
1. Dziekan wykonuje swoje zadania przy pomocy prodziekanów.
2. Liczbę prodziekanów dla wydziału oraz zasady ich wyboru określa ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
§  43. Organem opiniodawczym i doradczym dziekana jest kolegium, skład którego określa dziekan.
§  44.
1. Dziekan podejmuje decyzje we wszystkich sprawach wydziału, nie-zastrzeżone do kompetencji innych organów Uniwersytetu lub kanclerza.
2. Szczegółowe kompetencje dziekana określa Ustawa oraz statut.
3. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do Rektora.

RADA BIBLIOTECZNA

§  45. W Uniwersytecie działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
§  46.
1. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
1) dyrektor Biblioteki Głównej;
2) zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej;
3) kierownicy bibliotek wydziałowych, a jeżeli na danym wydziale nie ma biblioteki wydziałowej - najstarszy stażem pracy na tym wydziale kierownik biblioteki instytutowej, katedralnej lub biblioteki działającej przy innej jednostce organizacyjnej wydziału;
4) trzej przedstawiciele bibliotekarzy dyplomowanych;
5) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego;
6) jeden przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany samorząd studencki;
7) jeden przedstawiciel doktorantów delegowany przez uczelniany samorząd doktorantów;
8) jeden przedstawiciel służby bibliotecznej;
9) po jednym przedstawicielu związków zawodowych;
10) kierownicy oddziałów Biblioteki Głównej.
2. Członków rady bibliotecznej powołuje Rektor, przy czym członków wymienionych w ust. 1. pkt 4 - 9 - spośród kandydatów wyłonionych przez poszczególne grupy pracownicze.
3. Do wyboru rady bibliotecznej stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji wyborczej do organów Uniwersytetu, stanowiącej załącznik nr 2 do statutu.
4. Rada biblioteczna wybiera przewodniczącego spośród członków rady posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego.
5. Kadencja rady bibliotecznej pokrywa się z kadencją Senatu.
§  47. Do kompetencji rady bibliotecznej należy:
1) opiniowanie kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej stosownie do po-trzeb procesu badawczego i dydaktycznego Uniwersytetu,
2) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej przedkładanych Rektorowi,
3) przygotowywanie projektu regulaminu biblioteki,
4) wysuwanie kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej.
§  48.
1. Uchwały rady bibliotecznej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków rady.
2. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń rady bibliotecznej określa regulamin biblioteki.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

§  49.
1. Dyrektorem Biblioteki Głównej może być osoba spełniająca kryteria określone w art. 88 ust. 2 Ustawy.
2. Dyrektora Biblioteki Głównej zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
§  50. Do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach biblioteki, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu, rady bibliotecznej lub kanclerza.

KANCLERZ

§  51.
1. Kanclerz Uniwersytetu kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu.
2. Kanclerza zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
3. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed Rektorem.
§  52.
1. Do kompetencji kanclerza należą decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu, w zakresie zwykłego zarządu, niezastrzeżone w Ustawie lub statucie do kompetencji organów Uniwersytetu.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, kanclerz reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.
3. Szczegółowy zakres kompetencji kanclerza określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu.
§  53.
1. Kwestor Uniwersytetu pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza.
2. Kwestora powołuje i odwołuje Rektor na wniosek kanclerza.
§  54. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy oraz regulamin organizacyjny Uczelni.

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§  55.
1. Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1, powołuje i odwołuje dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Dziekan może zarządzić wybór dyrektora instytutu przez radę instytutu.
2. Kompetencje kierowników, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny wydziału, uchwalony przez radę wydziału na wniosek dziekana.

SPRAWY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE WYDZIAŁU

§  56.
1. Sprawy administracyjno-gospodarcze wydziału należą do kompetencji dziekana.
2. Pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnia i zwalnia dziekan.
3. Zadania pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi określa regulamin organizacyjny wydziału.

Rozdział  IV

PRACOWNICY UNIWERSYTETU

§  57.
1. Uniwersytet zatrudnia nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
2. Rodzaje stanowisk, wymagania kwalifikacyjne oraz warunki zatrudnienia pracowników określają przepisy Ustawy oraz przepisy szczególne.
3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
1) profesora zwyczajnego;
2) profesora nadzwyczajnego;
3) profesora wizytującego;
4) adiunkta;
5) asystenta.
4. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
1) docenta;
2) starszego wykładowcy;
3) wykładowcy;
4) lektora lub instruktora.

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

§  58.
1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
4. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może zostać zatrudniona osoba nie spełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3 Ustawy, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez radę wydziału, w którym ma być zatrudniona.
5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
§  59.
1. Mianowanie po raz pierwszy w uczelni następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu.
2. Tryb przeprowadzania konkursu oraz kryteria kwalifikacyjne określa regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 4 do statutu.
§  60.
1. Na stanowiskach pracowników dydaktycznych wymienionych w § 57 ust. 4 pkt 2 - 4 mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny albo stopień naukowy, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
2. Na stanowisku docenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz minimum 15 letni staż pracy dydaktycznej. Do pracowników zatrudnionych na stanowisku docenta stosuje się przepisy Ustawy dotyczące pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy.
3. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz minimum 10 letni staż pracy dydaktycznej, albo posiada tytuł zawodowy magistra i co najmniej 15 letni staż pracy dydaktycznej, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w wyższej uczelni.
4. Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej 6 letni staż pracy dydaktycznej w szkole wyższej.
5. Na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra filologii języka obcego języka, którego będzie nauczać, a nadto posiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.
6. Na stanowisko instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł magistra wychowania fizycznego, a nadto posiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.
§  61. Nauczycieli akademickich zatrudnia rektor na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej albo międzyuczelnianej zaopiniowany przez właściwą radę.
§  62. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę, po uzyskaniu opinii właściwej rady wydziału.
§  63.
1. Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego tylko w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki jest zatrudniany na podstawie mianowania tylko w przypadku, gdy Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 nauczyciel akademicki może być zatrudniony również na podstawie umowy o pracę.
3. Przed zatrudnieniem nauczyciela akademickiego Rektor może zasięgnąć opinii Senatu.
§  64.
1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, który ma być zatrudniony w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy albo też dla wykonania określonych zadań, następuje w drodze umowy o pracę.
2. Powierzenie obowiązków nauczyciela akademickiego może nastąpić również na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia).
§  65.
1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nie posiadającej stopnia doktora habilitowanego nie może przekroczyć 6 lat.
2. Za zgodą rady wydziału, na wniosek zainteresowanego, można przedłużyć okres zatrudnienia o 3 lata.
3. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia doktora nie może przekroczyć 5 lat. W przypadku zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora po raz pierwszy w Uniwersytecie, okres zatrudnienia, na wniosek rady wydziału, może zostać podzielony na dwa odcinki czasowe: 1 roku i 4 lat.
4. Za zgodą rady wydziału, na wniosek zainteresowanego, można przedłużyć okres zatrudnienia asystenta o 3 lata.
5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas odbywania służby wojskowej.
§  66.
1. W Uniwersytecie mogą być zatrudniane osoby nie będące obywatelami polskimi.
2. Zatrudnienie w Uniwersytecie osoby nie będącej obywatelem polskim następuje na zasadach i w warunkach określonych w Ustawie, Kodeksie pracy, innych przepisach prawa oraz w niniejszym statucie.
3. O zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, występuje do Rektora dziekan. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem udokumentowanych osiągnięć kandydata w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej. O zatrudnieniu decyduje Rektor. W przypadku zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
4. Nauczycielowi akademickiemu nie będącemu obywatelem polskim, zatrudnionemu w Uniwersytecie, przysługują takie same uprawnienia, jakie posiada nauczyciel akademicki będący obywatelem polskim zatrudnionym w Uniwersytecie.

