Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa Nr 146/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w przedmiocie... - OpenLEX

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa Nr 146/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, obwieszczonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 354.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.7.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa Nr 146/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, obwieszczonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 354.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz.714 ze zm.) zarządza się:
sprostować oczywistą omyłkę pisarską w treści uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 146/2014 z dnia 19 marca 2014 r. przez:

wykreślenie w punkcie II uzasadnienia uchwały na stronie 7 błędnego sformułowania "Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów Apelacji Krakowskiej oddało 15 głosów "za", przy 88 głosach "wstrzymujących się" i wpisanie prawidłowego "Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów Apelacji Krakowskiej oddało 15 głosów "za", przy 88 głosach "przeciw".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.