PAN.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1/2017
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2016 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1. 
1.  Przyjmuje roczne sprawozdanie ze statutowej działalności Polskiej Akademii Nauk w 2016 roku.
2.  Przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Akademii Nauk za 2016 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 514.576.463,95 zł;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości: 10.660.425,34 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę: 139.138.988,15 zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3.083.106,84 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§  2.  Stratę netto za rok 2016 proponuje się rozliczyć z funduszem statutowym Akademii.

Analogicznie, proponuje się rozliczyć wynik finansowy z lat ubiegłych przenosząc go na fundusz statutowy Akademii.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Polskiej Akademii Nauk

za rok 2016

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA 2016 ROK

1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu i inne podstawowe dane.
Nazwa podmiotuPolska Akademia Nauk
Forma prawnaPaństwowa osoba prawna
Siedziba podmiotu00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
Data powstania30 października 1951 r.
Podstawa prawna funkcjonowaniaUstawa o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 572 Statut zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne uchwałą Nr 8/2010 z dnia 24.11.2010 r., zmieniony: uchwałą Nr 8/2012 z dnia 25.09.2012 r, oraz uchwałą Nr 1/2015 z dnia 19.03.2015 r. zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów
Wpis do KRSBrak, podmiot utworzony w drodze ustawy

Akademia prowadzi własny rejestr instytutów naukowych PAN

Regon000325713
NIP5251575083
PKD (podstawowy przedmiot działalności}9411Z
Osobowość prawnaTak
Przeciętne zatrudnienie w etatach722,0 w Polsce oraz 30,2 w stacjach zagranicznych PAN

2. Dane dotyczące kierownictwa Akademii.

prof. dr hab. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk na kadencję w latach

2015 - 2018 powołany w dniu 9 kwietnia 2015 r.

mgr inż. Tadeusz Latała - Kanclerz Akademii od 1 lipca 2015 r.

3. Określenie celów statutowych Akademii.

Do zadań statutowych Akademii należą - rozwój, promocja, integracja i upowszechnianie nauki oraz przyczynianie się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej, a w szczególności:

1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2. wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

3. formułowanie zasad etyki w nauce;

4. kształcenie na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i w innych formach;

5. przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce;

6. wykonywanie na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu lub Senatu, ministrów lub centralnych organów administracji rządowej lub z inicjatywy własnej opinii, ocen, ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnych dla planowania i realizacji polityki państwa;

7. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz kształcenia;

8. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;

9. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;

10. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;

11. uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi;

12. zawieranie z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi umów o współpracy naukowej.

4. Wskazanie okresu trwania działalności Akademii. Czas

trwania jednostki jest nieograniczony.

5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

6. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Akademii Nauk sporządzane jest w trybie art. 51 ustawy o rachunkowości i obejmuje dane wszystkich jednostek organizacyjnych (Oddziałów) sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe tj. centrali Akademii oraz poniższych 21 jednostek terenowych {nieposiadających osobowości prawnej):

1. Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

2. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

3. Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi

4. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

5. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

6. Stacja Naukowa PAN w Moskwie

7. Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

8. Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

9. Stacja Naukowa PAN w Paryżu

10. Stacja Naukowa PAN w Rzymie

11. Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

12. Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie

13. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

14. Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we Wrocławiu, zakończenie działalności w dniu 30.06.2016 r.

15. Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

16. Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie

17. Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie

18. Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

19. Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie

20. Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie

21. Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku

7. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Akademię, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Akademię działalności.

8. Inne istotne zagadnienia wpływające na prezentację danych w sprawozdaniu.

Zmiana stanu aktywów trwałych w roku 2016 spowodowana była intensyfikacją podjętych działań dotyczących posiadanych przez PAN nieruchomości, która polegała m.in. na:

- wprowadzeniu wartości gruntów od prawa wieczystego użytkowania gruntów rolnych z uwzględnieniem odpowiedniego umorzenia naliczonego od 1994 roku oraz w związku z umorzeniem od pozostałych gruntów, które naliczono od 1990 roku. Zdarzenia są wynikiem wyceny nieruchomości w związku z nadal trwającym procesem uwłaszczenia instytutów naukowych PAN. Wyceny gruntów realizowane były na zlecenie PAN oraz uwłaszczanych instytutów.

- uwłaszczeniu instytutów PAN (w roku 2016 trwała kontynuacja procesu uwłaszczenia instytutów PAN w drodze decyzji administracyjnej Prezesa PAN z zachowaniem trybu stosowanego przy rozpatrywaniu wniosków instytutów o uwłaszczenie. Wynikiem procesu uwłaszczenia było zmniejszenie wartości aktywów trwałych o nieruchomości przekazane do Instytutów). Uwłaszczenia były dokonywane w drodze administracyjnej decyzji Prezesa PAN po uprzedniej aktualizacji wartości w operatach szacunkowych sporządzanych przez licencjonowanych rzeczoznawców w zakresie wycen nieruchomości. Decyzje uwłaszczenia uwzględniają wartości ewidencyjne oraz wartości rynkowe. Aktualizacja wartości ewidencyjnej do zgodnej z wartością rynkową odbywała się w zakresie gruntów. Aktualizacji wartości ewidencyjnej budynków i budowli wycenionych w operatach - nie dokonywano.

9. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie jednostek wchodzących w skład PAN. Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpiło włączenie zlikwidowanej jednostki PAN Zakładu Doświadczalnego Gospodarki Stawowej w Gołyszu do Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu.

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

W Polskiej Akademii Nauk rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

I. Aktywa i pasywa zostały wycenione w sprawozdaniu finansowym Jednostki według zasad określonych w ustawie z dn. 29 września.1994 r. o rachunkowości oraz, a w szczególności:

W zakresie składników majątkowych m.in.:

* Za wartości niematerialne i prawne uznaje się zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe spełniające definicję art.3.1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się tytuły WNIP o jednostkowej cenie nabycia powyżej kwoty 3.500 zł.

* Za środki trwałe uznawane są rzeczowe aktywa trwałe spełniające definicję art. 3.1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości. Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o wartości początkowej większej niż 3 500 zł,

* Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresach miesięcznych metodą liniową, przy czym amortyzacji dokonuje się na podstawie indywidualnej oceny dalszego okresu ich użytkowania.

* Na dzień przyjęcia do użytkowania środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia.

* Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wycenione w cenie nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z zachowaniem zasady ostrożności.

* Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych dokonywane są z uwzględnieniem art. 32 ustawy o rachunkowości.

II. Należności długoterminowe i krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

III. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów - dla zapewnienia współmierności przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów jednostka dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Dotacje z budżetu państwa kwalifikowane do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Rozliczenie dotacji podmiotowych i zaliczenie do przychodów następuje do wysokości poniesionych wydatków na koszty bieżącego roku oraz zobowiązania z roku poprzedniego. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozliczane są w równowartości amortyzacji, a ich prezentowana jest do pozostałych przychodów operacyjnych. Na wartość rozliczeń międzyokresowych składają się również wartość otrzymanych grantów na realizowane projekty.

