Akty korporacyjne

Notar.2020.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2020 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ
z dnia 16 marca 2020 r.

W związku z wydaniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, jak również z uwagi na liczne zapytania notariuszy kierowane do organów samorządu notarialnego dotyczące zasad funkcjonowania w obecnej sytuacji kancelarii notarialnych - Krajowa Rada Notarialna przedstawia następujące stanowisko:
1) na dzień podjęcia przez Krajową Radę Notarialną niniejszego stanowiska obowiązujące przepisy prawa ani żadne decyzję organów administracji publicznej nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia działalności kancelarii notarialnych;
2) zgodnie z art. 20 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie,
3) w sytuacji zagrożenia epidemicznego, jakie zostało ogłoszone w Polsce, Krajowa Rada Notarialna wyraża pogląd, że dyspozycja art. 20 § 1 Prawa o notariacie, zgodnie z którą kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie, może ulegać modyfikacjom w zależności od konkretnej sytuacji epidemicznej w określonym miejscu (na określonym obszarze), jak również z uwagi na:
a) stan zdrowia i sytuację rodzinną notariusza,
b) sytuację organizacyjną kancelarii (np. brak pracowników administracyjnych kancelarii czy utrudnienia związane z dostępem do lokalu kancelarii),
c) poczucie zagrożenia epidemicznego notariusza,
d) inne ważne okoliczności związane z zagrożeniem epidemicznym, w tym wiążące nakazy i rekomendacje organów inspekcji sanitarnych lub innych właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej na konkretnym obszarze kraju.

Krajowa Rada Notarialna wyraża pogląd, że zmiana sposobu funkcjonowania kancelarii notarialnych w stosunku do dyspozycji art. 20 § 1 Prawa o notariacie, w tym także ograniczenie czasu, w którym kancelarie są czynne w obecnej sytuacji ogłoszonego zagrożenia epidemicznego w Polsce - w żadnym wypadku nie może być traktowana jako uchybienie obowiązkom notariusza wynikającym z powołanego wyżej przepisu.

Krajowa Rada Notarialna zwraca jednak uwagę, że decyzje w przedstawionym wyżej zakresie podejmować mogą wyłącznie w sposób samodzielny i suwerenny poszczególni notariusze, przy pełnej świadomości skutków ekonomicznych takich decyzji oraz przy konieczności zapewnienia dostępu do czynności notarialnych o charakterze niezbędnym, zwłaszcza w sprawach niecierpiących zwłoki.

Niniejsze stanowisko Krajowej Rady Notarialnej nie może stanowić podstawy ani rekomendacji do zamykania lub ograniczenia funkcjonowania kancelarii notarialnych.

Krajowa Rada Notarialna apeluje do wszystkich notariuszy w Polsce o zgłaszanie do rad właściwych izb notarialnych przypadków ewentualnego zarażenia notariuszy, pracowników kancelarii oraz rodzin tych osób wirusem SARS-CoV-2, a także sytuacji ograniczenia funkcjonowania kancelarii z uwagi na zagrożenie