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

§  67. Zasady rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli akademickich i innych osób regulują przepisy Ustawy i przepisy Kodeksu pracy.
§  68. Zgodę na rozwiązanie stosunku pracy w okolicznościach wskazanych w art. 125 ustawy udziela Rada Wydziału, a w przypadku jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Senat.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§  69.
1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:
1) kształcić i wychowywać studentów oraz uczestników innych form kształcenia;
2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;
3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni bądź organach reprezentujących uczelnię.
2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.
4. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:
1) kształcić i wychowywać studentów oraz uczestników innych form kształcenia;
2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni bądź organach reprezentujących uczelnię.
§  70.
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
2. Zasady ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk i pensum dydaktyczne, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Senat.
3. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni, może na wniosek tego nauczyciela obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych.
4. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, może z ważnych powodów, innych niż wskazane w ust. 3, obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych - nie więcej jednak niż o 20 %.
5. Rozkład zajęć nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest bezpośrednio zatrudniony (dziekan, dyrektor instytutu, kierownik katedry)

URLOPY

§  71.
1. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopów w wymiarze określonym w Ustawie.
2. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dzieka i bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy.
3. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 2 Ustawy, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dziekana i bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy.
4. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 3 Ustawy, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dziekana, promotora oraz bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy.
5. Nauczyciel akademicki może za zgodą Rektora uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.
6. Urlopu, o którym mowa w ust. 5, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dziekana, dyrektora instytutu lub kierownika katedry i radę wydziału.
7. Łączny wymiar urlopu, o którym mowa w ust. 5, ustala rada wydziału indywidualnie dla każdego zainteresowanego pracownika.
8. W jednostce pozawydziałowej urlopów, o których mowa w art. 134 ust. 1-3 Ustawy, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez kierownika tej jednostki.

OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW

§  72.
1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają ocenom okresowym.
2. Oceny nauczyciela dokonuje, nie rzadziej niż raz na cztery lata, komisja powołana przez radę wydziału zatrudniającego nauczyciela, a w jednostce poza-wydziałowej - przez Rektora. Komisji przewodniczy kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępca.
3. W pracach komisji, o której mowa w ust. 2, bierze udział bezpośredni przełożony nauczyciela podlegającego ocenie.
4. Za podstawę oceny nauczyciela przyjmuje się jego dorobek w dziedzinie:
1) badań naukowych lub działalności artystycznej;
2) dydaktyki;
3) kształcenia studentów i młodej kadry naukowej;
4) upowszechniania wiedzy;
5) współdziałania z gospodarką narodową oraz ośrodkami nauki i kultury;
6) wynalazczości i racjonalizacji;
7) recenzowania prac doktorskich i habilitacyjnych;
8) organizowania pracy zespołów ludzkich;
9) podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
5. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów uczęszczających na za-jęcia ocenianego pracownika. Studenci wyrażają opinię poprzez wypełnienie ankiety przygotowanej na zlecenie Rektora.
6. Komisja ustala ocenę nauczyciela akademickiego bezwzględną większością głosów.
7. Nauczyciel podlegający ocenie potwierdza własnym podpisem przyjęcie oceny do wiadomości.
8. Od uchwały komisji nauczycielowi podlegającemu ocenie przysługuje odwołanie do rady jednostki organizacyjnej. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od podania oceny do wiadomości pracownika. Odwołanie powinno być rozstrzygnięte w ciągu 30 dni.
9. Rada jednostki organizacyjnej może utrzymać w mocy ocenę uchwaloną przez komisję lub dokonać jej zmiany.
10. Prawomocna ocena nauczyciela podlega włączeniu do jego akt osobowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA PRACOWNIKÓW

§  73.
1. Mianowany nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
2. Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich składa się z 15 członków.
3. Tryb wyboru oraz skład członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich określa ordynacja wyborcza do organów uczelni, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
4. Senat, na wniosek Rektora może odwołać członków komisji w przypadku stwierdzenia, że nie wywiązują się oni ze swoich obowiązków.
5. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje i odwołuje Rektor.
6. Obsługę administracyjno-biurową rzeczników dyscyplinarnych oraz komisji dyscyplinarnej wykonuje rektorat.
7. Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego, długość kadencji komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich oraz kadencji rzeczników dyscyplinarnych określa Ustawa.

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

§  74.
1. Pracownika nie będącego nauczycielem akademickim zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.
2. Umowę o pracę z pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) Rektor lub osoba przez niego upoważniona - jeżeli pracownik ten podlegać ma bezpośrednio rektorowi lub prorektorowi;
2) dziekan lub osoba przez niego upoważniona - jeżeli pracownik ten ma być zatrudniony na wydziale, w ramach limitu etatów ustalonego przez Rektora;
3) rektor lub osoba przez niego upoważniona - jeżeli pracownik ten ma być zatrudniony w jednostce pozawydziałowej albo międzywydziałowej;
4) kanclerz lub osoba przez niego upoważniona - jeżeli organem właściwym nie jest Rektor lub dziekan.

NAGRODY

§  75.
1. Na zasadach określonych w ustawie mogą być przyznawane nagrody Rektora.
2. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim określa regulamin uchwalony przez Senat.
3. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi określa regulamin ustalony przez Rektora.

Rozdział  V

STUDIA I STUDENCI

§  76.
1. Senat ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach.
2. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między Uniwersytetem a studentem w formie pisemnej. Umowę w imieniu Uniwersytetu zawiera dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Wzór umowy ustala rektor.
3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego.
4. Senat ustala w trybie określonym w ust. 1, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia. Uniwersytet może za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne w trybie określonym w ust. 1 tylko w przypadku konieczności sprawdzenia wiedzy lub umiejętności nie sprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego lub gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.
5. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura), Senat uczelni może przeprowadzić egzaminy wstępne, w trybie określonym w ust. 1.
6. Przepisy ust. 2 i 3, dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyników, stosuje się odpowiednio do egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureat), wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, oraz wyników tego egzaminu.
7. Uchwała Senatu w sprawach określonych w ust. 1 podawana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie i rozplakatowanie w budynkach Uniwersytetu oraz umieszczenie na stronach internetowych Uniwersytetu nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, i przesyłana jest ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
8. Senat określa, na okres co najmniej trzech lat, szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
9. W przypadku gdy wstęp na studia nie jest wolny, rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana przez dziekana.
§  77.
1. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
3. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje Rektor.
4. Podstawą odwołania, o którym mowa w ust. 2, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z art. 169 ust. 2 Ustawy.
5. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania, o którym mowa w ust. 4, podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§  78.
1. Senat ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich na poszczególnych kierunkach.
2. Przepisy § 76 ust. 7 i 9 oraz § 77 stosuje się odpowiednio.
§  79.
1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
2. Rota ślubowania brzmi następująco: "Mając świadomość praw i obowiązków obywatelskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wielowiekowych tradycji akademickich, ślubuję uroczyście:

- zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra Ojczyzny,

- dbać o godność studenta i o dobre imię Uniwersytetu Szczecińskiego, samorządnej wspólnoty poszukującej prawdy na zasadach wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowych,

- darzyć szacunkiem pracowników Uniwersytetu i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,

- powstrzymywać się od zażywania środków odurzających,

- przestrzegać przepisów prawa i obyczajów obowiązujących w Uniwersytecie".

3. Do osób przyjętych na studia doktoranckie przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

ZASADY ODBYWANIA STUDIÓW

§  80.
1. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach określonych przez radę wydziału.
2. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku lub inne przedmioty, także w różnych uczelniach. Zasady i tryb podejmowania przez studenta tego rodzaju studiów określa regulamin studiów.
3. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
4. Student ma prawo wyboru specjalizacji oraz promotora pracy dyplomowej lub magisterskiej na zasadach ustalonych przez radę wydziału.

POMOC MATERIALNA

§  81.
1. Student może otrzymać pomoc materialną na zasadach określonych Ustawie oraz regulaminie ustalonym przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
2. Doktorant może otrzymać pomoc materialną na zasadach określonych w Ustawie oraz regulaminie ustalonym przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów i uczelnianym organem samorządu studenckiego.
3. Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać, na zasadach określonych w art. 200 Ustawy, stypendium doktoranckie.
4. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, o którym mowa w ust. 3, okresie jego pobierania oraz jego wysokości podejmuje Rektor.