IV. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

V. Kapitały są wykazane w wartości nominalnej. Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk fundusz statutowy Akademii odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku stanowiących wyposażenie Akademii. Zgodnie z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy o Polskiej Akademii Nauk fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Akademii i ulega zmniejszeniu o wartości pokrycia straty Akademii.

VI. Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w jednostce pracownicy są uprawnieni do nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy i odpraw emerytalnych. Wycena rezerw z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości. Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów do dnia 31.12.2016 r naliczane zostały z uwzględnieniem aktualnej stawki urlopowej. Rezerwy na zobowiązania (głownie majątkowe) zostały oszacowane na podstawie wartości przedmiotu sporu oraz

prawdopodobieństwa przegranej w sprawie sądowej. Rezerwy na pozostałe koszty dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

VII. Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody z tytułu dotacji przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej są kwalifikowane jako przychody z działalności podstawowej, w sprawozdaniu wykazywane informacyjnie w odrębnej pozycji "wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)".

Przychody z dotacji do działalności inwestycyjnej przeznaczone na wydatki majątkowe sfinansowane z dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne są kwalifikowane w sprawozdaniu w równowartości dokonanej amortyzacji.

VIII. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

IX. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

W okresie 01.01.2016 - 15.08.2016 r. obowiązki Głównego Księgowego PAN pełniła Pani Lidia Staszewska.

W okresie 16.08.2016 - 31.08.2016 r. obowiązki Głównego Księgowego PAN pełnił Pan Dariusz Kurkowski.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWAStan na dzień 31.12.2015Stan na dzień 31.12.2016
A. Aktywa trwałe613 353 417,43484 879 698,62
I. Wartości niematerialne i prawne86 574,712 075,61
1. Koszty- zakończonych prac rozwojowych--
2. Wartość firmy--
3. Inne wartości niematerialne i prawne86 574,712 075,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne--
II. Rzeczowe aktywa trwałe611 539 321,79483 220 769,86
1. Środki trwale610 313 810,97481 374 890,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)486 828 349,06365 786 649,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej117 287 618,87110 280 091,42
c) urządzenia techniczne i maszyny3 437 433,662 419 786,71
d) środki transportu300 562,02191 774,26
c) inne środki trwale2 459 847,362 696 588,81
2. Środki trwale w budowie1 004 449,661 845 879,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie221 061,16-
III. Należności długoterminowe--
1. Od jednostek powiązanych--
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie--
3. Od pozostałych jednostek-
IV. Inwestycje długoterminowe1 720 403,841 655 429,70
1. Nieruchomości--
2. Wartości niematerialne i prawne--
3. Długoterminowe aktywa finansowe1 720 403,841 655 429,70
a) w jednostkach powiązanych--
- udziały lub akcje--
- inne papiery wartościowe--
- udzielone pożyczki--
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie--
- udziały lub akcje--
- inne papiery wartościowe--
- udzielone pożyczki--
- inne długoterminowe aktywa finansowe--
- inne długoterminowe aktywa finansowe--
c) w pozostałych jednostkach1 720 403,841 655 429,70
- udziały lub akcje1 720 403,841 655 429,70
- inne papiery wartościowe--
- udzielone pożyczki--
- inne długoterminowe aktywa finansowe--
4. Inne inwestycje długoterminowe--
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 117,091 423,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego--
2. Inne rozliczenia międzyokresowe7 117,091 423,45
B. Aktywa obrotowe34 922 792,9329 696 765,33
I. Zapasy10 949 135,678 385 127,60
1. Materiały313 734,46265 633,91
2. Półprodukty i produkty w toku8 789 088,196 169 719,07
3. Produkty gotowe1 639 428,241 757 905,53
4. Towary206 884,74191 869,09
5. Zaliczki na dostawy0,04-
II. Należności krótkoterminowe4 613 711,824 736 364,88
1. Należności od jednostek powiązanych--
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:--
- do 12 miesięcy--
-powyżej 12 miesięcy--
b) inne--
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie--
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:--
- do 12 miesięcy--
-powyżej 12 miesięcy--
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń--
c) inne--
d) dochodzone na drodze sądowej--
3. Należności od pozostałych jednostek4 613 711,824 736 364,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 055 041,432 183 903,90
- do 12 miesięcy3 044 152,831 241 290,52
-powyżej 12 miesięcy10 888,60942 613,38
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń203 376,10136 774,14
c) inne1 321 679,322 379 497,27
d) dochodzone na drodze sądowej33 614,9736 189,57
III. Inwestycje krótkoterminowe18 890 184,1315 807 077,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe18 890 184,1315 807 077,29
a) w jednostkach powiązanych--
- udziały lub akcje--
- inne papiery wartościowe--
- udzielone pożyczki--
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe--
b) w pozostałych jednostkach--
- udziały lub akcje--
- inne papiery wartościowe--
- udzielone pożyczki--
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe--
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne18 890 184,1315 807 077,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 235 985,932 874 232,31
- inne środki pieniężne14 654 198,2012 932 844,98
- inne aktywa pieniężne--
2. Inne inwestycje krótkoterminowe--
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe469 761,31768 195,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy--
D. Udziały (akcje) własne--
AKTYWA RAZEM (648 276 210,36514 576 463,95

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

PASYWAStan na dzień 31.12.2015Stan na dzień 31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny587 506 214,02448 367 225,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy596 462 118,07462 558 026,25
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:--
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartością nominalną udziałów (akcji)--
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:--
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej--
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:--
- tworzone zgodnie z umową spółki--
- na udziay (akcje) własne |--
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych977 112,933 530 375,04
VI. Zysk (strata) netto7 978 791,1210 660 425,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)--
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 769 996,3466 209 238,08
I. Rezerwy na zobowiązania26 047 035,2931 661 307,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego--
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 696 393,608 344 311,16
- długoterminowa2 499 101,874 006 670,55
- krótkoterminowa2 197 291,734 337 640,61
3. Pozostałe rezerwy21 350 641,6923 316 996,50
- długoterminowe21 249 255,6823 252 455,97
- krótkoterminowe101 386,0164 540,53
II. Zobowiązania długoterminowe6 498,19-
1. Wobec jednostek powiązanych--
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie--
3. Wobec pozostałych jednostek6 498,19-
a) kredyty i pożyczki--
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych--
c) inne zobowiązania finansowe--
d) zobowiązania wekslowe--
c) inne6 498,19-
III. Zobowiązania krótkoterminowe6 925 783,926 684 506,98
1. Wobec jednostek powiązanych9 045,94-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:--
- do 12 miesięcy--
- powyżej 12 miesięcy--
b) inne9 045,94-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie9 045,94-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:-
- do 12 miesięcy-
- powyżej 12 miesięcy--
b) inne--
3. Wobec pozostałych jednostek5 731 089,775 530 026,75
a) kredyty i pożyczki--
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych--
c) inne zobowiązania finansowe--
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 984 221,391 990 773,65
- do 12 miesięcy2 984 221,391 990 773,65
- powyżej 12 miesięcy--
c) zaliczki otrzymane na dostawy17 400,00104 106,28
f) zobowiązania wekslowe--
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 363 739,121 598 849,74
h) z tytułu wynagrodzeń1 006 992,66725 486,10
i) inne358 736,601 110 810,98
3. Fundusze specjalne1 185 648,211 154 480,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe27 790 678,9427 863 423,44
1. Ujemna wartość firmy--
2. Inne rozliczenia międzyokresowe27 790 678,9427 863 423,44
- długoterminowe19 762018,7425 407 850,47
- krótkoterminowe8 028 660,202 455 572,97
PASYWA RAZEM648 276 210,36514 576 463,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku

