Akty korporacyjne

Rewid.2017.8.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 20/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie sporządzania Sprawozdania z badania w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

W dniu 21 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej "ustawą o biegłych rewidentach".

W art. 284 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach ustawodawca wskazał, że przepisy ustawy o biegłych rewidentach oraz ustawy zmienianej w art. 221 ustawy o biegłych rewidentach (tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.), stosuje się do badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16 czerwca 2016 r.

Powyższe oznacza, że w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dotyczących lat obrotowych rozpoczynających się po 16 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach powstaje obowiązek sporządzenia przez biegłego rewidenta na piśmie Sprawozdania z badania.

Celem wsparcia biegłych rewidentów, w realizacji nowego obowiązku, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała przykładowe sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą przykładowych sprawozdań były zapisy/przepisy:

a) przykładowych opinii z badania w brzmieniu załączników do uchwał przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w styczniu 2017 roku (Załączniki nr 1 i 7 do uchwały Nr 825/21a/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. oraz Załączniki nr 1 i 7 do uchwały Nr 913/22a/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.),
b) ustawy o biegłych rewidentach w zakresie sprawozdania z badania,
c) w przypadku badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Przykładowe sprawozdania z badania mają uniwersalny charakter i w związku z tym powinny zostać odpowiednio dostosowane do okoliczności konkretnego badania.

Przykładowe sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego znajdują się w załącznikach do niniejszego Komunikatu:

1) Załącznik nr 1 - przykład sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 1 przyjętego Uchwałą nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm., do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego jest stosowany KSRF nr 1 Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
2) Załącznik nr 2 - przykład sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm, do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego są stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania,
3) Załącznik nr 3 - przykład sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego są stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.
4) Załącznik nr 4 - przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 2 przyjętego Uchwałą nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm., dowykorzystania w przypadku, gdy podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego jest stosowany KSRF nr 2 Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
5) Załącznik nr 5 - przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm, do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego są stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania,
6) Załącznik nr 6 - przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego są stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Przykład sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 1 przyjętego Uchwałą nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm., do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego jest stosowany KSRF nr 1 Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych:

I.  1  Dla .......................................................................................................................................

(nazwa adresata opinii)

II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego ......................................................................................................................................................,

(nazwa jednostki 2  i określenie jej formy prawnej)

z siedzibą w ...................................., na które składa się bilans sporządzony na dzień .................., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych 3  za rok obrotowy od ......................... do ......................... oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 4  ("sprawozdanie finansowe").

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) ("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów 5 .

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 6  jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości 7  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) ("ustawa o biegłych rewidentach"),

2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

3) .......................................................................................................................................

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki 8  obecnie lub w przyszłości.

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności. Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym 9 . Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, o tym, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym obowiązkiem było również zapoznanie się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności i wskazanie, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarł w nim informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...), oraz w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 10

IV. Naszym zdaniem, zbadane roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień ................... oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 11 ,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu 12  jednostki.

Va. [W tym miejscu należy, zgodnie z wymogami KSRF 1, zamieścić informacje na temat spraw, na które biegły rewident zwrócił uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami.] - jeśli dotyczy

[Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z badania zawiera oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Zamieszczenie tego oświadczenia w sprawozdaniu z badania jest spójne z obowiązkami biegłego rewidenta dotyczącymi zasad formułowania opinii w przypadkach istotnej niepewności co do zdolności do kontynuacji działalności, wynikających ze standardów badania.] - jeśli dotyczy

Vb. Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 13  i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń*.

* -jeśli stwierdzono zniekształcenia- należy odpowiednio zmodyfikować treść akapitu i je opisać.

Vc. Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...). Potwierdzamy, że informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 14

Vd. 15  [Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.]

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 49b ust. 11 ustawy o rachunkowości ujawniła w sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie/odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.] 16

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka zamieściła w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości oraz że jednostka sporządziła takie odrębne sprawozdanie.] 17

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego 18  sprawozdania) na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Ve. 19

VI. .............................................................................

(Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego

rewidenta/podpisy kluczowych biegłych rewidentów)

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

VII. ....................................................

(Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich firmy w imieniu której kluczowy biegły rewident/kluczowi biegli rewidenci zbadał/zbadali sprawozdanie finansowe)

Data sprawozdania z badania........................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Przykład sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm., do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego są stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania:

Dla .......................................................................................................................................

(nazwa adresata opinii)

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego .......................................................................................................................................................

(nazwa jednostki 20  i określenie jej formy prawnej)

z siedzibą w...................................................................................., na które składają się: bilans sporządzony na dzień ..........................., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych 21  za rok obrotowy od ........................... do ........................... oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia 22  ("sprawozdanie finansowe").