STAŻ NAUCZYCIELSKI STUDENTÓW

§  82.
1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymywać stypendium ze środków własnych Uniwersytetu (student-stażysta).
2. Liczbę stypendiów dla poszczególnych wydziałów i jednostek pozawydziałowych określa corocznie Rektor.
3. Decyzję o powierzeniu studentowi obowiązków studenta-stażysty podejmuje dziekan za zgodą rady wydziału.
4. Student-stażysta przygotowuje się do objęcia przyszłej pracy pod opieką nauczyciela akademickiego ze stopniem co najmniej doktora, wyznaczonego przez radę wydziału na wniosek dziekana.
5. W okresie stażu student-stażysta obowiązany jest prowadzić zajęcia w wymiarze co najmniej 30 godzin w semestrze pod kierunkiem opiekuna naukowego.
6. Za wykonywanie obowiązków studenta-stażysty przysługuje temu studentowi stypendium ze środków własnych Uniwersytetu w wysokości określonej przez Senat.
7. Szczegółowe zasady powierzania obowiązków studentowi-stażyście określa Senat na wniosek Rektora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

§  83.
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną dla studentów albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
2. Skład, tryb powoływania oraz długość kadencji komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów określa art. 213 ust. 1 Ustawy oraz ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
3. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną dla doktorantów albo przed sądem koleżeńskim samorządu doktorantów.
4. Skład, tryb powoływania oraz długość kadencji komisji dyscyplinarnej dla doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów określa art. 226 ust. 1 i 2 Ustawy oraz ordynacja wyborcza do organów Uniwersytetu, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.
5. Senat, na wniosek Rektora, może odwołać członków komisji w przypadku stwierdzenia, że nie wywiązują się oni ze swoich obowiązków.
6. Obsługę administracyjno-biurową rzeczników dyscyplinarnych oraz komisji dyscyplinarnej wykonuje rektorat.

Rozdział  VI

MIENIE I FINANSE UNIWERSYTETU

§  84.
1. Mienie Uniwersytetu obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
2. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości.
3. Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu uchwala Senat.
4. W planie, o którym mowa w ust. 3, określa się podział zadań i środków na poszczególne rodzaje działalności oraz wydziały i ogólnouczelniane jednostki organizacyjne.
5. Wydział prowadzi gospodarkę finansową na podstawie własnego planu rzeczowo-finansowego.
6. Plan rzeczowo-finansowy wydziału uchwala rada wydziału, biorąc pod uwagę przyznane wydziałowi i wypracowane przez wydział środki finansowe oraz zasady gospodarki finansowej uczelni.
7. Wydziałowy plan rzeczowo-finansowy powinien uwzględniać potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych (instytutów, katedr).
§  85.
1. Działalność Uniwersytetu jest finansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz z przychodów własnych.
2. Działalność Uniwersytetu jest finansowana w szczególności z:
1) środków budżetu państwa, w tym dotacji i środków na naukę;
2) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne;
3) opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
4) opłat za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
5) odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, a także opłat licencyjnych i przychodów z działalności kulturalnej;
6) przychodów z działalności gospodarczej;
7) przychodów z udziałów i odsetek;
8) przychodów ze sprzedaży składników własnego mienia oraz odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie;
9) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej;
10) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi;
11) środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
§  86.
1. Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w § 8.
2. Zakres prowadzonej przez Uniwersytet działalności gospodarczej określa Senat z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza.
3. Działalność, o której mowa w ust. 2, może być w szczególności prowadzona w formie:
1) wydzielonej jednostki ogólnouczelnianej powołanej, do prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej;
2) przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej;
3) utworzenia, w tym także wspólnie z innymi podmiotami, spółki handlowej, spółdzielni, fundacji lub innej organizacji gospodarczej.
§  87.
1. Dla pracowników i studentów oraz doktorantów Uniwersytet może utworzyć fundusz stypendialny. Decyzję o utworzeniu funduszu stypendialnego podejmuje Senat.
2. Stypendia z funduszu stypendialnego mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
3. Studentom i doktorantom stypendia, o których mowa w ust. 2, są przyznawane w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego, wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego lub z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów, wskazanym w regulaminie samorządu doktorantów.
§  88.
1. Czynności prawnych w sprawach majątkowych dokonują odpowiednio:
1) Rektor lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w sprawach o zasięgu ogólnouczelnianym, niezastrzeżonych do kompetencji kanclerza;
2) kanclerz lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w sprawach o zasięgu ogólnouczelnianym, niezastrzeżonych do kompetencji Rektora;
3) dziekan lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w sprawach o zasięgu wydziałowym.
2. Na nabycie, zbycie lub obciążanie przez Uniwersytet składników mienia o wartości przekraczającej 100.000 zł wymagana jest zgoda Senatu.
3. Na przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości powyżej 100.000 zł, wymagana jest zgoda Senatu.
4. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają przepisu art. 90 ust. 4 ustawy.

Rozdział  VII

Porządek i bezpieczeństwo na terenie uniwersytetu

§  89.
1. Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu.
2. Teren Uniwersytetu określa Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego.
§  90.
1. Pracownicy Uniwersytetu, doktoranci i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie Uniwersytetu.
2. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu niezbędna jest zgoda Rektora.
3. Wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i dokładny adres zwołującego zgromadzenie;
2) imię, nazwisko i dokładny adres przewodniczącego zgromadzenia;
3) dokładne wskazanie miejsca, daty i godziny rozpoczęcia zgromadzenia;
4) cel oraz program obrad zgromadzenia;
5) wskazanie innych okoliczności i danych, jak np. uzależnienie wstępu na zgromadzenie od posiadania odpowiedniego zaproszenia, określenie kręgu osób, dla których zgromadzenie jest organizowane, określenie środków technicznych (megafony, transmisja radiowa lub telewizyjna, pojazdy mechaniczne, itp.), które mają być wykorzystane w związku z prowadzonym zgromadzeniem.
4. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają Rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie.
5. Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2, lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa.
6. O odmowie wydania zezwolenia zawiadamia się osoby zainteresowane na piśmie.
7. Decyzje zakazujące zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
§  91.
1. Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami Uniwersytetu za ich przebieg.
2. Zgromadzenie musi mieć przewodniczącego, który otwiera, kieruje przebiegiem i zamyka zgromadzenie.
3. Przewodniczący zgromadzenia obowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem przepisów porządkowych oraz przeciwdziałać wszystkiemu, co zagrażałoby bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu.
4. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo:
1) usunąć uczestnika, który swym zachowaniem uniemożliwia odbycie zgromadzenia lub usiłuje udaremnić jego obrady;
2) rozwiązać zgromadzenie.
§  92.
1. Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
2. Rektor albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.

Rozdział  VIII

SZTANDAR, GODŁO I PIECZĘĆ UNIWERSYTETU

§  93.
1. Sztandar Uniwersytetu może być wykorzystywany tylko podczas uroczystości uniwersyteckich lub podczas świąt i uroczystości państwowych odbywających się z udziałem przedstawicieli władz Uniwersytetu oraz uroczystości pogrzebowych zasłużonych pracowników Uniwersytetu.
2. Sztandarowi Uniwersytetu towarzyszy poczet sztandarowy złożony ze studentów.
§  94.
1. Godłem Uniwersytetu są stylizowane litery US według wzoru zatwierdzonego przez Senat.
2. Godło Uniwersytetu pozostaje w poszanowaniu wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu.
3. Godło Uniwersytetu może być umieszczone w pomieszczeniach Uniwersytetu oraz na drukach i wydawnictwach Uniwersytetu.
4. Prawo do noszenia odznaki z godłem Uniwersytetu przysługuje wszystkim członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu.
§  95.
1. Pieczęcią Uniwersytetu jest tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, zawierająca w środku wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis: "Uniwersytet Szczeciński".
2. Rektor podejmuje decyzje o użyciu pieczęci Uniwersytetu.
3. Pieczęciami kancelaryjnymi Uniwersytetu są tłoczone pieczęcie okrągłe o średnicy 22 mm i 20 mm, zawierające w środku wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis: "Uniwersytet Szczeciński"; zasady używania pieczęci kancelaryjnych Uniwersytetu regulują przepisy odrębne.
§  96. Zasady ceremoniału uniwersyteckiego ustala Rektor.