(wariant porównawczy)rok obrotowy 2015rok obrotowy 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:102 452 617,69101 086 623,47
- od jednostek powiązanych-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:101 596 685,74102 952 711,44
- wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)72 098 658,9474 493 004,74
II. miana stanu produktów (zwiększenie zmniejszenie- 251 408,91-2 507 022,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki--
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 107 340,86640 934,19
B. Koszty działalności operacyjnej120 469 652,09115 676 315,76
I. Amortyzacja14 959 827,6912 904 741,77
II. Zużycie materiałów i energii14 800 847,9012 957 123,65
III. Usługi obce18 789 477,8819 037 303,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:2 336 729,461 568 994,48
-podatek akcyzowy--
V. Wynagrodzenia44 573 906,6844 209 830,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:8 259 991,948 159 219,00
-emerytalne3 476 632,733 638 920,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 792 331,5016 549 356,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów956 539,04289 745,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)- 18 017 034,40- 14 589 692,29
D. Pozostałe przychody operacyjne20 035 627,7311 384 824,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych10 311 949,752 971 521,97
II. Dotacje2 144 767,921 876 114,32
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych--
IV. Inne przychody operacyjne7 578 910,066 537 187,73
E. Pozostałe koszty operacyjne9 889 601,927 356 200,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych--
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 776,00-
III. Inne koszty operacyjne9 875 825,927 356 200,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)- 7 871 008,59- 10 561 068,95
G. Przychody finansowe120 554,24191 541,65
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:-217,20
a) od jednostek powiązanych, w tym:--
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale--
b) od jednostek pozostałych, w tym:217,20
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale--
11. Odsetki, w tym:119 027,93149 517,40
- od jednostek powiązanych-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:--
- w jednostkach powiązanych--
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych--
V. Inne1 526,3141 807,05
H. Koszty finansowe182 286,77233 071,04
1. Odsetki, w tym:44 167,3824 519,39
- dla jednostek powiązanych--
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:--
- w jednostkach powiązanych--
III. Aktualizacja wartości inwestycji--
IV. Inne138 119,39208 551,65
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)- 7 932 741,12- 10 602 598,34
J. Podatek dochodowy46 050,0057 827,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)--
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)- 7 978 791,12- 10 660 425,34

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

WyszczgólnienieStan na dzień 31.12.2015Stan nadzień 31.12.2016
1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)642 422 590,41587 506 214,02
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów- 3 530 375,04
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach642 422 590,41583 975 838,98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu642 422 590,41596 462 118,07
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego- 45 960 472,34- 133 904 091,82
a) zwiększenie (z tytułu)796 814,80-
- wydania udziałów (emisji akcji)
- rozliczenie inwentaryzacji
- rozliczenie wyników796 814,80
- przeszacowanie gruntów w związku z uwłaszczeniem
b) zmniejszenie (z tytułu)46 757 287,14133 904 091,82
- umorzenia udziałów (akcji)
- rozliczenie inwentaryzacji
- pozostałe zmiany funduszy33 102 055,78124 948 187,77
- rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych13 655 231,368 955 904,05
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) na koniec okresu596 462 118,07462 558 026,25
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu--
2.1. Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu--
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rac--
3.1. Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
3.2. Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu--
4. pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu--
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- inne zmniejszenia
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu- 1 610 890,92- 8 955 904,05
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 226 071,72-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 226 071,72
a) zwiększenie (z tytułu)1 262 979,27-
- podziału zysku z łat ubiegłych jednostki zlikwidowanej1 262 979,27-
b) zmniejszenie (z tytułu WF jednostki przed likwidacja)1 189 340,60
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4 299 710,39
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,- 5 836 962,648 955 904,05
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości--
- korekty błędów- 3 530 375,04
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach- 5 836 962,645 425 529,01
a) zwiększenie (z tytułu)1 066 002,29-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia1 066 002,29
b) zmniejszenie (z tytułu)1 626 141,618 955 904,05
- przeniesienia straty z lat ubiegłych po jednostkach zlikwidowanych1 009 688,77-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych jednostki616 452,848 955 904,05
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu- 5 276 823,32- 3 530 375,04
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu- 977 112,93- 3 530 375,04
6. Wynik netto- 7 978 791,12140 660 425,34
a) zysk netto
b) strata netto7 978 791,1210 660 425,34
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)587 506 214,02448 367 225,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)587 506 214,02448 367 225,87

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

(metoda pośrednia)rok obrotowy 2015rok obrotowy 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 588 006,272 118 484,38
I. Zysk (strata) netto.7 978 791,1210 660 425,34
II. Korekty razem6 390 784,8512 778 909,72
1. Amortyzacja14 959 827,6912 904 741,77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy).74 860,55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-10 311 949,752 971 521,97
5. Zmiana stanu rezerw3 692 425,525 614 272,37
6. Zmiana stanu zapasów150 947,372 564 008,07
7. Zmiana stanu należności2 821 100,88122 653,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów.1 975 941,04247 775,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych.3 224 373,23219 996,11
10. Inne korekty353 607,964 742 166,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + /-II)-1 588 006,272 118 484,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej3 195 639,764 666 994,14
I. Wpływy10 558 309,943 229 406,39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10 439 282,013 229 406,39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne-
3. Z aktywów finansowych, w tym:119 027,93
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach119 027,93
- zbycie aktywów finansowych,
- dywidendy i udziały w zyskach
- splata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki119 027,93
- inne wpływy z aktywów finansowych-
4. Inne wpływy inwestycyjne-
II. Wydatki7 362 670,187 896 400,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 763 070,187 896 400,53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:-
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe-
4. Inne wydatki inwestycyjne2 599 600,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)3 195 639,764 666 994,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 984 173,68534 597,08
I. Wpływy76 731 000,005 928 725,59
1. Wpływ netto z wydania udział w (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe76 731 000,005 928 725,59
II. Wydatki74 746 826,326 463 322,67
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. '/ tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki44 167,38
9. Inne wydatki finansowe74 702 658,946 463 322,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 984 173,68534 597,08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)3 591 807,173 083 106,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 921 807,173 083 106,84
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu13 968 376,9618 890 184,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)18 890 184,1315 807 077,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA 2016 ROK

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r.