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór 23  za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) ("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem 24 .

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 25  jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości 26  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) ("ustawa o biegłych rewidentach"),

2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.,

3) ............................................................

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki 27  obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień .................., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 28 ,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu 29  jednostki.

Uzupełniające objaśnienie

[W tym miejscu należy, zgodnie z wymogami KSRF 706 w brzmieniu MSB 706, zamieścić informacje na temat spraw, na które biegły rewident zwrócił uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami.] - jeśli dotyczy

[Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z badania zawiera oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Zamieszczenie tego oświadczenia w sprawozdaniu z badania jest spójne z obowiązkami biegłego rewidenta dotyczącymi zasad formułowania opinii w przypadkach istotnej niepewności co do zdolności do kontynuacji działalności, wynikających ze standardów badania.] - jeśli dotyczy

Inne kwestie

[W tym miejscu należy zamieścić informacje spełniające definicję Innej kwestii zgodnie z KSRF 706 w brzmieniu MSB 706.] - jeśli dotyczy

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia o księgach rachunkowych

Za prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 30  są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym 31 . Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 32  i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.*

* -jeśli stwierdzono zniekształcenia- należy odpowiednio zmodyfikować treść akapitu i je opisać.

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 33

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 34  są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem było zapoznanie się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...). Ponadto stwierdzamy, że informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 35

Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych 36

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.]

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 49b ust. 11 ustawy o rachunkowości ujawniła w sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie/odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.] 37

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka zamieściła w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości oraz że jednostka sporządziła takie odrębne sprawozdanie.] 38

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego 39  sprawozdania) na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 40

[W tej sekcji zamieszcza się inne informacje wymagane przepisami.]

[Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta/podpisy kluczowych biegłych rewidentów]

.................................................................................................................

Działający w imieniu:

[Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich firmy w imieniu której kluczowy biegły rewident/kluczowi biegli rewidenci zbadał/zbadali sprawozdanie finansowe]

.................................................................................................................

Data sprawozdania z badania........................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Przykład sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm., do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego są stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania:

Dla ................................................................................................................................................

(nazwa adresata opinii)

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego ..................

.......................................................................................................................................................

(nazwa jednostki 41  i określenie jej formy prawnej)

z siedzibą w...................................................................................., na które składają się: bilans sporządzony na dzień ..........................., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych 42  za rok obrotowy od ........................... do ........................... oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia 43  ("sprawozdanie finansowe").

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór 44  za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) ("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem 45 .

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 46  jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości 47  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) ("ustawa o biegłych rewidentach"),

2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.,

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) ("Rozporządzenie 537/2014"),

4) ........................

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa lub innych nieprawidłowości jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie finansowego.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki 48  obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla komitetu audytu 49  wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.

Niezależność

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od jednostki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.

Kluczowy biegły rewident i firma audytorska świadczyli na rzecz jednostki lub jednostek przez nią kontrolowanych niżej wymienione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności 50 :

- .............................................

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego jednostki uchwałą .........................

(nazwa organu dokonującego wyboru)

z dnia ..................... Sprawozdania finansowe jednostki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia ..............roku; to jest przez [x 51 ] kolejnych lat.

Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka

W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.

Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształceniaProcedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko oraz [w stosownych przypadkach] najważniejsze spostrzeżenia

związane z tymi rodzajami ryzyka

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień .................., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 52 ,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa 53  i postanowieniami umowy/statutu 54  jednostki.

Uzupełniające objaśnienie

[W tym miejscu należy, zgodnie z wymogami KSRF 706 w brzmieniu MSB 706, zamieścić informacje na temat spraw, na które biegły rewident zwrócił uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami.] - jeśli dotyczy

[Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z badania zawiera oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Zamieszczenie tego oświadczenia w sprawozdaniu z badania jest spójne z obowiązkami biegłego rewidenta dotyczącymi zasad formułowania opinii w przypadkach istotnej niepewności co do zdolności do kontynuacji działalności, wynikających ze standardów badania.] - jeśli dotyczy

Inne kwestie

[W tym miejscu należy zamieścić informacje spełniające definicję Innej kwestii zgodnie z KSRF 706 w brzmieniu MSB 706.] - jeśli dotyczy

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia o księgach rachunkowych

Za prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 55  są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym 56 . Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 57  i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. *

* -jeśli stwierdzono zniekształcenia- należy odpowiednio zmodyfikować treść akapitu i je opisać.

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 58

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 59  są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem było zapoznanie się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła informacje określone w 60  paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm) ("Rozporządzenie") [lub - jeśli dotyczy - regulaminu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...) ("Regulamin")] 61 . Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia [lub Regulaminu] zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych 62

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.]