Rozdział  IX

NADAWANIE TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU

§  97.
1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Nauki i Kultury, dla Polski i dla Społeczności Międzynarodowej, Uniwersytet może nadać tytuł doktora honoris causa.
2. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytet może nadać także osobie wyjątkowo zasłużonej dla Uniwersytetu.
3. Tytułu doktora honoris causa nie nadaje się pracownikom oraz byłym pracownikom Uniwersytetu.
§  98.
1. Postępowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przeprowadza Senat na wniosek rady jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
2. Wszczęcie postępowania wymaga uzgodnienia z Rektorem.
§  99. W postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa uchwały Senatu wymaga:
1) wszczęcie postępowania i wyznaczenie promotora i recenzentów;
2) nadanie tytułu doktora honoris causa.
§  100.
1. W postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Senat wyznacza co najmniej trzech recenzentów, w tym co najmniej dwóch spoza grona pracowników Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w § 97 ust. 2, wszyscy recenzenci mogą zostać wyznaczeni z grona pracowników Uniwersytetu, przy czym co najmniej dwóch spoza wydziału, na którego wniosek wszczęto postępowanie.
§  101.
1. Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa podejmuje Senat po przedstawieniu opinii promotora oraz recenzji.
2. Uchwała o nadaniu tytułu doktora honoris causa stanowi podstawę do przeprowadzenia uroczystej promocji w formie określonej w uchwale. Senat może upoważnić Rektora do określenia formy promocji.
§  102.
1. W stosunku do osób, o których mowa w § 97 ust. 3, może być przeprowadzone odnowienie doktoratu.
2. Senat, w drodze uchwały, określi warunki oraz tryb przeprowadzania odnowienia doktoratu.

Rozdział  X

PRZYZNAWANIE I WRĘCZANIE ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ

§  103.
1. Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu rektor może przyznać:
1) nagrodę pieniężną,
2) dyplom uznania.
2. Za szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu Senat, na wniosek Rektora, może przyznać Medal Uniwersytetu Szczecińskiego.
3. Medal Uniwersytetu Szczecińskiego oraz nagrody i wyróżnienia określone w ust. 1 wręcza Rektor lub dziekan.
4. Wręczenie wyróżnień, o których mowa w ust. 1, powinno mieć charakter uroczysty (na posiedzeniu Senatu, rady wydziału, kolegium rektorskiego, inauguracji roku akademickiego).

Rozdział  XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  104. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Senatu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowej liczby członków.
§  105. Załącznikami do statutu są:
1) wykaz jednostek organizacyjnych;
2) ordynacja wyborcza;
3) regulamin posiedzeń Senatu;
4) regulamin konkursu na stanowisko mianowanego nauczyciela akademickiego.
§  106. Statut Uniwersytetu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§  107. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 1991 roku.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH US

§  1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są:
1) Wydział Humanistyczny;
2) Wydział Matematyczno-Fizyczny;
3) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
4) Wydział Nauk Przyrodniczych;
5) Wydział Prawa i Administracji;
6) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług;
7) Wydział Teologiczny;
8) Wydział Filologiczny;
9) Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie
10) Wydział Nauk o Ziemi
§  2. Pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są:
1) jednostki międzywydziałowe:
a) Akademickie Centrum Kształcenia Językowego;
b) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
c) Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego;
2) jednostki ogólnouczelniane:
a) Biblioteka Główna;
b) Wydawnictwo Naukowe;
c) Archiwum US;
d) Akademickie Biuro Karier;
e) Akademickie Centrum Kultury;
f) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
3) Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ORDYNACJA WYBORCZA

DO ORGANÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Rozdział  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.
1. Ordynacja ustala zasady wyboru:
1) senatu Uniwersytetu;
2) rektora;
3) prorektorów;
4) rady wydziału;
5) dziekana;
6) prodziekanów;
7) uczelnianego kolegium elektorów;
8) wydziałowego kolegium elektorów;
9) komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;
10) komisji dyscyplinarnej dla studentów;
11) komisji dyscyplinarnej dla doktorantów;
12) odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów;
13) odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
2. Ordynacja wyborcza ustala zasady powoływania:
1) uczelnianej komisji wyborczej;
2) wydziałowej komisji wyborczej.
§  2.
1. Czynne prawo wyborcze do organów, o których mowa w § 1 ust. 1, przysługuje:
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
2) pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) studentom Uniwersytetu;
4) doktorantom Uniwersytetu.
2. Bierne prawo wyborcze do organów, o których mowa w § 1. ust. 1, przysługuje:
1) nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
2) pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) studentom Uniwersytetu;
4) doktorantom Uniwersytetu.
3. Prawa wyborcze, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują:
1) osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) osobom pozbawionym praw publicznych;
3) osobom, co do których, na mocy prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, orzeczono karę przewidzianą w art. 140 ust. 1 pkt 3 oraz art. 212 pkt 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
§  3.
1. Każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, ma prawo do zgłaszania kandydatów.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą udział w głosowaniu osobiście.
§  4.
1. Za wybranych do organów, o których mowa w § 1 ust. 1, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby wyborców.
2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
3. W przypadku nie dokonania wyboru na dane stanowisko w pierwszej turze, komisja wyborcza zarządza drugą turę wyborów.
4. Za wybranych w drugiej turze wyborów uznaje się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych, bez względu na liczbę biorących udział w głosowaniu.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów, na kandydatów tych głosuje się ponownie.
6. Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości wyborców co najmniej na 7 dni przed datą wyborów poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w poszczególnych podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz rektoracie, a w odniesieniu do wyborów studentów i doktorantów - również na tablicach ogłoszeń w domach studenckich Uniwersytetu. Obwieszczenie o wyborach zamieszcza się również na stronach internetowych Uniwersytetu. Obwieszczenie o wyborach zawiera również czas i miejsce ewentualnej drugiej tury wyborów.
§  5.
1. Kadencja organów Uniwersytetu, o których mowa w § 1. ust. 1, trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.
2. Organy kolegialne pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji.

Rozdział  II

SKŁAD I WYBÓR SENATU

§  6.
1. W skład senatu wchodzą:
1) rektor - jako przewodniczący;
2) 4 prorektorzy;
3) 10 dziekanów;
4) 22 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
5) 11 nauczycieli akademickich nie wymienionych w punkcie 4;
6) 14 przedstawicieli studentów i doktorantów;
7) 5 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
2. Członków Senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wybierają nauczyciele akademiccy na poszczególnych wydziałach i w jednostkach ogólnouczelnianych.
3. Członków Senatu - przedstawicieli doktorantów wybierają wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
4. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów na następną kadencję Senatu ustala Senat poprzedniej kadencji, w drodze uchwały, proporcjonalnie do liczebności obu tych grup, z tym że doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela, a studentom każdego z wydziałów przysługuje co najmniej jeden mandat.
5. Członków senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 7, wybierają pracownicy Uniwersytetu nie będący nauczycielami akademickimi w okręgach wyborczych. Uczelniana komisja wyborcza każdorazowo ustali listę okręgów wyborczych i podział mandatów na poszczególne okręgi.
6. Wydziałom przysługują w Senacie następujące liczby mandatów obsadzanych przez nauczycieli akademickich:
1) Wydział Humanistyczny - 4, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 3;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 1;
2) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - 4, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 3;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 1;
3) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - 3, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 2;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 1;
4) Wydział Prawa i Administracji - 3, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 2;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 1;
5) Wydział Matematyczno-Fizyczny - 3, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 2;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 1;
6) Wydział Nauk Przyrodniczych - 3, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 2;
b) pozostali nauczyciele akademiccy -1;
7) Wydział Teologiczny - 3, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 2;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 1;
8) Wydział Filologiczny - 4, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 3;
b) pozostali nauczyciele akademiccy -1;
9) Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie - 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 1;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 1;
10) Wydział Nauk o Ziemi - 3
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 2
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 1
11) jednostki międzywydziałowe - 1 nauczyciel akademicki nie będący profesorem lub doktorem habilitowanym.
§  7. Wybory do senatu zarządza rektor, a przeprowadza uczelniana komisja wyborcza, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wybory członków Senatu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkty 4 i 5, w zakresie określonym w § 6 ust. 6 pkt 1-9, na podstawie upoważnienia uczelnianej komisji wyborczej zarządza dziekan, a przeprowadzają odpowiednie wydziałowe komisji wyborcze.
§  8.
1. Mandat członka Senatu wygasa w razie:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) utraty prawa wybieralności;
4) odwołania członka senatu przez wyborców;
5) zakończenia sprawowania funkcji określonej w § 6 ust. 1 pkt 1 - 3.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Senat w drodze uchwały.
3. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się w danej grupie uprawnionych wybory uzupełniające.
4. Kadencja członka Senatu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji Senatu.

