Akty korporacyjne

Rewid.2018.4.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2106/39/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie sposobu dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełnienia wymogu posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Kandydat na biegłego rewidenta odbywający praktykę w zakresie rachunkowości obowiązany jest na bieżąco prowadzić dziennik praktyki według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2.  Po zakończeniu praktyki kandydat na biegłego rewidenta przekazuje do Komisji Egzaminacyjnej dziennik praktyki wraz z wnioskiem o stwierdzenie jej odbycia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Kandydat na biegłego rewidenta odbywający aplikację obowiązany jest na bieżąco prowadzić dziennik aplikacji według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2.  Oświadczenie o wyniku odbytej przez kandydata na biegłego rewidenta aplikacji wydaje firma audytorska, w której odbyła się aplikacja; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3.  Po zakończeniu aplikacji kandydat na biegłego rewidenta przekazuje do Komisji Egzaminacyjnej dziennik aplikacji, o którym mowa w ust. 1, zaopiniowany przez biegłego rewidenta kierującego aplikacją, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wraz z wnioskiem o stwierdzenie odbycia aplikacji; wzór wniosku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§  3. 
1.  Kandydat na biegłego rewidenta ubiegający się o potwierdzenie spełnienia warunku posiadania doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy, przedstawia oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności według wzoru określonego w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
2.  Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kandydat na biegłego rewidenta załącza zestawienie wykonanych czynności potwierdzających nabyte umiejętności według wzoru określonego w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§  4.  Traci moc uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 2639/49a/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełnienia wymogu posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów na biegłych rewidentów.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DZIENNIK PRAKTYKI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI

I. 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane osobowe kandydata na biegłego rewidenta:

1.1. Imię i nazwisko ............................................................

1.2. PESEL 1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.3. Numer ewidencyjny...........................................

2. Dane identyfikujące jednostkę, w której odbyła się praktyka:

2.1. Nazwa jednostki ............................................................

2.2. Adres jednostki ..............................................................

3. Podstawa formalna odbywania praktyki (rodzaj umowy, w przypadku umowy o pracę także wymiar 2 , data podpisania)

...............................................................................................

4. Kierujący praktyką:

4.1. Imię i nazwisko ..............................................................

4.2. Stanowisko/funkcja ........................................................

II. 

OPIS PRZEBIEGU PRAKTYKI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI

(dziennik należy opracować w formie tabelarycznej według następującego wzoru)
Okres*Opis czynności wykonywanych podczas praktykiNazwa podmiotu**Liczba godzin***Podpis kierującego praktykąUwagi kierującego praktyką
123456

* Okres, dla którego dokonuje się opisu wykonywanych czynności nie powinien być dłuższy niż jeden miesiąc.

** Należy podać nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonywane były opisywane czynności.

*** Należy podać liczbę godzin przeznaczonych na daną czynność.

III. 

POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI

Pieczęć firmowa jednostki

lub nazwa i adres

Potwierdza się odbycie praktyki w zakresie rachunkowości, przez.............................................. w okresie od dnia ................ do dnia ............. pod kierunkiem.............................................. obejmującej czynności opisane w dzienniku praktyki.

................................... ..........................................................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko oraz podpis osoby

reprezentującej jednostkę)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU O STWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI

KANDYDAT NA BIEGŁEGO REWIDENTA

..............................................................................

(imię i nazwisko)

..............................................................................

(nr ewidencyjny)

KOMISJA EGZAMINACYJNA

al. Jana Pawła II

80 00-175 Warszawa

Niniejszym informuję, że odbyłem/łam praktykę w zakresie rachunkowości w okresie od dnia ..................................................... do dnia .............................. w jednostce działającej pod firmą ................................................................................. zgodnie z zawiadomieniem o jej rozpoczęciu, przekazanym Komisji Egzaminacyjnej w dniu ............................

Na dowód odbycia praktyki i zrealizowania obowiązującego programu przedkładam potwierdzony dziennik praktyki.

Proszę o stwierdzenie odbycia praktyki jako spełnienia warunku określonego w art. 4 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

.................................................. ...................................................

(miejscowość i data) (podpis kandydata)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DZIENNIK APLIKACJI

I. 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane osobowe aplikanta:

1.1. Imię i nazwisko .........................................................

1.2. PESEL 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.3. Numer ewidencyjny....................................

2. Dane identyfikujące firmę audytorską, w której odbyła się aplikacja

Nazwa i adres firmy audytorskiej oraz numer wpisu na listę firm audytorskichData
rozpoczęcia aplikacjizakończenia aplikacji

3. Podstawa formalna odbywania aplikacji (rodzaj umowy, w przypadku umowy o pracę także wymiar 4 , data podpisania)

..............................................................................................................