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym:

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Informacje przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3,

Najistotniejsze zmiany w środkach trwałych nastąpiły w wyniku:

* uwłaszczenia instytutów naukowych PAN na podstawie decyzji Prezesa PAN nr. 14/M/2016; 25/M/2016; 26/M/2016; 41 /M/2016; 48/M/2016; 50/M/2016; 52/M/2016; 87/M/2016; 119/M/2016;

* rozliczenia zakończonych inwestycji na kwotę 4.763.070,18 zł (w tym ze środków dotacji celowej 3 074 725,52 zł)

* zbycia środków trwałych i dzierżawy nieruchomości, z tytułu których uzyskano 3 163 432,25 zł przychodów, w tym istotną część stanowiła sprzedaż lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie z terenu Jabłonny, Kazunia oraz administrowanych przez jednostki organizacyjne w Gołyszu

* wydatki na zakup aktywów trwałych ze środków dotacji budżetowych oraz własnych wynosiły 7 896 400,53 zł z czego 4 821 674,94 zł przeznaczono ze środków własnych

2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

Polska Akademia Nauk jest posiadaczem, w przeważającej mierze użytkownikiem gruntów w formie prawa użytkowania wieczystego o wartości bilansowej działek, których wartość ewidencyjna została wprowadzona do ksiąg rachunkowych na podstawie zlecanych przez PAN operatów szacunkowych. Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie dokonano aktualizacji wartości gruntów, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego oraz które są przedmiotem bezpłatnego bezterminowego użytkowania (nie istnieje obowiązek ustawowy wyceny).

Struktura własnościowa gruntów Akademii wg stanu na dzień 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r.

Wyszczególnieniepowierzchnia w ha
na 31.12.2015r.na 31.12.2016r.
grunty w użytkowaniu wieczystym PAN -6 890,52415 883,5897
grunty stanowiące własność PAN115,1229114,5995
grunty o nieuregulowanym stanie prawnym54,040951,8514
grunty w bezpłatnym i bezterminowym użytkowaniu PAN1 840,46381 840,4638
ogółem:8 900,15177 890,5044

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

JednostkaGrupa wg KŚTStan na początek roku obrotowego 2016Zmiany w trakcie roku obrotowego z tytułu umów leasinguStan na koniec roku obrotowego 2016
zwiększeniazmniejszenia
ZDP Warszawa74155 517,7855 517,78
CBH PAN w Berlinie80322 980,2122 980,21
Kancelaria491-89 143,0489 143,04
Kancelaria741404 508,69171 777,23232 731,46
RAZEM483 006,6889 143,04171 777,23400 372,49

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Pozycja nie wystąpiła.

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk fundusz statutowy Akademii odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku stanowiących wyposażenie Akademii. Konta analityczne funduszu statutowego odzwierciedlają stan funduszu statutowego w środkach trwałych oraz funduszu statutowego w środkach obrotowych. Zgodnie z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy o Polskiej Akademii Nauk fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Akademii i ulega zmniejszeniu o wartości pokrycia straty Akademii.

6) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym:

Na zmiany w funduszu własnym PAN największy wpływ mają uwłaszczenia instytutów naukowych PAN, którym Polska Akademia Nauk przekazuje nieruchomości w drodze administracyjnej Decyzji Prezesa PAN. W 2016 r. dokonano przeszacowania wartości prawa użytkowania gruntów PAN, które w części również były przedmiotem uwłaszczenia. W zestawieniu zmian uwzględniono również wyniki finansowe i korekty z lat ubiegłych, na których odniesiono skutek wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze.

7) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Polska Akademia Nauk sporządza zestawienie zmian w funduszach na formularzu przewidzianym w ustawie o rachunkowości.

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rezerwy na dzień 31 grudnia 2016 wynoszą 31 661 307,66 zł, z czego: 23 316 996,50 zł przypada na rezerwy dotyczące zobowiązań w związku ze sprawami sądowymi dotyczącymi mienia Akademii (załącznik nr 4)

a) ROZWIĄZANIE w 2016 r. rezerw z lat ubiegłych:

* Wykrzystanie rezerwy w związku z wykupem terenów siedziby Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika i Centrum Badań Kosmicznych przy ul. Bartyckiej (-) 2 000 000 zł.

b) UTWORZENIE REZERWY DŁUGOTERMINOWEJ:

* aktualizacja stanu rezerw dotyczącym majątku, dotyczyła głównie rezerwy na sprawy sądowe dotyczące siedzib instytutów: Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika, Centrum Badań Kosmicznych, Muzeum i Instytut Zoologii 5 612 349.93 zł:

c) UTWORZENIE REZERWY KRÓTKOTERMINOWEJ 36 795,53 zł:

* z tytułu zakupu materiałów i energii 36 060,38 zł

* z tytułu zakupu usług 735,15 zł.

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Informacje o zmianach w stanie należności krótkoterminowych w ciągu roku obrotowego przedstawiono w załączniku nr 5.

Całkowita wartość utworzonych odpisów aktualizujących należności na 31 grudnia 2016 roku wyniosła narastająco 3 141 221,68 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek całkowitej wartości odpisów aktualizujących należności o 170 784,35 zł. Odpisy dotyczące przekształconych jednostek zostały przejęte: w przypadku Zakładu Doświadczalnego w Gołyszu przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej (21.746,80 zł), a w przypadku Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie - przez centralę Akademii (430.972,83 zł).

W stosunku do większości kontrahentów prowadzone są postępowania na drodze sądowej.

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

W sprawozdaniu za rok 2016 zobowiązania długoterminowe nie figurują.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 6 684 506,98 zł, w tym 2 324 335,84 zł (35%) z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych oraz podatków, nie wymagalnych zapłaty na dzień 31.12.2016 roku, a także z tytułu dostaw i usług 1 990 773,65 zł (30%).

W wyniku Uchwały Nr 74/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 01.12.2015 r. Akademia przejęła zobowiązania jednostki pn. Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, która została włączona do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Stan zobowiązań na podstawie bilansu Stacji na dzień 31.12.2015 r. 1 597 297,07 zł w roku 2016 regulowany był przez PAN ze środków budżetowych oraz pozabudżetowych Akademii.