Rozdział  III

WYBÓR REKTORA

§  9.
1. Wyboru Rektora dokonuje uczelniane kolegium elektorów.
2. Na stanowisko Rektora mogą kandydować nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
3. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
4. Na stanowisko Rektora mogą kandydować osoby spoza Uniwersytetu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w ust. 2. Osoba taka jest zatrudniana w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora. Zatrudnienie odbywa się z pominięciem wymagań określonych w art. 121 ust. 3 ustawy.
5. Kandydatów na stanowisko Rektora zgłaszają wyborcy do uczelnianej komisji wyborczej.
6. Uczelniana komisja wyborcza zwołuje posiedzenie uczelnianego kolegium elektorów i przeprowadza wybory Rektora.
7. Rektor nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
8. Stanowisko Rektora nie może być łączone ze stanowiskiem dziekana.
9. Rektor może być odwołany przez uczelniane kolegium elektorów.
10. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu Senatu.
11. Uchwała o odwołaniu rektora jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu uczelnianego kolegium elektorów.
12. Mandat Rektora wygasa w razie:
1) śmierci;
2) rezygnacji ze stanowiska;
3) utraty prawa wybieralności.

Rozdział  IV

WYBÓR PROREKTORÓW

§  10.
1. Uczelniane kolegium elektorów wybiera 4 prorektorów.
2. Na stanowisko prorektora mogą kandydować zatrudnieni w Uniwersytecie nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
3. Kandydatów na prorektorów zgłasza uczelnianej komisji wyborczej Rektor.
4. Uczelniana komisja wyborcza najpóźniej w terminie 14 dni od daty wyboru rektora zwołuje posiedzenie uczelnianego kolegium elektorów w celu przeprowadzenia wyborów prorektorów.
5. Osoba kandydująca na stanowisko prorektora właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w uczelnianym kolegium elektorów. Zgoda przedstawicieli studentów i doktorantów powinna być udzielona w terminie 3 dni od daty przedstawienia kandydatury uczelnianemu kolegium elektorów. Nie zajęcie stanowiska w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się za wyrażenie zgody.
6. Na każdego prorektora głosuje się oddzielnie.
7. Prorektor może być odwołany przez uczelniane kolegium elektorów.
8. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez Rektora, a pisemny wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Senatu.
9. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu uczelnianego kolegium elektorów.
10. Do prorektora stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 ust. 12.

Rozdział  V

SKŁAD I WYBÓR RADY WYDZIAŁU

§  11.
1. W skład rady wydziału wchodzą:
1) dziekan - jako przewodniczący;
2) prodziekani;
3) profesorowie oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale;
4) wybrani przedstawiciele:
a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale - w liczbie stanowiącej 15 % składu rady;
b) studentów i doktorantów - w liczbie stanowiącej 20 % składu rady;
c) pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi - w liczbie stanowiącej 10 % składu rady.
2. Wybory przedstawicieli do rady wydziału zarządza dziekan, a przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
3. Do członków rady wydziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 8, przy czym kompetencje Senatu przysługują radzie wydziału.
4. Postanowienia dotyczące rady wydziału stosuje się odpowiednio do rady instytutu na prawach wydziału.

Rozdział  VI

WYBÓR DZIEKANA

§  12.
1. Wyboru dziekana dokonuje wydziałowe kolegium elektorów.
2. Wybory dziekana przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
3. Na stanowisko dziekana mogą kandydować nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
4. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
5. Kandydatów na stanowisko dziekana zgłaszają wyborcy do wydziałowej komisji wyborczej.
6. Wydziałowa komisja wyborcza zwołuje posiedzenie wydziałowego kolegium elektorów i przeprowadza wybory dziekana.
7. Dziekan nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
8. Dziekan może być odwołany przez wydziałowe kolegium elektorów.
9. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu rady wydziału.
10. Uchwała o odwołaniu dziekana jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu wydziałowego kolegium elektorów.
11. Mandat dziekana wygasa w razie:
1) śmierci;
2) rezygnacji ze stanowiska;
3) utraty prawa wybieralności.

Rozdział  VII

WYBÓR PRODZIEKANÓW

§  13.
1. Wyboru prodziekanów dokonuje wydziałowe kolegium elektorów.
2. Kandydatów na prodziekanów zgłasza wydziałowej komisji wyborczej dziekan.
3. Wydziałowa komisja wyborcza najpóźniej w terminie 14 dni od daty wyboru dziekana zwołuje posiedzenie wydziałowego kolegium elektorów w celu przeprowadzenia wyborów prodziekanów.
4. Osoba kandydująca na stanowisko prodziekana właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w wydziałowym kolegium elektorów. Zgoda przedstawicieli studentów i doktorantów powinna być udzielona w terminie 3 dni od daty przedstawienia kandydatury wydziałowemu kolegium elektorów. Nie zajęcie stanowiska w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się za wyrażenie zgody.
5. Na każdego prodziekana głosuje się oddzielnie.
6. Prodziekan może być odwołany przez wydziałowe kolegium elektorów.
7. Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana, a pisemny wniosek o odwołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład rady wydziału.
8. Uchwała o odwołaniu prodziekana jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu wydziałowego kolegium elektorów.
9. Do prodziekana stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 ust. 11.
10. Liczby prodziekanów dla poszczególnych wydziałów określone są w załączniku nr 1 do ordynacji wyborczej.

Rozdział  VIII

SKŁAD I WYBÓR UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

§  14.
1. W skład uczelnianego kolegium elektorów wchodzi:
1) 48 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) 22 przedstawicieli nauczycieli akademickich nie wymienionych w punkcie 1;
3) 20 przedstawicieli studentów i doktorantów;
4) 10 przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
2. Członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wybierają nauczyciele akademiccy na poszczególnych wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych.
3. Członków uczelnianego kolegium elektorów - przedstawicieli doktorantów wybierają wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
4. Proporcję przedstawicieli studentów i doktorantów na następną kadencję senatu ustala Senat poprzedniej kadencji w drodze uchwały proporcjonalnie do liczebności obu tych grup według stanu z dnia 31 grudnia w ostatnim roku kadencji, z tym że doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela, a studentom każdego z wydziałów przysługuje co najmniej jeden mandat.
5. Członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wybierają pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi w okręgach wyborczych. Uczelniana komisja wyborcza ustali każdorazowo listę okręgów wyborczych i podział mandatów na poszczególne okręgi.
6. Wydziałom przysługują w uczelnianym kolegium elektorów następujące liczby mandatów obsadzanych przez nauczycieli akademickich:
1) Wydział Humanistyczny - 12, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 10;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2;
2) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - 8, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 6;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2;
3) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2;
4) Wydział Prawa i Administracji - 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2;
5) Wydział Matematyczno-Fizyczny - 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2;
6) Wydział Nauk Przyrodniczych - 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2;
7) Wydział Teologiczny - 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2;
8) Wydział Filologiczny - 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2;
9) Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie - 5, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy -1;
10) Wydział Nauk o Ziemi
a) profesorowie i doktorzy habilitowani - 4
b) pozostali nauczyciele akademiccy - 2
11) jednostki międzywydziałowe - 3 nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi.