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 49b ust.11 ustawy o rachunkowości ujawniła w sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie/odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.] 63

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka zamieściła w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości oraz że jednostka sporządziła takie odrębne sprawozdanie.] 64

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego 65  sprawozdania) na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa

[W tej sekcji zamieszcza się inne informacje wymagane przepisami.]

Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta/podpisy kluczowych biegłych rewidentów............

działający w imieniu:

Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich firmy w imieniu której kluczowy biegły rewident/kluczowi biegli rewidenci zbadał/zbadali sprawozdanie finansowe......................................................................................................................................

Data sprawozdania z badania ........................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 2 przyjętego Uchwałą nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm., do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego jest stosowany KSRF nr 2 Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych:

ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I.  67  Dla ....................................................................................................................................

(nazwa adresata opinii)

II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest.................................................................................................................................................

(nazwa jednostki i określenie jej formy prawnej)

z siedzibą w .................................................................................................... (siedziba jednostki dominującej), na które składa się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień .................., skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od ......................... do ......................... oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 68  ("sprawozdanie finansowe").

Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) ("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa. Kierownik jednostki dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów 69 .

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki dominującej oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 70  jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości 71  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

III. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) ("ustawa o biegłych rewidentach"),

2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

3) .......................................................................................................................................

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki dominującej oraz ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności grupy kapitałowej ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw grupy kapitałowej przez kierownika jednostki 72  dominującej obecnie lub w przyszłości.

Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 73 . Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, o tym, czy w świetle naszej wiedzy o grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej istotne zniekształcenia oraz wskazanie na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym obowiązkiem było również zapoznanie się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i wskazanie, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarł w nim informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...), oraz w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 74

IV. Naszym zdaniem, zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień ................... oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 75 ,

- zostało sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 676) 76 ,

- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.

Va. [W tym miejscu należy, zgodnie z wymogami KSRF 2, zamieścić informacje na temat spraw, na które biegły rewident zwrócił uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami.] - jeśli dotyczy

[Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z badania zawiera oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności grupy kapitałowej do kontynuowania działalności. Zamieszczenie tego oświadczenia w sprawozdaniu z badania jest spójne z obowiązkami biegłego rewidenta dotyczącymi zasad formułowania opinii w przypadkach istotnej niepewności co do zdolności do kontynuacji działalności, wynikających ze standardów badania.] - jeśli dotyczy

Vb. Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 77  i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej istotnych zniekształceń*.

* -jeśli stwierdzono zniekształcenia- należy odpowiednio zmodyfikować treść akapitu i je opisać.

Vc. Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka dominująca zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...). Potwierdzamy, że informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 78

Vd. 79

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.]

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 49b ust. 11 ustawy o rachunkowości ujawniła w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie/odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.] 80

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca zamieściła w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości oraz że jednostka dominująca sporządziła takie odrębne sprawozdanie.]. 81

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego sprawozdania 82 ) na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

VI. .............................................................................

(Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta/podpisy kluczowych biegłych rewidentów)

Biegły rewident grupy, kluczowy biegły rewident

przeprowadzający badanie w imieniu

VII. ....................................................

(Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich firmy w imieniu której kluczowy biegły rewident/kluczowi biegli rewidenci zbadał/zbadali skonsolidowane sprawozdanie finansowe)

Data sprawozdania z badania........................

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm., do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki nie będącej jednostką zainteresowania publicznego są stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania:

ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla ................................................................................................................................................

(nazwa adresata opinii)

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest .......................................................................................................................................................

(nazwa jednostki dominującej 83  i określenie jej formy prawnej)

z siedzibą w...................................................................................., na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień ..........................., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od ........................... do ........................... oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia 84  ("sprawozdanie finansowe").

Odpowiedzialność kierownika jednostki dominującej i osób sprawujących nadzór 85  za skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) ("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem 86 .

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki dominującej oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 87  jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości 88  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) ("ustawa o biegłych rewidentach"),

2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.,

3) ............................................................

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki dominującej wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności grupy kapitałowej ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw grupy kapitałowej przez kierownika jednostki 89  dominującej obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień .................., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 90 ,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu 91  jednostki dominującej.

Uzupełniające objaśnienie

[W tym miejscu należy, zgodnie z wymogami KSRF 706 w brzmieniu MSB 706, zamieścić informacje na temat spraw, na które biegły rewident zwrócił uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami.] - jeśli dotyczy

[Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z badania zawiera oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności grupy kapitałowej do kontynuowania działalności. Zamieszczenie tego oświadczenia w sprawozdaniu z badania jest spójne z obowiązkami biegłego rewidenta dotyczącymi zasad formułowania opinii w przypadkach istotnej niepewności co do zdolności do kontynuacji działalności, wynikających ze standardów badania.] - jeśli dotyczy

Inne kwestie

[W tym miejscu należy zamieścić informacje spełniające definicję Innej kwestii zgodnie z KSRF 706 w brzmieniu MSB 706.] - jeśli dotyczy

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Za sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny kierownik jednostki dominującej. Ponadto kierownik jednostki dominującej oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 92  jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 93 . Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 94 i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej istotnych zniekształceń.*

* -jeśli stwierdzono zniekształcenia- należy odpowiednio zmodyfikować treść akapitu i je opisać.