Zobowiązania nieuregulowane przez Stację w Popielnie wynikały z powodu nie otrzymania przez Stację za rok 2015 dopłat do gruntów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Beneficjentem dopłat za rok 2015 został Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

11) wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych,

Stan na dzień 31.12.2016 r. innych rozliczeń międzyokresowych wynosi po stronie pasywów 27 863 423,44 złotych. Poszczególne pozycje dotyczą finansowania działalności statutowej, w tym utrzymania potencjału badawczego jednostek naukowych, utrzymania infrastruktury badawczej oraz bibliotek i archiwów. Największą pozycję stanowi finansowanie aktywów trwałych (53%) w Kancelarii PAN i jej podległych jednostek, występujących jako równowartość niezamortyzowanych środków trwałych finansowanych z dotacji celowej budżetowej. Ponadto zmiany w stanie krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych uwzględniają badania i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz projekty' finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z innych krajów. Przykładowo, Stacja w Wiedniu realizuje projekt Lanckoroński, Biblioteka w Kórniku projekty Łacińskie teksty narracyjne, Kancjonały Katolickie, Druki zwarte i ulotne, Ogród Botaniczny w Powsinie projekt Flornateur, Centrum Badań Historycznych w Berlinie projekt UE UNREST.

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie wystąpiła.

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

Zobowiązania warunkowe występują w wysokości 7 194 175,25 zł, z czego najistotniejszą wartość stanowią zobowiązania związane ze sprawami dotyczącymi mienia Akademii (kwota 6 803 093 zł) oraz zobowiązania dotyczące byłych pracowników (391 082,25 zł)

14) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Ustawa o PAN w art. 82 precyzuje zasady zagospodarowania wyniku finansowego. Stratę netto za rok 2016 proponuje się rozliczyć z funduszem statutowym.

Analogicznie, proponuje się rozliczyć wynik finansowy z lat ubiegłych przenosząc go na fundusz statutowy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji rachunku zysków i strat za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym:

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

STRUKTURA PRZYCHODÓW (z wyłączeniem rozliczeń wewnętrznych)20152016
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW101 345 276,83 zł100 445 689,28 zł
w tym dotacje do działalności bieżącej72 098 656,45 zł74 471 349,89 zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW / MATERIAŁÓWI 107 340,86 zł640 934,19 zł
STRUKTURA PRZYCHODÓW (z wyłączeniem rozliczeń wewnętrznych)20152016
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW101 345 276,83 zł100 445 689,28 zł
- kraj91 210 763,67 zł89 808 705,11 zł
- przychody ze źródeł poza granicami kraju10 134 513,16 zł10 636 984,17 zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW1 107 340,86 zł640 934,19 zł
- kraj1 107 340,86 zł640 934,19 zł
- przychody ze źródeł poza granicami kraju--

W roku 2016 jednostki wykorzystały dofinansowanie z budżetu Państwa w łącznej kwocie 80 421 730,26 zł, z czego w formie:

- dotacji podmiotowej przeznaczonej na bieżące koszty działalności 77 097 004,74 zł

w tym: przekazane instytutom PAN posiadającym odrębną osobowość prawną 2 604 000,00 zł

- dotacji celowej na inwestycje w kwocie 3 074 725,52 zł

- dotacji celowej na kształcenie w kwocie 250 000,00 zł

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

W 2016 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

Informacje o zapasach przedstawiono z załączniku 7,

Największą pozycję stanowią półprodukty i produkty w toku (74% zapasów) oraz produkty gotowe (21%) głownie w jednostkach prowadzących działalność rolniczą. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

W roku 2016 nastąpiło zakończenie działalności jednostki pn Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we Wrocławiu. Zgodnie z Uchwałą nr.39/2016 Prezydium PAN zakończenie działalności nastąpiło z dniem 30 czerwca 2016 r., Zakład został włączony do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu.

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Specyfikacja do pozycji zamieszczona została 10 załączniku nr 8.

6) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 4 895 174,88 zł w 2016 roku i 7 896 400,53 zł w 2016 roku.

7) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;

TytułPoniesione w roku 2016Planowane na rok następny
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe7 896 400,53 zł9 502 000,00 zł

Obowiązujący projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2016 zakłada, że planowane wydatki majątkowe powinny wynieść 9 502 000 zł; ze środków dotacji celowej sfinansowane będą wydatki majątkowe o wartości 3 200 000 zł.

Finansowane ze środków dotacji celowej w cz.67 PAN3.200.000
Finansowane ze środków pozabudżetowych PAN4.782.600
Finansowane w ramach projektów badawczych (w tym wkład własny z dotacji celowej)984.000
Finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych535.400

8) kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;

Rodzaj waluty31 grudnia 201531 grudnia 2016 roku
USD3,90114,1793
EURO4,26154,4240

Wycena zdarzeń gospodarczych finansowanych z dotacji i realizowanych w stacjach zagranicznych PAN odbywa się metodą FIFO.

9) Objaśnienia do stanu środków pieniężnych

Środki pieniężne wg stanu na 31.12.2016 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.201615 807 077,29
środki na rachunkach bankowych15 733 533,47
w tym:

środki na rachunkach bankowych w banku BGK

13 567 215,91
w tym:

środki BGK w depozycie u Ministra Finansów

12 931 844,98
środki pieniężne w kasie73 543,82

10) wynagrodzeniu netto biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

W roku 2015 wynagrodzenie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wynosiło 52 500 zł, a w roku 2016 wynosi 52 500 zł.

III. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki: przeciętnej w roku obrotowym liczbie zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)

1) Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty):

Tytułstan

na dzień 31112.2015

stan

na dzień 31112.2016

Przeciętna liczba zatrudnionych w krajowych jednostkach organizacyjnych792,5722
Przeciętna liczba zatrudnionych w zagranicznych jednostkach organizacyjnych29,530,2

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo adiustujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

WyszczególnienieKwota wynagrodzenia 2015 r.Kwota wynagrodzenia 2016 r.
Prezes Akademii2 294 816,582 368 221,90
Kanclerz Akademii
Pozostali zarządzający w korporacji

Członkowie Prezydium otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy na rzecz jednostek, w których są zatrudnieni, jednak nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Prezydium.

3) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

Polska Akademia Nauk nie udzieliła pożyczek członkom organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.

IV. Inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego:

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty:

Na wynik finansowy roku 2016 wpłynęły w sposób istotny utworzone rezerw na sprawy sądowe głównie dotyczące mienia Akademii w tym siedzib zajmowanych przez Instytuty Akademii (Centrum Badań Kosmicznych, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika, Instytut i Muzeum Zoologii).

Wynik z lat ubiegłych widniejący w sprawozdaniu finansowym odzwierciedla w znaczącej części, wartość utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze dokonane w drodze wyceny aktuarialnej aktualizowanej wg stanu na 01 stycznia 2016 11 Rezerw pracowniczych w części przypadającej na rok 2016 została zakwalifikowana do zmiany stanu produktów bez wpływu na ustalenie kosztów działalności wg miejsca powstawania kosztów.

Zmniejszenie środków pieniężnych wynika z mniejszych niż w roku ubiegłych przychodów ze sprzedaży mienia PAN oraz w związku z spłatą części sądowej ugody dotyczącej wykupu siedziby instytutów CAMK i CBK. Spłaty pozostałych rat wynikających z ugody będą realizowane w kolejnych latach.