4. Kierownik aplikacji - biegły rewident:

4.1. Imię i nazwisko ..........................................................

4.2. Nr w rejestrze biegłych rewidentów .......................

II. 

OPIS PRZEBIEGU APLIKACJI

(dziennik należy opracować w formie tabelarycznej według następującego wzoru)
Okres*Wyszczególnienie wykonanych czynnościNazwa podmiotu**Liczba godzin***Podpis kierownika aplikacjiUwagi kierownika aplikacji
123456

* Okres, dla którego dokonuje się opisu wykonywanych czynności nie powinien być dłuższy niż kwartał.

** Należy podać nazwę podmiotu, którego sprawozdanie finansowe podlegało badaniu, lub w odniesieniu do którego wykonywane były czynności objęte programem aplikacji.

*** Należy podać liczbę godzin przeznaczonych na daną czynność.

III. 

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje mogą dotyczyć udziału aplikanta w okresie odbywania aplikacji w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego lub pozyskania umiejętności zawodowych, innych niż objęte programem aplikacji (informację należy przedstawić w formie tabelarycznej według następującego wzoru).
Lp.Tematyka szkolenia (tytuł kursu, seminarium, itp.) lub rodzaj umiejętności zawodowej

(np. opracowywanie ekspertyzy, sporządzanie wyceny przedsiębiorstwa, itp.)

Liczba godzinOrganizator szkolenia lub kierujący innymi czynnościami
1234

................................................ .............................................

(miejscowość i data) (podpis aplikanta)

IV. 

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA KIERUJĄCEGO APLIKACJĄ

Opinia powinna zawierać ocenę przebiegu aplikacji oraz stwierdzenie zrealizowania jej programu i osiągnięcia celu. Opinia może mieć następującą formę:

Stwierdzam, że program aplikacji został zrealizowany i cel aplikacji osiągnięty; kandydat na biegłego rewidenta nabył umiejętności wymagane od biegłego rewidenta, zwłaszcza w zakresie:

- rozpoznawania ryzyka badania i opracowania strategii i planu badania,

- wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, w tym również w środowisku informatycznym,

- opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji badania, i sprawozdania z badania,

- współpracy z przedstawicielami jednostek w toku wykonywania zadań biegłego rewidenta.

................................................... ...................................................

(miejscowość i data) (podpis kierownika aplikacji)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OŚWIADCZENIE O WYNIKU ODBYCIA APLIKACJI

przez .............................................................................................................................................

(imię, nazwisko i data urodzenia aplikanta)

nr ewidencyjny........................

Na wniosek z dnia ......................................... biegłego rewidenta kierującego aplikacją

(data wniosku)

......................................................................................................................................................,

(imię, nazwisko i numer w rejestrze biegłych rewidentów)

po zapoznaniu się z dziennikiem aplikacji opracowanym przez aplikanta i opinią kierownika aplikacji oraz na podstawie spostrzeżeń z przebiegu aplikacji i wglądu w jej rezultaty

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba firmy audytorskiej)

reprezentowana przez:

1) ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2) ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

uznaję/uznajemy* aplikację za odbytą z wynikiem pozytywnym, zgodnie z wymogami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

...................................................................................

(podpisy osób reprezentujących firmę audytorską)

...........................................................

(miejscowość i data)

* Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR WNIOSKU O STWIERDZENIE ODBYCIA APLIKACJI

KANDYDAT NA BIEGŁEGO REWIDENTA

..........................................................................

(imię i nazwisko)

..........................................................................

(nr ewidencyjny)

KOMISJA EGZAMINACYJNA

al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

Na podstawie przedłożonych dokumentów:

1) dziennika aplikacji, którą odbyłem/łam w okresie od dnia ............................. do dnia .............................................w firmie audytorskiej, działającej pod firmą.................................................................................... zgodnie z zawiadomieniem o jej rozpoczęciu przekazanym Komisji Egzaminacyjnej w dniu ................., zaopiniowanego przez biegłego rewidenta kierującego aplikacją;

2) oświadczenia o wyniku odbycia aplikacji z dnia ................................ firmy audytorskiej wymienionej w pkt 1,

wnoszę o stwierdzenie przez Komisję Egzaminacyjną odbycia aplikacji jako spełnienia warunku określonego w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

.................................. ......................................

(miejscowość i data) (podpis kandydata)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA BIEGŁEGO REWIDENTA

....................................

(imię i nazwisko)

....................................