Jednostkom międzywydziałowym przysługuje po jednym mandacie dla każdej jednostki.

§  15. Wybory do uczelnianego kolegium elektorów zarządza Rektor, a przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wybory członków Uczelnianego Kolegium elektorów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkty 1-2, w zakresie określonym § 14 ust. 6 pkty 1-9, na podstawie upoważnienia Uczelnianej Komisji Wyborczej zarządza dziekan, a przeprowadzają odpowiednie Wydziałowe Komisje Wyborcze.
§  16.
1. Mandat członka uczelnianego kolegium elektorów wygasa w razie:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) utraty prawa wybieralności;
4) odwołania elektora przez wyborców.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Senat w drodze uchwały.
3. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się w danej grupie uprawnionych wybory uzupełniające.

Rozdział  IX

SKŁAD I WYBÓR WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

§  17.
1. W skład wydziałowego kolegium elektorów wchodzą:
1) profesorowie oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale;
2) wybrani przedstawiciele:
a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale - w liczbie stanowiącej 15 % składu kolegium;
b) studentów i doktorantów - w liczbie stanowiącej 20 % składu kolegium;
c) pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi - liczbie stanowiącej 10 % składu kolegium.
2. Wybory przedstawicieli do wydziałowego kolegium elektorów zarządza dziekan, a przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
3. Liczbę mandatów przysługujących poszczególnym grupom wyborców określa rada wydziału.
4. Do członków wydziałowego kolegium elektorów stosuje się odpowiednio postanowienia § 8, przy czym kompetencje Senatu przysługują radzie wydziału.

Rozdział  X

KALENDARZ WYBORCZY

§  18.
1. Wybory do organów Uniwersytetu określonych w § 1 ust. 1 pkt. 1 - 8 odbywają się w następującej kolejności:
1) wybory do uczelnianego kolegium elektorów;
2) wybory rektora;
3) wybory prorektorów;
4) wybory do rady wydziału;
5) wybory do wydziałowego kolegium elektorów;
6) wybory dziekana;
7) wybory prodziekanów;
8) wybory do senatu.
2. Kalendarz wyborczy dla Uniwersytetu i poszczególnych jego wydziałów ustala uczelniana komisja wyborcza.

Rozdział  XI

WYBÓR KOMISJI DYSCYPLINARNYCH

§  19.
1. Komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich wybiera Senat.
2. W skład komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1, wchodzi 15 członków, w tym co najmniej 5 profesorów zwyczajnych, 5 profesorów nadzwyczajnych i 1 student.
3. Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej zgłaszają rady wydziałów oraz członkowie senatu będący nauczycielami akademickimi, a w odniesieniu do studentów - uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
4. Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.
5. Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
6. Do komisji dyscyplinarnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 8.
§  20.
1. Komisję dyscyplinarną dla studentów oraz odwoławczą komisje dyscyplinarną dla studentów powołuje Senat na wniosek Rektora, spośród nauczycieli akademickich i studentów.
2. Do komisji, o których mowa w ust. 1, powołuje się po 6 nauczycieli akademickich oraz po 6 studentów.
3. Spośród studentów kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 2, przedstawia uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
4. Odwołanie członków komisji dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania.
§  21.
1. Przepisy § 20 stosuje się odpowiednio do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów, przy czym do komisji tej powołuje się po 4 nauczycieli akademickich i 4 doktorantów.

Rozdział  XII

POWOŁYWANIE KOMISJI WYBORCZYCH

§  22.
1. Uczelnianą komisję wyborczą w składzie 15 osób powołuje Senat na wniosek Rektora.
2. Wydziałową komisję wyborczą w składzie 4-8 osób powołuje rada wydziału na wniosek dziekana.
3. Spośród studentów i doktorantów kandydatów do komisji wyborczych przedstawiają rektorowi i dziekanowi właściwe organy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
4. W uczelnianej komisji wyborczej są reprezentowane wszystkie wydziały.

Rozdział  XIII

ZADANIA KOMISJI WYBORCZYCH

§  23. Do zadań komisji wyborczych, o których mowa w § 22, należy:
1) ustalenie kalendarza wyborczego;
2) sporządzenie list kandydatów;
3) przygotowanie kart do głosowania;
4) przeprowadzenie wyborów;
5) rozstrzyganie w toku wyborów spraw spornych;
6) zabezpieczenie dokumentacji wyborczej;
7) czuwanie nad zachowaniem tajności głosowania.

Rozdział  XIV

TECHNIKA I PRZEBIEG GŁOSOWANIA

§  24.
1. Listy kandydatów do organów Uniwersytetu przedstawiane są wyborcom na zebraniach wyborczych.
2. Osoba zgłoszona na listę kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Osoba nieobecna na zebraniu może wyrazić zgodę pisemnie.
3. Kandydaci poszczególnych grup społeczności akademickiej umieszczani są na oddzielnych kartach do głosowania.
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania alfabetycznie. Karta może być zadrukowana tylko jednostronnie i musi być zaopatrzona w pieczęć Uniwersytetu.
§  25.
1. Wyborca głosuje osobiście. Jego głos wrzucany jest do opieczętowanej urny wyborczej.
2. Wyborcy przysługuje prawo skreślenia z karty do głosowania dowolnej liczby kandydatów.
3. Głos zawierający więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba przysługujących mandatów jest nieważny.
4. Głos jest nieważny także wówczas, gdy:
1) został oddany na karcie innej niż przygotowanej przez komisję wyborczą;
2) karta do głosowania została przekreślona lub przedarta;
3) głosujący nie zastosował się do obowiązującego trybu wskazywania kandydatów, na których głosuje;
4) głosujący dopisał na karcie wyborczej dodatkowe nazwiska.
§  26.
1. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza sporządza niezwłocznie protokół, w którym podaje:
1) liczbę uprawnionych do głosowania;
2) liczbę głosujących;
3) liczbę głosów ważnych;
4) liczbę głosów nieważnych;
5) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
6) nazwiska osób wybranych.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

Rozdział  XV

WAŻNOŚĆ WYBORÓW

§  27. O ważności wyborów orzekają odpowiednio:
1) Senat - w odniesieniu do organów ogólnouczelnianych;
2) rada wydziału - w odniesieniu do organów wydziałowych.
§  28.
1. Każdy wyborca jest uprawniony do wniesienia w terminie 3 dni od daty zakończenia wyborów pisemnego protestu.
2. Protest jest wnoszony odpowiednio do uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej.
3. Komisja wyborcza w terminie 3 dni przekazuje protest do organu stwierdzającego ważność wyborów.
4. Ważność wyborów nie może być stwierdzona przed rozpatrzeniem protestów.
§  29.
1. Podstawą protestu może być wyłącznie naruszenie przepisów prawa, statutu Uniwersytetu oraz ordynacji wyborczej mające istotny wpływ na wynik wyborów.
2. W przypadku uwzględnienia protestu organ orzekający w przedmiocie ważności wyborów nakazuje ich powtórzenie w całości lub w części.

Rozdział  XVI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  30. Ordynacja wyborcza jest integralna częścią statutu Uniwersytetu.
§  31. Zmiana ordynacji dokonywana jest w trybie przewidzianym dla zmiany statutu.
§  32. Ordynacja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie statutu Uniwersytetu.