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Pozycja nie wystąpiła.

3) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Pozycja nie wystąpiła.

4) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

W 2016 r. nie były dokonywane zmiany Polityki rachunkowości. Rachunkowość prowadzona była na podstawie dokumentu wprowadzonego Decyzją Prezesa Nr.7/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r., który definiuje szczegółowo:

1. definicję okresów księgowych oraz datę zamykania miesięcznych okresów księgowych,

2. zasad postępowania przy przypadku aktualizacji kolejnych wersji systemu finansowo-księgowego,

3. zasady sporządzania zestawień obrotów i sald,

4. zasady postępowania z dokumentacją w zakresie dekretacji.

5) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

W roku 2016 wprowadzono w sprawozdaniu finansowym dane zgodnie z nowymi formularzami, w związku z czym dane do sprawozdań wprowadzono z uwzględnieniem nowej prezentacji, a również w części dotyczącej stanu na dzień 31.12.2015 r. (zmian została dokonana dla porównywalności danych w latach 2015 i 2016)

V. Podstawowe informacje dotyczące podmiotów powiązanych:

1) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

Pozycja nie wystąpiła.

2) o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi,

Pozycja nie wystąpiła.

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. Poniżej przedstawiony jest wykaz spółek, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i Polska Akademia Nauk jest udziałowcem. Polska Akademia Nauk nie jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nazwa SpółkiUdział PAN w kapitaleKapitał zakładowy
Wrocławska Drukarnia Naukowa sp. z o.o.100%1 107 700,00 zł
Dom Handlowy Nauki sp. z o.o.100%350 000,00 zł
Unipan-Stalmech sp. z o.o.24%50 500,00 zł
Sonopan sp. z o.o.44,40%225 000,00 zł
Societe Immobiliere DHM S.A.97%€38 112,00

W następujących spółkach nie został zakończony proces likwidacji/upadłości.

Nazwa SpółkiUdział PAN w kapitaleKapitał zakładowy
Polgeotermia sp. z o.o27%13 063,60 zł
Estropol sp. z o.o20%1 000,00 zł
Unipan-Termal sp. z 0.049%7 450,00 zł
Optocyfronika sp. z o.o100%485,00 zł

W spółce wykazanej poniżej nie prowadzono działalności gospodarczej i planowana jest likwidacja.

Nazwa SpółkiUdział PAN w kapitaleKapitał zakładowy
EURO-SEP sp. z o.o30%1 018 400,00 zł

VI. Informacje o połączeniu i zmianach w strukturze PAN:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu został włączony do jednostki PAN Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu. Z dniem 30 czerwca 2016 r. PAN Zakład Antropologii we Wrocławiu został wyłączony ze struktury PAN i włączony do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu posiadającego odrębną od PAN osobowość prawną.

W okresie 01.01.2016 - 15.08.2016 r. obowiązki Głównego Księgowego PAN pełniła Pani Lidia Staszewska.

W okresie 16.08.2016 - 31.08.2016 r. obowiązki Głównego Księgowego PAN pełnił Pan Dariusz Kurkowski.

OŚWIADCZENIE

DLA AUDYTORA BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i umową o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wykonując ich postanowienia, oświadczamy co następuje:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania.

2. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jednostki, o których zostanie wydana opinia - sporządzone zostały zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy o rachunkowości oraz są wolne od istotnych błędów i przeoczeń.

3. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego podpisanego przez ustawowo zobowiązane osoby (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

4. Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności statutowej oraz jej kontynuacji.

5. Potwierdzamy prawidłowość, rzetelność i terminowość obliczenia oraz zadeklarowania zobowiązań podatkowych, celnych, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń publiczno-prawnych.

6. W odniesieniu do szczególnego obowiązku podatkowego w zakresie posiadania dokumentacji, obejmującej zawarte z jednostkami i stronami powiązanymi transakcje, przekraczające równowartość świadczeń określonych w art. 9 "a" ustawy z dnia 15.02.1992r. /w art. 25 "a" ustawy z dnia 26.07.1991 r. - oświadczamy, że jesteśmy w stanie przedstawić organom podatkowym (skarbowym) w ustawowo wymaganym terminie właściwą dokumentację podatkową, dotyczącą:

a) transakcji zawartych z podmiotami i stronami powiązanymi rodzinnie, kapitałowo lub majątkowo, omówionych w punkcie 4.2) "Dodatkowych informacji i objaśnień",

b) transakcji zawartych z innymi podmiotami mającymi siedzibę w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego.

7. Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki (dotyczy: zastawów, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych, w tym: z tytułu faktoringu, kaucji, weksli, zaciągniętych kredytów bankowych - niepotrzebne skreślić).

8. Stwierdzamy kompletność identyfikacji i prawidłowość wyceny długoterminowych i krótkoterminowych kontraktów budowlanych, zapasów nadmiernych i niewykazujących ruchu powyżej 12 miesięcy (art. 3 ust.1 pkt 18 i art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

9. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.

10. W odniesieniu do instrumentów finansowych - stwierdzamy kompletność udostępnionych do badania umów dotyczących kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, w tym prawidłowość ich wyceny bilansowej ujawnienia i prezentacji (krótkoterminowych i długoterminowych), zgodnie z § 40 i 41 Rozporządzenia Min. Fin. z dn. 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad dot. instrumentów finansowych.

11. Stwierdzamy kompletność spraw przygotowanych do postępowania sądowego oraz znajdujących się w toku tego postępowania - udostępnionych do badania jako uzgodnionych z radcą prawnym jednostki.

12. Potwierdzamy kompletność ujawnionych do niniejszego badania zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego, w tym dotyczących sprzedaży po dacie bilansu składników majątkowych.

13. Oświadczamy, że Główny księgowy jednostki, wykonując obowiązki określone w art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości zamknął księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zamknięcia dokonano w sposób uniemożliwiający zmianę zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy.

14. W odniesieniu do udziałów posiadanych przez jednostkę w innych spółkach oświadczamy co następuje:

Nazwa SpółkiUdział PAN w kapitale
Wrocławska Drukarnia Naukowa sp. z o.o.100 %
Dom Handlowy Nauki sp. z o.o.100%
Unipan-Stalmech sp. z o.o.24%
Sonopan sp. z o.o.44,4 %
Societe Immobiliere DHM S.A.97%

Wymienione spółki prowadziły działalność gospodarczą w 2016 r. i łącznie z Akademią nie stanowią grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

II. Ponadto oświadczamy, że:

1. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki jest:

Zgromadzenie Ogólne Akademii

2. Organem uprawnionym do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 66 ust.4 ustawy o rachunkowości jest:

Zgromadzenie Ogólne Akademii

3. Oświadczamy, że podmiot audytorski został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego naszej jednostki za rok obrotowy, stosownie do wymagań wynikających z ustawy o rachunkowości.

4. Zobowiązujemy się pisemnie powiadomić audytora o zdarzeniach zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, jeżeli będą one miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe poddane badaniu przez biegłego.

