Nowość Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.4.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r.

Stanowisko nr 68
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
dotyczące Stanowiska Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw i wnosi o odrzucenie propozycji Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wyrażonych w stanowisku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek, dotyczącym wprowadzenia zmian legislacyjnych do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W opinii Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiona propozycja Zarządu jest bezzasadna i niezgodna z obecnymi przepisami prawa w tym zakresie

i bezwzględnie powinna zostać odrzucona w toku prac legislacyjnych.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej to Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych opracowuje sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Także, w przyjętym dokumencie Polityka Wieloletnia Państwa Na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce stanowiącym załącznik do uchwały nr 124/2019 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r., wskazano, iż za realizację sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych rodzajach świadczeń zdrowotnych tzw. koszykowych, jest odpowiedzialny Minister Zdrowia we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarek i położnych, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony nie wyraża zgody na twierdzenie, iż zawód pielęgniarki jest tożsamy z zawodem ratownika medycznego lub opiekuna medycznego i może być zastępowany przez tych pracowników medycznych.

Osoba wykonująca zawód ratownika medycznego, a także opiekuna medycznego nie nabywa wiedzy i umiejętności do realizowania określonych świadczeń zdrowotnych, które są realizowane wyłącznie przez pielęgniarkę.

Osoby wykonujące zawód pielęgniarki oraz osoby wykonujące zawód ratownika medycznego są kształcone odrębnie na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Zgodnie z ww. Polityką Wieloletnią Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce opiekun medyczny jest zawodem pomocniczym dla zawodu pielęgniarki. Głównym argumentem wprowadzenia zawodu opiekuna medycznego do systemu opieki zdrowotnej, było wspomaganie pracy pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem (czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych), a nie zastępowanie pielęgniarki w realizacji świadczeń zdrowotnych.

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych widzi potrzebę nowelizacji przepisów dotyczących norm zatrudnienia w lecznictwie szpitalnym, jednakże każdy wymieniony przez Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zawód jest oddzielnym zawodem, o innych kwalifikacjach i poziomach kształcenia, tak więc propozycje przedstawione w przedmiotowym stanowisku są bezpodstawne, niezasadne i winny podlegać odrzuceniu w całości.

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przypomina, iż właściwie określone normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych stanowią o bezpieczeństwie zdrowotnym pacjentów.