Akty korporacyjne

KRASPiP.2017.12.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/V/2017
KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ SZKÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie sposobu przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251, z późn. zm.) oraz§ 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. poz. 1441) uchwala się co następuje:
1. Wniosek o przeprowadzenie akredytacji należy przygotować zgodnie z obowiązującym wzorem Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 oraz

uzupełnić o dane według Załącznika nr 3 niniejszej uchwały.

2. Wniosek składany jest do Ministerstwa Zdrowia w jednym egzemplarzu, przy zachowaniu formy papierowej dla Załącznika nr 1 oraz wyłącznie w formie pendrive z zapisanymi plikami w formacie word, dla Załączników nr 2 i nr 3, wskazanych powyżej.
3. Uczelnia, która występuje po raz pierwszy z wnioskiem o uzyskanie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.
4. Uczelnia, która występuje kolejny raz z wnioskiem o uzyskanie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki otrzymała akredytację.
5. Krajowa Rada może zażądać uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres jego uzupełnienia. Wniosek nie uzupełniony we wskazanym terminie pozostanie nie rozpatrzony.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 1/IV/2013 z dnia 17 października 2013 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE AKREDYTACJI

I. Nazwa uczelni

........................................................

II. Siedziba uczelni

........................................................

........................................................

III. Tel./fax ...............................................

e-mail .................................................

IV. Władze uczelni,

.............................................................

V. Struktura uczelni

.............................................................

VI. Władze wydziału/jednostki organizacyjnej uczelni

............................................................................................

VII. Struktura wydziału/jednostki organizacyjnej uczelni

..........................................................................................

VIII. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem:

- poziomy kształcenia: ......................................................................................................

- formy studiów: ...............................................................................................................

Ogólna liczba studentów1 ..... ..... ..... ..... ..... .....

IX. Zamiejscowe jednostki organizacyjne

.......................................................................................................................................................

X. Poprzedni certyfikat: data wydania* .........na jaki okres...........

.......................................................................................................................................................

............................................ (podpis Rektora lub osoby upoważnionej)

1 Załącznik nr 3. Tabela 1. Liczba absolwentów na ocenianym kierunku i Tabela 2. Liczba studentów na ocenianym kierunku

* Wypełnia się w odniesieniu do uczelni, które po raz kolejny ubiegają się o przeprowadzenie akredytacji

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RODZAJ I ZAKRES INFORMACJI O UCZELNI

I. Informacje dotyczące procesu dydaktycznego dla kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo Zakres danych:

1. Program studiów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596) z późn. zm.

2. Plany studiów na ocenianym kierunku dla poziomu kształcenia 1

...........................................................

3. System rekrutacji kandydatów na studia

...........................................................

4. Organizacja procesu kształcenia, w tym kształcenia praktycznego

...........................................................

5. Sposób dokumentowania procesu kształcenia

...........................................................

II. Informacje dotyczące kadry

Wykaz pracowników uczelni, w tym nauczycieli akademickich - informacje o ich dorobku naukowym, dydaktycznym, doświadczeniu zawodowym, wymiarze czasu pracy, w tym na potrzeby kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Zakres danych:

1. Pracownicy zatrudnieni na ocenianym kierunku 2 :

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni ogółem .......................w tym zatrudnieni na stanowiskach:

a) profesora zwyczajnego

....................................................

b) profesora nadzwyczajnego

....................................................

c) adiunkta

....................................................

d) asystenta

....................................................

2) pracownicy dydaktyczni ogółem: ............................w tym zatrudnieni na stanowiskach:

a) starszego wykładowcy

....................................................

b) wykładowcy

....................................................

d) lektora

....................................................

e) instruktora

Tabela 5. Wykaz nauczycieli akademickich zgłoszonych do minimum kadrowego dla studiów II stopnia na ocenianym kierunku

....................................................

3) pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach określonych w pkt 1

.......................................................

4) pracownicy naukowo-techniczni

.......................................................

5) pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej

.......................................................

6) pozostali pracownicy uczelni

.......................................................

3. Nauczyciele przedmiotów kierunkowych i ich kwalifikacje podyplomowe, w tym ukończone kursy i studia podyplomowe 3

..........................................................