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI

w sprawie transakcji ze stronami powiązanymi

Oświadczamy, że w roku sprawozdawczym od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zarządzana przez nas jednostka zawarła następujące istotne transakcje na warunkach innych niż rynkowe - ze stronami powiązanymi, w rozumieniu ustawy o rachunkowości załącznik nr 1 pkt 5.2. dodatkowe informacje i objaśnienia.

I. Specyfikacja rodzajowa i kwotowa transakcji, wpływających na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy naszej jednostki, dokonanych z jednostkami powiązanymi określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości.

Polska Akademia Nauk nie dokonywała transakcji z jednostkami powiązanymi i nie sporządza sprawozdania finansowego grupy kapitałowej..

II. Specyfikacja rodzajowa i kwotowa transakcji z członkami organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących jednostki zarządzanej lub organów jednostek z tą jednostką powiązanych, wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 5a ustawy o rachunkowości.

Polska Akademia Nauk nie dokonywała transakcji z członkami kierownictwa i członkami Zgromadzenia Ogólnego.

W załączeniu stosowna dokumentacja dla przypadków szczególnych, wpływających na sytuację majątkową i finansową jednostki:

W Polskiej Akademii Nauk nie wystąpiły szczególne zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansowa jednostki.

Załącznik Nr  1

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Wartość brutto)

Lp.Określenie grupy składników majątku trwałegoStan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r.Zwiększenia z tytułu nabyciaZwiększenia rozliczenie środków trwałych w budowieZwiększenia z tytułu aktualizacji wartościZwiększenia z tytułu przemieszczenia wewnętrznegoZmicjszcnia nieodpłatne przekazanieZmiejszenia sprzedażZmiejszenia likwidacja / inneStan na koniec roku obrotowego 31.12.2016 r.
1Wartości niematerialne i prawne, w tym:799 918,796 611,250,000,000.000,000,0098 616,71707 913,33
akoszty zakończonych prac rozwojowych0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
bwartość firmy0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
cinne wartości niematerialne i prawne799 918,796 611.250,000,000,000.000.0098 616,71707 913,33
dzaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,000,000.000.000,000,000,000,00
2Środki trwale, w tym:1 004 614 815,843 637 927,884 565 871,0627 742 884,8518 330 819,5918 259 573,812 540 953,00200 200 253,09837 891 539,32
agrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)632 630 317,590,000,0016 008 074,951 071 854.041 071 994.2514 120,73153 994 491,63494 629 639,97
bbudynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej300 851 729,98239 850,004 565 871,0611 590 048,7414 209 710,8214 320 550,522 519 589,2641 307 645,10273 309 425.72
curządzenia techniczne i maszyny24 106 619.26304 328,090,000,001 511 068,931 479 034,770,002 780 614,5621 662 366,95
dśrodki transportu5 755 859,84185 641,980,000,001 478 250,131 386 398.870,001 100 156.884 933 196,20
einne środki trwałe41 270 289,172 908 107,810,00144 761,1659 935.671 595,407 243,011 017 344,9243 356 910,48
3Środki trwałe w budowie1 004 449.664 063 965.201 406 248,260,00221 061,160,000,004 849 844,991 845 879.29
4Zaliczki na środki trwałe w budowie221 061,160,000,000,000.000,000,00221 061,160,00
IW tym aparatura naukowo - badawcza1 868 490,250,000,000,000,000,000,000,001 868 490,25
IIWartość gruntów użytkowanych wieczyście0,000.000,000.000,000,000.000,000.00

Załącznik Nr  2

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Lp.Określenie grupy składników majątku trwałegoStan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r.Zwiększenia amortyzacja planowaZwiększenia amortyzacja poza planowaZwiększenia z aktualizacji wycenyZmniejszenia przekazane nieodpłatneZmniejszenia sprzedaż (koszty)Zmniejszenia likwidacja / inneStan na koniec roku obrotowego 31.12.2016 r.Wartość netto ogółemWpływy z tytułu sprzedaży
1Wartości niematerialne i prawne713 344.084 535,6486 574,720,000,000,0098 616,72705 837,722 075,610,00
akoszty zakończonych prac rozwojowych0,000,000,000.000,000.000,000,000,000,00
bwartość firmy0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
cinne wartości niematerialne i prawne713 344,084 535,6486 574,720,000,000,0098 616.72705 837.722 075.610,00
dzaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2Środki trwale394 301 004,876 365 183,7023 123 129,8320 921 528,5014 217 107,921 312 926,3372 664 163,90356 516 648,75481 374 890,570,00
agrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)145 801 968,53441 949,265 173 744,8014046318,19238 159,163 398,3036 379 432,72128 842 990,60365 786 649,370,00
bbudynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej183 564 111,113 074 883,1313 969 074,316 730 449,1511 154 641,671 309 528,0331 845 013,70163 029 334,30110 280 091,420,00
curządzenia techniczne i maszyny20 669 185,60325 247,292 366 255.270,001 466 715,890,002 651 392,0319 242 580,242 419 786,710,00
dśrodki transportu5 455 297,82152 233,781 548 820,060,001 355 996,540,001 058 933.184 741 421.94191 774,260,00
einne środki trwale38 810441,812 370 870,2465 235,39144 761,161 594,660,00729 392,2740 660 321,672 696 588.810,00
3Środki trwale w budowie0,000.000,000.000,000,000.000,001 629 818,130,00
4Zaliczki na środki trwale w budowie0,000,000.000,000,000,000.000,00216061.160,00
IW tym aparatura naukowo - badawcza1 868 490,250,000,000,000,000,000,001 868 490,250,000,00

Załącznik Nr  3

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Określenie grupy składników inwestycji długoterminowychStan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r.Zwiększenia zakup / darowiznaZwiększenia aktualizacja wycenyZwiększenia przeklasyfikowaniaZmniejszenia sprzedażZmniejszenia aktualizacja wycenyZmniejszenia przeklasyfikowaniaStan na koniec roku obrotowego 31.12.2016 r.
1. Nieruchomości0.000,000,000.000,000,000,000,00
2. Wartości niematerialne i prawne0.000,000,000.000,000,000,000.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:1 720 403.8416 640.840,000.000,000,0081 614,981 655 429,70
a) w jednostkach powiązanych, w tym:0.000,000,000,000,000.000,000.00
- udziały lub akcje0.000,000,000.000,000,000.000,00
- inne papiery wartościowe0.000,000.000,000,000,000,000,00
- udzielone pożyczki0,000,000.000,000,000,000,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000.000,000,000,000,000,00
b) w pozostałych jednostkach, w tym:1 720 403,8416 640,840,000,000,000,0081 614,981 655 429,70
- udziały lub akcje1 720 403,8416 640,840,000,000,000,0081 614,981 655 429,70
- inne papiery wartościowe0.000,000.000,000.000,000,000,00
- udzielone pożyczki0,000,000,000.000,000,000,000.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000.000,000,000,000,000,000,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:0,000,000,000,000,000,000,000,00
- udziały lub akcje0,000,000,000,000,000,000,000,00
- inne papiery wartościowe0.000,000,000,000,000,000,000,00
- udzielone pożyczki0,000,000,000,000,000,000,000.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,000,000,000.000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem1 720 403,8416 640,840,000,000,000,0081 614.981 655 429,70