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 95

Kierownik jednostki dominującej oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 96  są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem było zapoznanie się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka dominująca zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...). Ponadto stwierdzamy, że informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 97

Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych 98

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.]

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 49b ust. 11 ustawy o rachunkowości ujawniła w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie/odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.] 99

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca zamieściła w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości oraz że jednostka sporządziła takie odrębne sprawozdanie.] 100

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego sprawozdania 101 ) na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa

[W tej sekcji zamieszcza się inne informacje wymagane przepisami.]

[Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta/podpisy kluczowych biegłych rewidentów]

.................................................................................................................

Działający w imieniu:

[Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich firmy w imieniu której kluczowy biegły rewident/kluczowi biegli rewidenci zbadał/zbadali sprawozdanie finansowe]

.................................................................................................................

Data sprawozdania z badania ........................

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego niezmodyfikowaną opinię, uwzględniający wymogi Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm., do wykorzystania w przypadku, gdy podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego są stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania:

ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla ................................................................................................................................................

(nazwa adresata opinii)

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest ......................................................................................................................................................

(nazwa jednostki dominującej 102  i określenie jej formy prawnej)

z siedzibą w...................................................................................., na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień ..........................., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od ........................... do ........................... oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia 103  ("sprawozdanie finansowe").

Odpowiedzialność kierownika jednostki dominującej i osób sprawujących nadzór 104  za skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) ("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem 105 .

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki dominującej oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 106  jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości 107  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) ("ustawa o biegłych rewidentach"),

2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.,

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) ("Rozporządzenie 537/2014"),

4) ........................

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa lub innych nieprawidłowości jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie finansowego.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki dominującej wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności grupy kapitałowej ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw grupy kapitałowej przez kierownika jednostki 108  dominującej obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla komitetu audytu 109  wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.

Niezależność

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014, dla jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Kluczowy biegły rewident i firma audytorska świadczyli na rzecz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej niżej wymienione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które nie zostały ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej 110 :

- .............................................

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego uchwałą ...................... (nazwa organu dokonującego wyboru) z dnia ..................... Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia ..............roku; to jest przez [x 111 ] kolejnych lat.

Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka

W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami

Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształceniaProcedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko oraz [w stosownych przypadkach] najważniejsze spostrzeżenia

związane z tymi rodzajami ryzyka

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień .................., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 112 ,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa 113  i postanowieniami umowy/statutu 114  jednostki dominującej.

Uzupełniające objaśnienie

[W tym miejscu należy, zgodnie z wymogami KSRF 706 w brzmieniu MSB 706, zamieścić informacje na temat spraw, na które biegły rewident zwrócił uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami.] - jeśli dotyczy

[Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z badania zawiera oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności grupy kapitałowej do kontynuowania działalności. Zamieszczenie tego oświadczenia w sprawozdaniu z badania jest spójne z obowiązkami biegłego rewidenta dotyczącymi zasad formułowania opinii w przypadkach istotnej niepewności co do zdolności do kontynuacji działalności, wynikających ze standardów badania.] - jeśli dotyczy

Inne kwestie

[W tym miejscu należy zamieścić informacje spełniające definicję Innej kwestii zgodnie z KSRF 706 w brzmieniu MSB 706.] - jeśli dotyczy

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Za sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny kierownik jednostki dominującej. Ponadto kierownik jednostki dominującej oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) 115  jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 116 . Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 117  i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej istotnych zniekształceń. *

* -jeśli stwierdzono zniekształcenia- należy odpowiednio zmodyfikować treść akapitu i je opisać.

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 118

Kierownik jednostki dominującej oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego 119 ) są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka dominująca zawarła informacje określone w 120  paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm) ("Rozporządzenie" [lub - jeśli dotyczy - regulaminu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...) ("Regulamin")] 121 . Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia [lub Regulaminu] zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych 122

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.]

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 49b ust. 11 ustawy o rachunkowości ujawniła w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie/odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.] 123

[Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca zamieściła w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości oraz że jednostka dominująca sporządziła takie odrębne sprawozdanie.] 124

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego sprawozdania 125 ) na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa

[W tej sekcji zamieszcza się inne informacje wymagane przepisami.]

Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta/podpisy kluczowych biegłych rewidentów............

działający w imieniu:

Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich firmy w imieniu której kluczowy biegły rewident/kluczowi biegli rewidenci zbadał/zbadali sprawozdanie finansowe......................................................................................................................................

Data sprawozdania z badania ........................

1 Cyfry rzymskie mają za zadanie ułatwić objaśnienia do sprawozdania z badania. We właściwym sprawozdaniu cyfry te pomija się. Treści punktów oznaczonych cyframi rzymskimi mogą ulec zmianie, stosownie do rodzaju opinii wyrażonej w sprawozdaniu z badania.
2 W przykładach sprawozdania z badania stosuje się określenie "jednostka". We właściwym sprawozdaniu z badania celowe jest stosowanie takiej nazwy, pod jaką jednostka, której sprawozdanie finansowe zostało zbadane, prowadzi firmę.
3 Zapis "zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych" dotyczy sprawozdań finansowych jednostek, o których jest mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
4 W przypadku opinii dla jednostki, która sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR ten akapit powinien zostać dostosowany do formy oraz elementów sprawozdania przedstawionego przez jednostkę. Przykładowo w wyliczeniu wymienić należy: "sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy..., sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy..., sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy..., sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień..., sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy... oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także informacje dodatkowe i objaśniające."

Ponadto akapit ten wymaga odpowiedniego dostosowania w przypadku sprawozdania z badania wydawanego dla jednostek, dla których istnieją szczególne przepisy w zakresie nazewnictwa elementów sprawozdania finansowego.

5 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów".

6 W przypadku, gdy jednostka nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
7 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

8 Lub inny organ zarządzający.
9 Jeżeli jednostka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, pierwsze zdanie akapitu otrzymuje następujące brzmienie:

"Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności, za wyjątkiem treści rozdziału/punktu "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych", i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym."

10 Dotyczy tylko jednostek zobligowanych do sporządzania "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego".
11 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to punkt ten otrzymuje następujące brzmienie:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień ................... oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

12 Należy wybrać właściwe.
13 Zaproponowane brzmienie zapisu "mającymi zastosowanie przepisami" ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy odnosząc się do art. 49 ustawy o rachunkowości oraz, o ile ma to zastosowanie, do innych przepisów szczególnych.
14 Dotyczy tylko jednostek zobligowanych do sporządzania "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego". Zaproponowane brzmienie zapisów ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy podając odpowiednie punkty/paragrafy mającego zastosowanie regulaminu.
15 Dotyczy jednostek określonych w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, należy wybrać właściwy tekst z zaproponowanych opcji. Art. 49b ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.
16 Brzmienie zapisu w przypadku jednostek zwolnionych.
17 Brzmienie zapisu w przypadku odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.
18 Wskazać odpowiednią nazwę.
19 W sprawozdaniu z badania, należy ponadto zamieścić:

a) informację o niedopełnieniu przez badaną jednostkę, do dnia sporządzenia sprawozdania z badania, obowiązku złożenia do właściwego rejestru sądowego, a w stosownych przypadkach także do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy;

b) informację o stwierdzonym podczas badania istotnym naruszeniu prawa, statutu lub umowy spółki mającym wpływ na sprawozdanie finansowe;

c) informację, czy jednostka badana przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych w odrębnych przepisach, w szczególności, czy:

- podmiot prowadzący działalność maklerską ((uwaga!: nie kwalifikujący się do kategorii wskazanej w art. 2 pkt 9 lit. h) ustawy o biegłych rewidentach) prawidłowo ustalił współczynniki kapitałowe.

20 W przykładach sprawozdania stosuje się określenie "jednostka". We właściwym sprawozdaniu z badania celowe jest stosowanie takiej nazwy, pod jaką jednostka, której sprawozdanie finansowe zostało zbadane, prowadzi firmę.
21 Zapis "zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych" dotyczy sprawozdań finansowych jednostek, o których jest mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
22 W przypadku sprawozdania z badania dla jednostki, która sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR ten akapit powinien zostać dostosowany do formy oraz elementów sprawozdania przedstawionego przez jednostkę. Przykładowo w wyliczeniu wymienić należy: "sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy..., sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy..., sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy..., sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień..., sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy... oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także informacje dodatkowe i objaśniające."

Ponadto akapit ten wymaga odpowiedniego dostosowania w przypadku sprawozdania z badania wydawanego dla jednostek, dla których istnieją szczególne przepisy w zakresie nazewnictwa elementów sprawozdania finansowego.

23 W przypadku, gdy jednostka nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, z tytułu oraz z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
24 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem".

