Sposób przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację.

Akty korporacyjne

KRASM.2010.3.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 6/III/201
KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie sposobu przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 83, poz. 904) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Wniosek o przeprowadzenie akredytacji należy przygotować zgodnie z obowiązującym wzorem Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 oraz uzupełnić o dane według Załącznika nr 3 niniejszej uchwały. 2. Wniosek składany jest do Ministerstwa Zdrowia w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 3. Uczelnia, która występuje po raz pierwszy z wnioskiem o uzyskanie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji. 4. Uczelnia, która występuje kolejny raz z wnioskiem o uzyskanie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed upływem akredytacji. 5. Krajowa Rada może zażądać uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres jego uzupełnienia. Wniosek nie uzupełniony we wskazanym terminie pozostanie nie rozpatrzony.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.