Załącznik Nr  4

Dane o stanie rezerw -zmiany w ciągu roku obrotowego

Lp.Rodzaj rezerwyStan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r.ZwiększeniaWykorzystanieRozwiązanieStan na koniec roku obrotowego 31.12.2016 r.
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-----
2Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:4 696 393,606 447 923,141 197 889,371 602 116,218 344 311,16
adługoterminowa2 499 101.872 564 650,21524 929.81532 151.724 006 670.55
bkrótkoterminowa2 197 291.733 883 272.93672 959.561 069 964.494 337 640,61
3Pozostałe rezerwy, w tym:21 350 641,695 781 273,452 073 641,011 741 277,6323 316 996,50
arezerwy na straty z tytułu operacji gospodarczych w toku-----
aldługoterminowa-----
a2krótkoterminowa-----
brezerwy na zobowiązania21 350 641,695 781 273,452 073 641,011 741 277,6323 316 996,50
bldługoterminowa21 249 255.685 744 477.922 000 000.001 741 277.6323 252 455.97
b2krótkoterminowa101 386.0136 795.5373 641.01-64 540.53
xRazem rezerwy wykazane w pasywach bilansu26 047 035,2912 229 196,593 271 530,383 343 393,8431 661 307,66

Załącznik Nr  5

Zmiany w stanie należności krótkoterminowych

Lp.TytułZ tytułu dostaw i usługZ tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznychDochodzone na drodze sądowejInneRazem
xNależności od jednostek powiązanych-----
a- do 12 miesięcy-----
b- powyżej 12 miesięcy-----
INależności od jednostek pozostałych-----
1Wartość BRUTTO należności krótkoterminowych na 01.01.2016 r.4 726 075.62203 376.101 077 940.791 676 815.147 684 207.65
2Zwiększenia16 410 177,15860 869.3536 189,5710 794 915,7228 102 151,79
apowstanie14 947 880.08947 603.9536 189.579 296 888.6525 228 562.25
bpozostałe462 297.0786 734.60-1 498 027.072 873 589.54
3Zmniejszenia16 166 263,01927 471.311 077 940,799 737 097,7727 908 772,88
aspłata, umorzenie i pozostałe16 166 263.01927 471,31-9 737 097.7729 776 306.01
4Wartość BRUTTO należności krótkoterminowe na 31.12.2016 r.4 969 989.76136 774.1436 189.572 734 633.097 877 586.56
5Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na 01.1 674 348,00-1 077 940,79355 135,823 107 424,61
azwiększenia1 268 127.77---1 268 127.77
bwykorzystanie21 746.80---21 746.80
crozwiązanie134 643.11-1 077 940.79-1 212 583.90
6Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na 31.12.22 786 085.86--355 135.823 141 221.68
7Wartość NETTO należności krótkoterminowe na 01.01.2016 r.3 051 727,62203 376,10-1 321 679,324 576 783,04
aw tym: do 12 miesięcy3 040 839.02115 893.63-1 179 367.254 336 099.90
bw tym: powyżej 12 miesięcy10 888.6087 482.47-142 312.07240 683.14
8Wartość NETTO należności krótkoterminowe na 31.12.2016 r.2 183 903,90136 774,1436 189,572 379 497,274 736 364,88
aw tym: do 12 miesięcy1 241 290.5281 038.5536 189.572 191 642.853 550 161.49
bw tym: powyżej 12 miesięcy942 613.3855 735.59-187 854.421 186 203.39

Załącznik Nr  6

Zmiany w stanie krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywnych)

TytułStan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r.ZwiększeniaZmniejszeniaStan na koniec roku obrotowego 31.12.2016 r.
I. Koncesje4 151.250.004 151.250.00
2. Polisy ubezpieczeniowe39 971.4959 240.6752 399.9246 812.24
3. Koszty prenumeraty32 986.6758 851.0825 333.7766 503.98
4. Koszty uruchomienia nowej produkcji0.000.000.000.00
5. Koszty remontów planowych76 478.660.0030 478.6646 000.00
6. Czynsz najmu0.000.000.000.00
7. Rozliczenie kontraktów długoterminowych0.000.000.000.00
8. Narzuty kosztów ogólnych realizowanych zadań długoterminowych81 616,5960 611,4644 837,1997 390,86
z tego: Działalność statutowa0.000.000.000.00
z tego: Projekty badawcze krajowe81 616.5931 446.3544 837.1968 225.75
z tego: Projekty badawcze zagraniczne0.0029 165.110.0029 165.11
z tego: Projekty finansowane z Funduszy Pomocowych0.000.000.000.00
z tego: Pozostała działalność0.000.000.000.00
9. Pozostałe nie wymienione wyżej234 556,65375 994,7499 062,91511 488,48
I KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM469 761,31554 697,95256 263,70768 195,56

Załącznik Nr  7

Dane o stanie zapasów

TytułStan na początek roku obrotowego 01.01.2016 r.Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2016 r.
1. Materiały313 734.46265 633.91
2. Półprodukty i produkty w toku8 789 088.196 169 719.07
3. Produkty gotowe1 639 428.241 757 905.53
4. Towary206 884.74191 869.09
5. Zaliczki na dostawy0,040.00
RAZEM10 949 135,678 385 127.60

Załącznik Nr  8

WYNIK FINANSOWY BRUTTO a PODSTAWA OPODATKOWANIA PDOP za 2016 rok
WyszczególnienieWartośćkwoty cząstkowe
123
STRATA BRUTTO za 2016 rok.10 602 598,34
Różnica pomiędzy WF a podstawą PDOP1 948 483,86
Korekty kosztów8 952 794,48
w tym:
Różnice kursowe ujemne niezrealizowane5 255,39
Rezerwy6917 718,58
Odpisy aktualizacyjne62 547,25
PFRON297253,62
Odsetki budżetowe6 885,78
ZUS pracodawcy203 504,42
Amortyzacja sfinansowana ze środków obcych1 459 629,44
Korekty przychodów7 004 310,62
w tym:
Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane71 392,23
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania3 667253,67
Akcyza obszarowa1 728136,67
Amortyzacja sfinansowana ze środków obcych1 459 629,44
Odpis aktualizacyjny83 278,19
Udziały217,20
Inne5 596,78
PODSTAWA OPODATKOWANIA PDOP8 654 114,48
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA PDOP z tego:304 139,40
PFRON297253,62
Odsetki budżetowe6 885,78
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH57 827
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT-857 786,00
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT-741,00
Pozostałe dochody wolne CIT-8077 567 730,33