25 Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
26 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

27 Lub inny organ zarządzający.
28 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień ..................., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

29 Należy wybrać właściwe.
30 W przypadku, gdy jednostka nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
31 Jeżeli jednostka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, pierwsze zdanie akapitu otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności, za wyjątkiem treści rozdziału/punktu "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych", i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym."

32 Zaproponowane brzmienie zapisu "mającymi zastosowanie przepisami" ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy odnosząc się do art. 49 ustawy o rachunkowości oraz, o ile ma to zastosowanie, do innych przepisów szczególnych.
33 Dotyczy tylko jednostek zobligowanych do sporządzania "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego".
34 W przypadku, gdy jednostka nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
35 Zaproponowane brzmienie zapisów ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy podając odpowiednie punkty/paragrafy mającego zastosowanie regulaminu.
36 Dotyczy jednostek określonych w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, należy wybrać właściwy tekst z zaproponowanych opcji. Art. 49b ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.
37 Brzmienie zapisu w przypadku jednostek zwolnionych.
38 Brzmienie zapisu w przypadku odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.
39 Wskazać odpowiednią nazwę.
40 W sprawozdaniu z badania, należy ponadto zamieścić:

a) informację o niedopełnieniu przez badaną jednostkę, do dnia sporządzenia sprawozdania z badania, obowiązku złożenia do właściwego rejestru sądowego, a w stosownych przypadkach także do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy;

b) informację o stwierdzonym podczas badania istotnym naruszeniu prawa, statutu lub umowy spółki mającym wpływ na sprawozdanie finansowe;

c) informację, czy jednostka badana przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych w odrębnych przepisach, w szczególności, czy:

- spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (uwaga!: nie spełniająca kryteriów dużej jednostki zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. i) ustawy o biegłych rewidentach) prawidłowo ustaliła współczynnik wypłacalności,

- podmiot prowadzący działalność maklerską ((uwaga!: nie kwalifikujący się do kategorii wskazanej w art. 2 pkt 9 lit. h) ustawy o biegłych rewidentach) prawidłowo ustalił współczynniki kapitałowe.

41 W przykładach sprawozdania stosuje się określenie "jednostka". We właściwym sprawozdaniu z badania celowe jest stosowanie takiej nazwy, pod jaką jednostka, której sprawozdanie finansowe zostało zbadane, prowadzi firmę.
42 Zapis "zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych" dotyczy sprawozdań finansowych jednostek, o których jest mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
43 W przypadku sprawozdania z badania dla jednostki, która sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR ten akapit powinien zostać dostosowany do formy oraz elementów sprawozdania przedstawionego przez jednostkę. Przykładowo w wyliczeniu wymienić należy: "sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy..., sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy..., sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy..., sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień..., sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy... oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także informacje dodatkowe i objaśniające."

Akapit ten wymaga również odpowiedniego dostosowania w przypadku sprawozdania z badania wydawanego dla jednostek, dla których istnieją szczególne przepisy w zakresie nazewnictwa elementów sprawozdania finansowego.

44 W przypadku, gdy jednostka nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, z tytułu oraz z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
45 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem".

46 Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
47 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

48 Lub inny organ zarządzający.
49 Lub nazwa organu pełniącego funkcję komitetu audytu.
50 Zgodnie z art.10 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia 537/2014 w sprawozdaniu z badania należy wskazać wszelkie usługi, poza badaniem ustawowym, które świadczył biegły rewident lub firma audytorska na rzecz badanej jednostki lub jednostki(-ek) przez nią kontrolowanej(-ych) i które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu z działalności lub w sprawozdaniu finansowym. W przypadku ujawnienia ww. usług w sprawozdaniu z działalności lub w sprawozdaniu finansowym akapitu tego nie zamieszcza się.
51 Należy wskazać ilość lat. Należy również dodatkowo wskazać przypadki przedłużenia zlecenia w przeszłości oraz ponownego powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich (art. 10 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 537/2014).
52 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień ................... oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

53 W przypadku emitentów giełdowych należy odnieść się w tym miejscu również do zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).
54 Należy wybrać właściwe.
55 W przypadku, gdy jednostka nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
56 Jeżeli jednostka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, pierwsze zdanie akapitu otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności, za wyjątkiem treści rozdziału/punktu "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych", i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym."