III. Informacje dotyczące bazy materialnej i zasobów technicznych.

Opis bazy dydaktycznej, w tym liczba i wielkość budynków, sal wykładowych, pracowni umiejętności pielęgniarskich/położniczych, innych pracowni oraz ich wyposażenia, dostęp do komputerów i Internetu, zasoby biblioteczne w tym specyficzne dla ocenianego kierunku studiów. Dokumenty poświadczające do korzystania z opisanej bazy.

Opis wyposażenia technicznego, w tym środki audiowizualne, filmy, inne środki

techniczne (w przypadku pracowni umiejętności pielęgniarskich/położniczych: modele/fantomy, materiały pomocnicze, kompletne zestawy do zabiegów, sprzęt medyczny),.

Zakres danych:

1. Sale wykładowe

.........................................................

2. Sale ćwiczeniowe

..............................................

3. Pracownie specjalistyczne w tym anatomii, fizjologii i biochemii.

..............................................

4. Pracownie umiejętności pielęgniarskich lub położniczych

.....................................................

5. Pracownie informatyczne

.........................................................

6. Pracownie nauki języków obcych

.........................................................

7. Biblioteka i czytelnia wyposażenie w aktualne piśmiennictwo w zakresie nauczanych dyscyplin, z dostępem do Internetu i Wirtualnej Biblioteki Nauki

.........................................................

8. Czytelnia

.........................................................

9. Inne 4 :

.........................................................

IV. Informacje dotyczące wewnętrznego systemu oceny jakości i osiągnięć uczelni Zakres danych:

1. Wewnętrzny system oceny jakości:

- zarządzanie kierunkiem (system oceny procesu zarządzania kierunkiem i sposób wykorzystania jej wyników w celu doskonalenia kształcenia)

- sposoby oceny efektów kształcenia (formy egzaminów pisemnych, ustnych, sprawdzanie osiągnięć efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, system sprawdzania końcowych efektów kształcenia: egzamin dyplomowy, prace dyplomowe)

- odsiew i przyczyny odsiewu.

2. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej

3. Wdrażane innowacje i inne osiągnięcia uczelni

4. Udział w międzynarodowych programach

5. Współpraca z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami

6. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

V. W trakcie wizytacji zespołowi wizytującemu należy udostępnić (w wersji papierowej i elektronicznej):

* misję oraz strategię uczelni / jednostki;

* statut uczelni;

* programy studiów zawierające opis efektów kształcenia i metody ich weryfikacji;

* sylabusy dla poszczególnych przedmiotów,

* plany studiów,

* harmonogramy zajęć,

* dokumentację kształcenia praktycznego (umowy, porozumienia z placówkami kształcenia praktycznego),

* dokumentację osiągania efektów kształcenia,

* teczki osobowe nauczycieli akademickich oraz informacje o ich dorobku naukowym i zawodowym,

* informacje dotyczące liczebności grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych, językowych, seminaryjnych,

* prace egzaminacyjne, projektowe i inne dokumentujące efekty kształcenia (z ostatniego semestru),

* wykaz tematów prac dyplomowych z ostatniego roku,

* dokumentację procesu dyplomowania,

* materiały dotyczące monitorowania karier zawodowych absolwentów

* dokumentację dotyczącą udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie kształtowania koncepcji kształcenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DANE UZUPEŁNIAJĄCE WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE AKREDYTACJI

Tabela 1. Liczba absolwentów na ocenianym kierunku studiów w okresie ostatnich 3 lat od roku* ........................... do roku 20... (do końca danego roku akad. ...................).
L.p.Poziom kształceniaForma kształceniaRealizowana liczba semestrówRealizowana liczba godzinLiczba absolwentówUwagi**
1.I STOPNIA

(licencjackie)

stacjonarne
niestacjonarne
2.II STOPNIA

(magisterskie

stacjonarne
niestacjonarne
3.Studia zawodowe Poziom Aniestacjonarne
4.Studia zawodowe Poziom Bniestacjonarne
5.Studia zawodowe Poziom Cniestacjonarne
6.Studia zawodowe Poziom Dniestacjonarne

Tabela 2. Liczba studentów na ocenianym kierunku studiów ....................................... w roku akad.20...../20.........(stan na ................. 20... r.)