ZAŁĄCZNIK 

LICZBA PRODZIEKANÓW W POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH UNIWERSYTETU

1. Wydział Humanistyczny - 3;

2. Wydział Matematyczno-Fizyczny - 2;

3. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - 4;

4. Wydział Nauk Przyrodniczych - 3;

5. Wydział Prawa i Administracji - 3;

6. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - 3;

7. Wydział Teologiczny - 2;

8. Wydział Filologiczny - 2;

9. Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie - 2;

10. Wydział Nauk o Ziemi -2.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

REGULAMIN POSIEDZEŃ

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Rozdział  I

ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ SENATU

§  1. Senat odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§  2.
1. Posiedzenie Senatu zwołuje Rektor.
2. Na pisemny wniosek 1/5 liczby członków Senatu Rektor obowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie Senatu.
§  3.
1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Senatu zawiadamia się uczestników posiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później jednak niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być dokonane na piśmie.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się materiały, które mają być przedmiotem obrad Senatu, oraz projekty przewidywanych uchwał Senatu.
§  4.
1. Projekt porządku obrad poddawany jest pod głosowanie po otwarciu posiedzenia Senatu.
2. Jeżeli posiedzenie Senatu zwołane zostało na wniosek członków Senatu, Rektor obowiązany jest zamieścić w projekcie porządku obrad sprawy wskazane we wniosku o zwołanie posiedzenia.

Rozdział  II

PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW NA POSIEDZENIE SENATU

§  5.
1. Przygotowanie materiałów na posiedzenie senatu należy do obowiązków Rektora.
2. Projekty uchwał Senatu powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Projekty uchwał Senatu powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje senackie.
4. Jeżeli uchwały Senatu mają dotyczyć określonej grupy społeczności akademickiej (w szczególności: wydziału, jednostki międzywydziałowej, czy pozawydziałowej, doktorantów, studentów), przed ich podjęciem zasięga się opinii tej grupy społeczności akademickiej lub opinii jej przedstawicieli wchodzących w skład organu kolegialnego danej jednostki organizacyjnej.
5. Jeżeli uchwała ma dotyczyć spraw wchodzących w zakres działania związków zawodowych, przed jej podjęciem należy umożliwić związkom zawodowym zajęcie stanowiska.

Rozdział  III

PRZEBIEG POSIEDZENIA SENATU

§  6.
1. Posiedzenia Senatu prowadzi Rektor lub upoważniony przez niego prorektor.
2. Posiedzenia, na których dokonuje się oceny pracy Rektora, prowadzi najstarszy wiekiem członek Senatu zatrudniony na stanowisku profesora.
§  7.
1. Senat jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli:
1) wszyscy członkowie Senatu zostali zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia;
2) w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa liczby członków Senatu, chyba że ustawa wymaga wyższego kworum.
2. Kworum, o którym mowa w ust. 1, musi być zapewnione w momencie podejmowania uchwały.
3. Podstawą ustalenia kworum jest statutowa liczba członków Senatu.
4. Prawomocność posiedzenia Senatu stwierdza Rektor lub powołana przez senat komisja mandatowa.
§  8.
1. Rektor może zaprosić do udziału w posiedzeniu Senatu członków zespołów opiniodawczo-doradczych, ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych itp.
2. Osoby i zespoły, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w posiedzeniu Senatu z głosem doradczym.
§  9.
1. Uchwały Senatu mogą zapadać tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy uchwał o charakterze porządkowym i proceduralnym.
§  10.
1. Przewodniczący obrad obowiązany jest umożliwić każdemu uczestnikowi posiedzenia Senatu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Po wyczerpaniu listy dyskutantów przewodniczący posiedzenia ustala wynik dyskusji i zamyka dyskusję. Jeżeli uczestnicy posiedzenia nie zgadzają się ze stanowiskiem przewodniczącego posiedzenia, obowiązany jest on zarządzić dalszą dyskusję albo poddać wniosek w tej sprawie pod głosowanie Senatu.
§  11.
1. Uchwały Senatu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w czasie posiedzenia, chyba że ustawa lub statut ustala wyższe wymagania.
2. Każdemu członkowi Senatu przysługuje prawo zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego (votum separatum), jeżeli nie zgadza się on z treścią podjętej uchwały.
§  12.
1. Głosowanie na posiedzeniu Senatu odbywa się jawnie.
2. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne.
3. Na wniosek 1/5 liczby członków senatu przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne także w sprawach nie wymienionych w ust. 2.
§  13.
1. We wstępnej części uchwały Senatu powinny być podawane przepisy kompetencyjne, na podstawie których uchwała została podjęta.
2. Uchwały podpisuje Rektor.
3. Uchwały Senatu doręcza się adresatom za pisemnym pokwitowaniem odbioru lub przesyłką poleconą.
§  14.
1. Z posiedzenia senatu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
2. Protokoły z posiedzeń senatu udostępniane są do wglądu członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu.
3. Członkom Senatu przysługuje prawo żądania sprostowania protokołu posiedzenia senatu.
4. W razie wątpliwości, o sprostowaniu, o którym mowa w ust. 3, decyduje Senat.

Rozdział  IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  15. Regulamin jest integralną częścią statutu Uniwersytetu.
§  16. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie statutu Uniwersytetu.
§  17. Zmiana regulaminu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla zmiany statutu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO

MIANOWANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Rozdział  I

PRZEPISY OGÓLNE

§  1. Konkurs ogłasza się na szczeblu wydziału. Jeżeli na wydziale nie ma etatu, ogłoszenie konkursu wymaga zgody Rektora.
§  2.
1. Konkurs ogłasza dziekan.
2. Uprawnienie do ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta dziekan może przekazać dyrektorowi instytutu lub kierownikowi katedry.
§  3.
1. Postanowienie o ogłoszeniu konkursu powinno zawierać:
1) określenie formalnych kryteriów doboru kandydatów;
2) termin składana wniosków wraz z wymaganą dokumentacją;
3) inne istotne informacje.
2. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 1.
§  4.
1. Postanowienie o ogłoszeniu konkursu na stanowisko profesora może być podane do publicznej wiadomości w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.
2. Ogłoszenie konkursu może być ograniczone do placówek naukowych posiadających jednostki reprezentujące daną dyscyplinę naukową.

Rozdział  II

KOMISJA KONKURSOWA

§  5.
1. Skład komisji konkursowej ustala rada wydziału na wniosek dziekana. Komisja może mieć charakter stały lub doraźny.
2. Skład komisji konkursowej w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych ustala rektor na wniosek kierownika jednostki.
3. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele z innych wydziałów lub uczelni.
§  6.
1. Komisja konkursowa składa się z 3 - 5 osób.
2. W skład komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko profesora winni wchodzić profesorowie.
3. W pracach komisji bierze udział z głosem doradczym kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony ma być pracownik.
§  7.
1. Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza organ ustalający skład komisji.
2. O powołaniu do udziału w komisji konkursowej organ ten zawiadamia powołanego na piśmie.
3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, stanowi załącznik nr 2.
§  8. Komisja konkursowa:
1) określa kryteria merytoryczne doboru kandydatów (staż pracy, znajomość języków obcych, predyspozycje do wykonywania pracy nauczyciela akademickiego);
2) ustala szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu;
3) przeprowadza postępowanie konkursowe.
§  9. Przed przystąpieniem do czynności określonych w § 8 komisja konkursowa:
1) wybiera spośród swoich członków sekretarza, a w razie potrzeby, także wiceprzewodniczącego;
2) określa rodzaj większości w głosowaniu nad podejmowanymi przez siebie uchwałami (większość zwykła, bezwzględna, kwalifikowana) i formę głosowania (jawna, tajna);
3) ustala sposób dokumentowania przebiegu konkursu.

Rozdział  III

PRZYSTĄPIENIE I DOPUSZCZENIE DO KONKURSU

§  10. Do konkursu może przystąpić każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom doboru kandydatów na określone stanowisko.
§  11.
1. Kandydat obowiązany jest złożyć:
1) wniosek o zatrudnienie;
2) życiorys i kwestionariusz osobowy;
3) odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego;
4) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
5) wykaz publikacji;
6) wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia młodej kadry;
7) inne informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o stanowisko.
2. O terminie zgłoszenia udziału w konkursie rozstrzyga data stempla pocztowego, jeśli zgłoszenie nastąpiło pocztą.
§  12.
1. W ciągu 3 dni od upływu terminu zgłoszenia udziału w konkursie przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji konkursowej.
2. Komisja podejmuje uchwałę o dopuszczeniu kandydata do konkursu (wzór uchwały stanowi załącznik nr 3).
3. O uchwale komisji, o której mowa w ust. 2, dziekan zawiadamia kandydata na piśmie.
4. Uchwała komisji o niedopuszczeniu kandydata do konkursu wymaga uzasadnienia, a zawiadomienie o tym kandydata winno zawierać pouczenie o prawie odwołania.
5. Od uchwały komisji, o której mowa w ust. 4, służy kandydatowi prawo odwołania się do rektora w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia (wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 4).
6. Decyzja Rektora wiąże komisję konkursową (wzór decyzji stanowi załącznik nr 5).