57 Zaproponowane brzmienie zapisu "mającymi zastosowanie przepisami" ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy odnosząc się do art. 49 ustawy o rachunkowości oraz, o ile ma to zastosowanie, do innych przepisów szczególnych.
58 Dotyczy tylko jednostek zobligowanych do sporządzania "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego".
59 W przypadku, gdy jednostka nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
60 Należy wskazać mające zastosowanie przepisy.
61 Zaproponowane brzmienie zapisów ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy podając odpowiednie punkty/paragrafy mającego zastosowanie Regulaminu.
62 Dotyczy jednostek określonych w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, należy wybrać właściwy tekst z zaproponowanych opcji. Art. 49b ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.
63 Brzmienie zapisu w przypadku jednostek zwolnionych.
64 Brzmienie zapisu w przypadku odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.
65 Wskazać odpowiednią nazwę.
66 W sprawozdaniu z badania, należy ponadto zamieścić:

a) informację o niedopełnieniu przez badaną jednostkę, do dnia sporządzenia sprawozdania z badania, obowiązku złożenia do właściwego rejestru sądowego, a w stosownych przypadkach także do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy;

b) informację o stwierdzonym podczas badania istotnym naruszeniu prawa, statutu lub umowy spółki mającym wpływ na sprawozdanie finansowe;

c) informację, czy jednostka badana przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych w odrębnych przepisach, w szczególności, czy:

- spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prawidłowo ustaliła współczynnik wypłacalności,

- bank lub podmiot prowadzący działalność maklerską prawidłowo ustalił współczynniki kapitałowe,

- zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji utworzył rezerwy technicznoubezpieczeniowe dla celów rachunkowości w wysokości zapewniającej pełne wywiązywanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji,

- zakład ubezpieczeń na życie w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, prawidłowo wyliczył margines wypłacalności i posiada środki własne, o których mowa w art. 106j ust. 3 pkt 3 tej ustawy w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny.

67 Cyfry rzymskie mają za zadanie ułatwić objaśnienia do sprawozdania z badania We właściwym sprawozdaniu cyfry te pomija się. Treści punktów oznaczonych cyframi rzymskimi mogą ulec zmianie, stosownie do rodzaju opinii wyrażonej w sprawozdaniu z badania.
68 W przypadku sprawozdania z badania dla jednostki dominującej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR ten akapit powinien zostać dostosowany do formy oraz elementów sprawozdania przedstawionego przez jednostkę dominującą. Przykładowo w wyliczeniu wymienić należy: "skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień..., sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy... oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości grupy kapitałowej a także informacje dodatkowe i objaśniające."

Ponadto akapit ten wymaga odpowiedniego dostosowania w przypadku sprawozdania z badania wydawanego dla jednostek dominujących, dla których istnieją szczególne przepisy w zakresie nazewnictwa elementów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

69 Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. Kierownik jednostki dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów".

70 W przypadku, gdy jednostka dominująca nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
71) Jeżeli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

72 Lub inny organ zarządzający.
73 Jeżeli jednostka dominująca sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, pierwsze zdanie akapitu otrzymuje następujące brzmienie:

"Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, za wyjątkiem treści rozdziału/punktu "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych", i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym."

74 Dotyczy tylko jednostek zobligowanych do sporządzania "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego"
75 Jeżeli jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to punkt ten otrzymuje następujące brzmienie:

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień ................... oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej.

76 Wpisać aktualnie obowiązujący akt prawny.
77 Zaproponowane brzmienie zapisu "mającymi zastosowanie przepisami" ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy odnosząc się do art. 49 ustawy o rachunkowości oraz, o ile ma to zastosowanie, do innych przepisów szczególnych.
78 Dotyczy tylko jednostek zobligowanych do sporządzania "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego". Zaproponowane brzmienie zapisów ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy podając odpowiednie punkty/paragrafy mającego zastosowanie regulaminu.
79 Dotyczy jednostek dominujących określonych w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, należy wybrać właściwy tekst z zaproponowanych opcji. Art. 49b ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.
80 Brzmienie zapisu w przypadku jednostki dominującej grupy kapitałowej niższego szczebla.
81 Brzmienie zapisu w przypadku odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.
82 Wskazać odpowiednią nazwę.
83 W przykładach sprawozdania stosuje się określenie "jednostka dominująca". We właściwym sprawozdaniu z badania celowe jest stosowanie takiej nazwy, pod jaką jednostka dominująca, której skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane, prowadzi firmę.
84 W przypadku sprawozdania z badania dla jednostki dominującej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR ten akapit powinien zostać dostosowany do formy oraz elementów skonsolidowanego sprawozdania przedstawionego przez jednostkę dominującą. Przykładowo w wyliczeniu wymienić należy: "skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień..., skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy... oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości grupy kapitałowej a także informacje dodatkowe i objaśniające."

Ponadto akapit ten wymaga odpowiedniego dostosowania w przypadku sprawozdania z badania wydawanego dla jednostek dominujących, dla których istnieją szczególne przepisy w zakresie nazewnictwa elementów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ponadto akapit ten wymaga odpowiedniego dostosowania w przypadku sprawozdania z badania wydawanego dla jednostek dominujących, dla których istnieją szczególne przepisy w zakresie nazewnictwa elementów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

85 W przypadku, gdy jednostka dominująca nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, z tytułu oraz z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
86 Jeżeli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem".