Poziom studiówRok studiówLiczba studentów studiówRazem
stacjonarnychniestacjonarnych
I stopniaI
II
III
IV
Razem
II stopniaI
II
III
Razem
Studia zawodoweAI
BI
II
CI
DI
Razem
RAZEM

Tabela 3. Liczba godzin realizowanych zajęć dydaktycznych w poszczególnych poziomach i formach kształcenia na kierunku...................................................

L.p.Poziom kształceniaForma kształceni aLICZBA GODZIN REALIZOWANYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCHUwagi
Data rozpoczęcia kształceniaOgólna liczba godzinZajęcia teoretyczneZajęcia bez udziału nauczycielaZajęcia praktycznePraktyka zawodowaRAZEM
wykładyseminariaćwiczenia
1.I Stopnia

(licencjackie)

stacjonarne
niestacjonarne
2.II stopnia

(magisterskie)

stacjonarne
niestacjonarne
3.Studia zawodoweA
B
C
D

Tabela 4. Wykaz nauczycieli akademickich zgłoszonych do minimum kadrowego dla studiów I stopnia na ocenianym kierunku

Lp.Tytuł/stopień naukowy w obszarze/dziedzinie *** albo tytuł zawodyImię i nazwiskoTytuł zawodowy Nr prawa wykonywania zawodu. SpecjalizacjaPodstawowe miejsce pracy/dodatkowe miejsce pracyData zatrudnienia w uczelni, wymiar czasu pracyWymiar realizowanych godzin na ocenianym kierunkuProwadzone zajęcia dydaktyczne**
1.
2.

** należy podać liczbę godzin dydaktycznych, nazwę przedmiotu prowadzonego osobiście na ocenianym kierunku w bieżącym roku akademickim

*** dołączyć wykazy publikacji potwierdzających dorobek odpowiadającym obszarowi kształcenia osób wliczanych do minimum kadrowego

Tabela 5. Wykaz nauczycieli akademickich zgłoszonych do minimum kadrowego dla studiów II stopnia na ocenianym kierunku

Lp.Tytuł/stopień naukowy w obszarze/dziedzinie *** albo tytuł zawodyImię i nazwisk oTytuł zawodowy Nr prawa wykonywania zawodu. SpecjalizacjaPodstawowe miejsce pracy/dodatkowe miejsce pracyData zatrudnienia w uczelni, wymiar czasu pracyWymiar realizowanych godzin na ocenianym kierunkuProwadzone zajęcia dydaktyczne**
1.
2.

** należy podać liczbę godzin dydaktycznych, nazwę przedmiotu prowadzonego osobiście na ocenianym kierunku w bieżącym roku akademickim

*** dołączyć wykazy publikacji potwierdzających dorobek odpowiadającym obszarowi kształcenia osób wliczanych do minimum kadrowego

Tabela 6 .Wykaz nauczycieli akademickich na ocenianym kierunku prowadzących nauczanie przedmiotów kierunkowych

Tytuł /stopieńImię iPrzedmiotPrawo wykonywaniaStaż pracy wPosiadane
naukowy/nazwiskokształceniazawodu (nr).zawodzie,kwalifikacje
tytułdziedziniepodyplomowe/
zawodowypielęgniarstwarodzaj szkolenia
podyplomowego

Tabela 7. Baza kształcenia praktycznego zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów prawnych realizujących praktyczną naukę zawodu

Nazwa podmiotu realizującego kształcenie praktyczneBaza własna/ Umowa z podmiotem nie będącym w strukturze uczelni, /na jaki okres
1 Załącznik nr3. Tabela 3. Liczba godzin realizowanych zajęć dydaktycznych w poszczególnych poziomach i formach kształcenia na kierunku ..........................
2 Załącznik nr 3. Tabela 4. Wykaz nauczycieli akademickich zgłoszonych do minimum kadrowego na ocenianym kierunku studiów
3 Załącznik nr3. Tabela 6.Wykaz nauczycieli akademickich na ocenianym kierunku prowadzących nauczanie przedmiotów kierunkowych
4 Załącznik nr 3. Tabela 7. Baza kształcenia praktycznego zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów prawnych realizujących praktyczną naukę zawodu