Rozdział  IV

PRZEBIEG KONKURSU

§  13. Konkurs ma przebieg jednoetapowy.
§  14. Komisja może uznać za konieczne osobiste zaprezentowanie kwalifikacji przez kandydata przed komisją konkursową.

Rozdział  V

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

§  15.
1. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko w głosowaniu tajnym (wzory uchwał stanowią załączniki nr 6 i 7).
2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się oddzielnie na każdego kandydata.
3. Komisja może uznać, że żaden z kandydatów nie odpowiada warunkom wymaganym dla objęcia stanowiska.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, dziekan lub Rektor może ogłosić nowy konkurs.
§  16.
1. Po wyłonieniu kandydata komisja konkursowa przedstawia wyniki konkursu wraz z dokumentacją dziekanowi lub Rektorowi.
2. W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) dokumenty złożone przez kandydatów stających do konkursu;
2) uchwały komisji;
3) protokół z przebiegu konkursu (przykładowe wzory protokołów stanowią załącznik nr 8).
§  17.
1. Wniosek o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego kandydata wyłonionego w drodze konkursu przedstawia rektorowi dziekan, za zgodą rady wydziału.
2. O nie wyrażeniu zgody przez Rektora na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego kandydata przedstawionego w trybie określonym w ust. 1 niezwłocznie zawiadamia się dziekana.
§  18.
1. Wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego kandydata wyłonionego w drodze konkursu przedstawia Rektorowi dziekan za zgodą rady wydziału.
2. Przepis § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§  19. Komisja konkursowa, jeżeli nie ma charakteru stałego, rozwiązuje się z chwilą przekazania dokumentacji, o której mowa w § 16 ust. 1 i 2, dziekanowi lub Rektorowi.
§  20. Regulamin jest integralną częścią statutu Uniwersytetu.
§  21. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie statutu Uniwersytetu.
§  22. Zmiana regulaminu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla zmiany statutu.

Załącznik  nr 1

Wzór postanowienia o ogłoszeniu konkursu

Szczecin, dn .........................................

Dziekan (Rektor)

.......................................................................................................................................................

ogłasza konkurs na stanowisko ....................................................................................................

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

Zgłoszenie winno zawierać:

1) wniosek o zatrudnienie;
2) życiorys i kwestionariusz osobowy;
3) odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego;
4) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
5) wykaz publikacji;
6) inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński - adres wydziału - (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa w dniu ...................................................................

(ewentualnie inne istotne informacje, np. dot. mieszkania).

Załącznik  2

Wzór zawiadomienia o powołaniu w skład komisji konkursowej

Szczecin, dn. .......................................

Pan/Pani

...............................................

...............................................

...............................................

Zawiadamiam, że uchwałą Rady Wydziału z dnia ................................................. został Pan powołany w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ........................................:..............................................................................................................

Dziekan

Załącznik  Nr 3

Wzór uchwały o dopuszczeniu do konkursu

Szczecin, dn. ...............................

Uchwała nr ................................

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko

.......................................................................................................................................................dopuszcza ..................................................................................................................................... do udziału w konkursie.

Posiedzenie Komisji, w którym niezbędny jest udział ................................................................

odbędzie się ..................................................................................................................................

Przewodniczący Komisji

Załącznik  Nr 4

Wzór zawiadomienia o nie dopuszczeniu do konkursu

Szczecin, dn. ..............................

Pan/Pani

............................................

............................................

Zawiadamiam, że Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ....................................................................................................................................

postanowiła nie dopuścić .............................................................................................................

do udziału w konkursie ze względu na ........................................................................................

.......................................................................................................................................................

Od powyższej decyzji przysługuje prawo odwołania się w terminie 3 dni do Rektora US.

Dziekan

Załącznik  Nr 5

Wzór decyzji Rektora US w sprawie dopuszczenia kandydata do konkursu

Szczecin, dn. ..................................

Pan/Pani

............................................

............................................

Po rozpatrzeniu odwołania z dnia ......................................... w przedmiocie zasadności odmowy dopuszczenia do konkursu przez komisję konkursową postanawiam (nie) dopuścić

............................................................................................................... do udziału w konkursie.

UZASADNIENIE

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Rektor US

Załącznik  Nr 6

Wzór uchwały stwierdzającej przydatność kandydata

Uchwała nr ..................

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko

.......................................................................................................................................................

stwierdza przydatność .................................................................................................................

do objęcia stanowiska ..................................................................................................................

ze względu na ...............................................................................................................................

Komisja konkursowa przedstawia ...............................................................................................

Dziekanowi ..................................................................................................................................

jako kandydata na stanowisko.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Załącznik  Nr 7

Wzór uchwały stwierdzającej nieprzydatność kandydata

Uchwała nr ..................

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko

.......................................................................................................................................................

stwierdza nieprzydatność .............................................................................................................

do objęcia stanowiska ..................................................................................................................

ze względu na ...............................................................................................................................

..................................................................................................................

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Załącznik  Nr 8

Wzór protokołu z posiedzenia komisji konkursowej

Wariant I

Protokół

z posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ......................................

1. Posiedzenie prowadził ...........................................................................................................

....................................... - przewodniczący komisji konkursowej.

2. Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

3. Przewodniczący stwierdził, że komisja konkursowa może podejmować prawomocne uchwały, ponieważ posiedzenie zwołane zostało prawidłowo, zaś liczba biorących w nim udział członków komisji przewyższa minimum przewidziane w regulaminie.

4. Przewodniczący otworzył dyskusje nad porządkiem obrad komisji.

W dyskusji głos zabrali ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Porządek obrad został uchwalony bez zmian/z następującymi zmianami:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Za przyjęciem porządku głosowało ....................... członków komisji, przeciw przyjęciu ................... członków komisji, wstrzymało się od głosu ....................... członków komisji.

7. Uchwalony porządek obrad:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawami przewidzianymi w porządku obrad.

W dyskusji głos zabrali:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Przewodniczący sformułował projekt uchwały.

Członkowie komisji nie wnieśli do projektu zastrzeżeń/ wnieśli następujące zastrzeżenia:

.......................................................................................................................................................

10. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie tajne. Za przyjęciem projektu głosowało .................................. członków komisji, przeciw .................................... członków komisji, wstrzymało się od głosu ........................................... członków komisji.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący komisji konkursowej protokolant

.............................................................................. ...........................................

Protokół

z posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ...........................

1. Posiedzenie prowadził ........................................................................................................... ................................................................... - przewodniczący komisji konkursowej.

2. Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

3. Przewodniczący stwierdził, że komisja konkursowa nie może podejmować prawomocnych uchwał, z następujących powodów:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Przewodniczący wyznaczył nowy termin posiedzenia komisji konkursowej na dzień ..................................... godz. ......................... Posiedzenie odbędzie się w .........................

5. Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący komisji konkursowej protokolant

.............................................................................. ...........................................

Wariant II

Protokół

z posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ...........................

1. Posiedzenie prowadził .......................................................................................................... ....................................................- przewodniczący komisji konkursowej.

2 Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

3. Przewodniczący stwierdził, że komisja konkursowa nie może podejmować prawomocnych uchwał, z następujących powodów:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

4. Przewodniczący wyznaczył nowy termin posiedzenia komisji konkursowej na dzień ................................ godz. ...................... Posiedzenie odbędzie się w ................................

5. Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący komisji konkursowej protokolant

.............................................................................. ...........................................