87 Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
88) Jeżeli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

89 Lub inny organ zarządzający.
90 Jeżeli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień ..................., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

91 Należy wybrać właściwe.
92 W przypadku, gdy jednostka dominująca nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
93 Jeżeli jednostka dominująca sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, pierwsze zdanie akapitu otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, za wyjątkiem treści rozdziału/punktu "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych", i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym."

94 Zaproponowane brzmienie zapisu "mającymi zastosowanie przepisami" ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy odnosząc się do art. 49 ustawy o rachunkowości oraz, o ile ma to zastosowanie, do innych przepisów szczególnych.
95 Dotyczy tylko jednostek dominujących zobligowanych do sporządzania "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego".
96 W przypadku, gdy jednostka dominująca nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
97 Zaproponowane brzmienie zapisów ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy podając odpowiednie punkty/paragrafy mającego zastosowanie regulaminu.
98 Należy wybrać właściwy tekst z zaproponowanych opcji. Art. 49b ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.
99 Brzmienie zapisu w przypadku jednostki dominującej grupy kapitałowej niższego szczebla.
100 Brzmienie zapisu w przypadku odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.
101 Wskazać odpowiednią nazwę.
102 W przykładach sprawozdania stosuje się określenie "jednostka dominująca". We właściwym sprawozdaniu z badania celowe jest stosowanie takiej nazwy, pod jaką jednostka dominująca, której skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane, prowadzi firmę.
103 W przypadku sprawozdania z badania dla jednostki dominującej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR ten akapit powinien zostać dostosowany do formy oraz elementów skonsolidowanego sprawozdania przedstawionego przez jednostkę dominującą. Przykładowo w wyliczeniu wymienić należy: "skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy..., skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień..., skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy... oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości grupy kapitałowej a także informacje dodatkowe i objaśniające."

Ponadto akapit ten wymaga odpowiedniego dostosowania w przypadku sprawozdania z badania wydawanego dla jednostek dominujących, dla których istnieją szczególne przepisy w zakresie nazewnictwa elementów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

104 W przypadku, gdy jednostka dominująca nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, z tytułu oraz z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
105 Jeżeli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem".

106 Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
107) Jeżeli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to ten akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

108 Lub inny organ zarządzający.
109 Lub nazwa organu pełniącego funkcję komitetu audytu.
110 Zgodnie z art.10 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia 537/2014 w sprawozdaniu z badania należy wskazać wszelkie usługi, poza badaniem ustawowym, które świadczył biegły rewident lub firma audytorska na rzecz badanej jednostki lub jednostki(-ek) przez nią kontrolowanej (-ych) i które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej lub w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W przypadku ujawnienia ww. usług w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej lub w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym akapitu tego nie zamieszcza się.
111 Należy wskazać ilość lat. Należy również dodatkowo wskazać przypadki przedłużenia zlecenia w przeszłości oraz ponownego powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich (art. 10 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 537/2014).
112 Jeżeli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to tiret pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień ................... oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ................. do ................., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości".

113 W przypadku emitentów giełdowych należy odnieść się w tym miejscu również do zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).
114 Należy wybrać właściwe.
115 W przypadku, gdy jednostka dominująca nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
116 Jeżeli jednostka dominująca sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, pierwsze zdanie akapitu otrzymuje następujące brzmienie:

"Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, za wyjątkiem treści rozdziału/punktu "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych", i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym."

117 Zaproponowane brzmienie zapisu "mającymi zastosowanie przepisami" ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy odnosząc się do art. 49 ustawy o rachunkowości oraz, o ile ma to zastosowanie, do innych przepisów szczególnych.
118 Dotyczy tylko jednostek dominujących zobligowanych do sporządzania "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego".
119 W przypadku, gdy jednostka dominująca nie posiada rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego z treści tego akapitu należy usunąć zapis dotyczący tego organu. Jeżeli jednostka dominująca posiada radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący w treści akapitu należy wybrać odpowiednie sformułowanie dotyczące nazwy tego organu a nieodpowiednie usunąć.
120 Należy wskazać mające zastosowanie przepisy.
121 Zaproponowane brzmienie zapisów ma charakter ogólny. Biegły rewident może sformułować zapis w sposób bardziej szczegółowy podając odpowiednie punkty/paragrafy mającego zastosowanie Regulaminu.
122 Dotyczy jednostek dominujących określonych w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, należy wybrać właściwy tekst z zaproponowanych opcji. Art. 49b ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.
123 Brzmienie zapisu w przypadku jednostki dominującej grupy kapitałowej niższego szczebla.
124 Brzmienie zapisu w przypadku odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.
125 Wskazać odpowiednią nazwę.