(nr ewidencyjny)

KOMISJA EGZAMINACYJNA

al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunek, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), tj. posiadam co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe (zdobyte w związku z wykonywanym zawodem/prowadzoną działalnością/zajmowanym stanowiskiem), w związku z czym posiadam wiedzę i umiejętności wymagane od biegłych rewidentów w zakresie:

1) wymaganym dla odbycia praktyki oraz przygotowania sprawozdania finansowego, które było poddane badaniu przez biegłego rewidenta,

2) prawa i finansów w obszarach związanych z rachunkowością,

3) rewizji finansowej w zakresie nabycia umiejętności wymaganych od biegłych rewidentów,

a w szczególności w zakresie:

1) samodzielnego wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w szczególności polegających na:

a) otwieraniu ksiąg rachunkowych,

b) sprawdzaniu dowodów źródłowych i księgowych przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych,

c) kwalifikowaniu, dekretowaniu i wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych operacji

w szczególności inwentaryzacji i wyceny aktywów i pasywów,

f) sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego,

g) zamknięciu ksiąg rachunkowych.

2) obsługi komputerowego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych;

3) opracowywania dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, zgodnie z art. 10 ustawy rachunkowości oraz innych wewnętrznych uregulowań w zakresie kontroli wewnętrznej i rachunkowości;

4) działań zapewniających sprawną realizację badania sprawozdania finansowego;

5) oceny i uznawania nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym zidentyfikowanych przez kluczowego biegłego rewidenta podczas wykonywania procedur badania;

6) finansów i stosowania prawa w obszarach związanych z rachunkowością - w związku z prowadzoną działalnością, wykonywanym zawodem lub zajmowanym stanowiskiem pracy;

7) wykonywania czynności biegłego rewidenta, związanych w szczególności z:

a) rozpoznaniem ryzyka badania,

b) opracowaniem strategii i planu badania,

c) doborem metod i prób do badania,

d) analizą sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego,

e) badaniem przestrzegania przepisów prawa.

W załączeniu przekazuję:

1) zestawienie wykonywanych czynności potwierdzających nabyte umiejętności,

2) oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub prowadzenia własnej działalności,

3) dowód uiszczenia opłaty.

..................................... .................................

(miejscowość i data) (podpis kandydata)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZESTAWIENIE WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI POTWIERDZAJĄCYCH NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Lp.WYKONYWANE CZYNNOŚCINAZWY JEDNOSTEKINFORMACJE SZCZEGÓŁOWEDOKUMENT POTWIERDZAJĄCY*
Okres zatrudnieniaForma zatrudnienia
123456
1.Samodzielne wykonywanie czynności związanych

z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w szczególności polegających na:

a) otwieraniu ksiąg rachunkowych,

b) sprawdzaniu dowodów źródłowych i księgowych przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych,

c) kwalifikowaniu, dekretowaniu i wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych,

d) sporządzeniu dokumentów i deklaracji wymaganych przez ZUS, GUS i urząd skarbowy, w tym ustalaniu zobowiązań i należności podatkowych,

e) wykonywaniu czynności poprzedzających sporządzenie sprawozdania finansowego, w szczególności inwentaryzacji i wyceny aktywów i pasywów,

f) sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego,

g) zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Okres zatrudnieniaNazwa systemu
2.Obsługa komputerowego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych (proszę podać nazwę(y) systemu(ów))
Okres zatrudnieniaForma zatrudnienia
3.Opracowywanie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz innych wewnętrznych uregulowań w zakresie kontroli wewnętrznej i rachunkowości
Nazwa jednostki, której sprawozdanie finansowe podlegało badaniuNazwa firmy audytorskiej
4.Udział w spotkaniach biegłego rewidenta wykonującego zlecenia badania sprawozdania finansowego; ocena i uznawanie nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta podczas wykonywania procedur badania
Okres zatrudnieniaNabyte umiejętności z zakresu prawa

i finansów

5.Wykorzystanie wiedzy z zakresu prawa i finansów w obszarach związanych z rachunkowością
Okres zatrudnieniaForma zatrudnienia
6.Wykonywanie czynności biegłego rewidenta, związanych w szczególności z:

a) rozpoznaniem ryzyka badania,

b) opracowaniem strategii i planu badania,

c) doborem metod i prób do badania,

d) analizą sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej,

e) badaniem przestrzegania przepisów prawa.

*Dokumentem potwierdzającym może być np. świadectwo pracy, oświadczenie pracodawcy o zakresie wykonywanych obowiązków i zdobytych umiejętnościach. W przypadku stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej zestawienie to powinno być potwierdzone przez kierownika jednostki, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
1 W przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2 Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2396) wymiar czasu praktyki nie może być mniejszy niż pół etatu.
3 W przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4 Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2396) wymiar czasu aplikacji nie może być mniejszy niż pół etatu.