Akty korporacyjne

Lekarz.2006.3.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 9/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art.35 ust.1 pkt.1,5,8 i 11- 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz.158, z 1990 r. NR20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.152, z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 2001 r. Nr 126, poz.1383, z 2002 r. Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz.2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) oraz § 4 ust. 4 Uchwały Nr 9 IV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie regulaminu organów Naczelnej Izby Lekarskiej (Biuletyn NRL Nr 1/39/98) uchwala się co następuje:
§  1.
1. W skład Komisji Stomatologicznej NRL, zwanej dalej "komisją", wchodzą lekarze dentyści członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz lekarze dentyści wiceprzewodniczący Okręgowych Rad Lekarskich tych Okręgowych Izb Lekarskich, które nie mają w składzie NRL swojego przedstawiciela będącego lekarzem dentystą.
§  2.
1. Komisja jest wieloproblemową komisją, zajmującą się problemami lekarzy dentystów.
2. Zadaniem Komisji jest przedstawianie Naczelnej Radzie Lekarskiej problemów, wniosków stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza dentysty i problemów opieki stomatologicznej.
3. Komisja kształtuje współpracę międzynarodową NRL z zagranicznymi organizacjami lekarzy dentystów.
4. Do zadań Komisji Stomatologicznej należy w szczególności:
1) inicjowanie, planowanie, organizowanie i koordynowanie polityki zagranicznej i współpracy międzynarodowej Naczelnej Izby Lekarskiej w odniesieniu do lekarzy dentystów, w tym:
a) proponowanie kierunków współpracy międzynarodowej i przynależności do międzynarodowych organizacji lekarzy dentystów;
b) organizacja spotkań, pobytów, udziału w konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą;
c) zbieranie informacji dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty i systemów opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych w krajach UE;
2) współpraca ze wszystkimi organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów w kraju, a szczególnie z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi instytucjami państwa.
3) monitorowanie sytuacji demograficznej lekarzy dentystów na podstawie informacji z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz opracowywanie analiz i wniosków;
4) monitorowanie kontraktowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania tych świadczeń, jak też ogólnych i szczegółowych warunków ich kontraktowania;
5) opracowanie projektu koszyka świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem priorytetów przyjętych przez Naczelną Radę Lekarską oraz udział w opracowaniu rzeczywistych cen tych świadczeń na podstawie przyjętych standardów
6) udział w pracach nad tworzeniem systemu ubezpieczeń dodatkowych w zakresie stomatologii;
7) zbieranie i analizowanie informacji o sytuacji epidemiologicznej ludności w zakresie zdrowia jamy ustnej;
8) opracowanie i przedstawienie koncepcji kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów oraz sposobu uzyskiwania umiejętności oraz doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów;
9) przedstawianie opinii do projektów aktów prawnych mających wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz na działalność i organizację opieki stomatologicznej w kraju;
10) przedstawianie opinii w sprawach i problemach dotyczących lekarzy dentystów w zakresie:
a) organizacji ochrony zdrowia i zmian systemowych;
b) indywidualnych i grupowych praktyk prywatnych lekarzy dentystów i NZOZ -ów;
c) organizacji lekarskiego samorządu zawodowego;
d) ordynacji wyborczej do organów izb lekarskich;
e) etyki lekarskiej;
f) młodych lekarzy dentystów i studentów stomatologii;
g) ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów;
h) lekarzy dentystów cudzoziemców;
i) budżetu i finansów Naczelnej Izby Lekarskiej;
j) spraw bytowych lekarzy dentystów i ich rodzin;
11) wykonywanie innych prac zleconych przez Naczelna Radę Lekarską.
§  3.
1. Komisja może powoływać stałe lub doraźne zespoły (grupy) robocze oraz wybierać z pośród swoich członków osoby odpowiedzialne za prace tych zespołów. Do pracy w tych zespołach (grupach) mogą być zapraszane osoby spoza składu Komisji.
2. Komisja może powoływać ekspertów w celu uzyskania opinii lub zlecenia opracowań.
3. Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z komisjami stomatologicznymi okręgowych rad lekarskich oraz komisjami problemowymi Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  4. Traci moc uchwała Nr 25/98/III NRL z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej NRL (Biuletyn NR 4/42/98).
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.