Akty korporacyjne

Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 241/17/P-VI
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2018 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Kieruje się kol. Zbigniewa Węgrzyna, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. doskonalenia zawodowego lekarzy, na spotkanie Rady Doradczej ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS Advisory Council on Continuing Medical Education), które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 r. w Brukseli.
§  2. 
1.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz r. pr. Marka Szewczyńskiego, pracownika biura Naczelnej Izby Lekarskiej na posiedzenia Zarządu Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME Executive Committee), które odbędą się w Brukseli w dniach 25 stycznia, 22 marca, 21 czerwca i 6 września 2018 r. w Brukseli.
2.  Koszty związane z wyjazdami kol. Macieja Hamankiewicza, o których mowa w ust. 1, pokrywa Stały Komitet Lekarzy Europejskich.
§  3. 
1.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, na spotkanie z przedstawicielami Czeskiej Izby Lekarskiej, które odbędzie się przy okazji Balu Czeskich Lekarzy w dniu 27 stycznia 2018 r. w Pradze.
2.  Koszty zakwaterowania pokrywa strona zapraszająca - Czeska Izba Lekarska.
§  4.  Kieruje się kol. Annę Śpiałek, członka Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na połączone spotkanie Grup Roboczych ERO FDI ds. kontroli zakażeń oraz bezpieczeństwa pacjentów, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. w Brukseli.
§  5.  Kieruje się kol. Annę Śpiałek i kol. Halinę Borgiel-Marek, członków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz r. pr. Marka Szewczyńskiego, pracownika biura Naczelnej Izby Lekarskiej, na Sesję Plenarną Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO FDI) oraz na spotkania Grup Roboczych ERO-FDI, które odbędą się w dniach 12 - 14 kwietnia 2018 r. w Salzburgu.
§  6.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz kol. Grzegorza Mazura, członka Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), które odbędzie się w dniach 12 - 14 kwietnia 2017 r. w Brukseli.
§  7.  Kieruje się kol. Halinę Borgiel-Marek, kol. Grażynę Sławetę oraz kol. Marka Stankiewicza, członków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na posiedzenie Rady Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), które odbędzie się w dniach 27 - 28 kwietnia 2018 r. w Marakeszu.
§  8. 
1.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz kol. Klaudiusza Komora, członka Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na Sesję Rady Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (WMA), która odbędzie się w dniach 26 - 28 kwietnia 2018 r. w Rydze.
2.  Przeznacza się kwotę w wysokości do 1 500 EUR (słownie: do tysiąca pięciuset euro) na dokonanie opłaty rejestracyjnej związanej z udziałem przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej w Sesji Rady WMA, o której mowa w ust. 1.
§  9. 
1.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, na 121. Zjazd Lekarzy Niemieckich (121. Deutscher Ärztetag), który odbędzie się w dniach 8 - 11 maja 2018 r. w Erfurcie.
2.  Koszty zakwaterowania pokrywa strona zapraszająca - Niemiecka Federalna Izba Lekarska.
§  10. 
1.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz kol. Grzegorza Mazura, członka Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO), które odbędzie się w dniach 30 maja - 2 czerwca 2018 roku w Baku.
2.  Przeznacza się kwotę w wysokości do 1 500 EUR (słownie: do dwóch tysięcy euro) na dokonanie opłaty rejestracyjnej związanej z udziałem przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej w Forum, o którym mowa w ust. 1.
§  11. 
1.  Kieruje się kol. Annę Lellę, przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, kol. Halinę Borgiel-Marek i kol. Annę Śpiałek, członków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz r. pr. Marka Szewczyńskiego, pracownika biura Naczelnej Izby Lekarskiej na Światowy Parlament Stomatologiczny Światowej Organizacji Dentystycznej (FDI World Dental Parliament), obejmujący Sesje Zgromadzenia Ogólnego i Sesje Otwarte FDI, spotkania Stałych Komitetów FDI, spotkanie Krajowych Oficerów Łącznikowych FDI, Sesję Plenarną Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI) oraz posiedzenia Grup Roboczych ERO-FDI, który odbędzie się w dniach 2 - 7 września 2018 r. w Buenos Aires.
§  12.  Kieruje się kol. Klaudiusza Komora, kol. Marka Stankiewicza i kol. Grażynę Sławetę, członków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na 24. Sympozjum Izb Lekarskich Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w dniach 21 - 22 września 2018 r. w Pradze.
§  13. 
1.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz kol. Grzegorza Mazura, członka Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (WMA), które odbędzie się w dniach 3 - 6 października 2018 r. w Reykjaviku.
2.  Przeznacza się kwotę w wysokości do 1 600 EUR (słownie: do tysiąca sześciuset euro) na dokonanie opłaty rejestracyjnej związanej z udziałem przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej w Zgromadzeniu Ogólnym WMA, o którym mowa w ust. 1.
§  14.  Kieruje się kol. Halinę Borgiel-Marek i kol. Grażynę Sławetę, członków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na posiedzenie Rady Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), które odbędzie się w dniach 19 - 20 października 2018 r. w Brukseli
§  15.  Kieruje się kol. Leszka Dudzińskiego, wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz kol. Annę Lellę, przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na warsztaty organizowane przez Czeską Izbę Lekarską, które odbędą się w październiku 2018 r. w Pradze.
§  16. 
1.  Kieruje się kol. Annę Lellę, przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na Zjazd Niemieckich Lekarzy Dentystów (Deutscher Zahnärztetag), który odbędzie się w dniach 8 - 10 listopada 2018 r. we Frankfurcie.
2.  Koszty jednego noclegu pokrywa strona zapraszająca - Niemiecka Federalna Izba Lekarsko-Dentystyczna.
§  17.  Kieruje się kol. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, kol. Grzegorza Mazura, członka Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz r. pr. Marka Szewczyńskiego, pracownika biura Naczelnej Izby Lekarskiej, na posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), które odbędzie się w dniach 9 - 10 listopada 2018 r. w Genewie.
§  18.  Kieruje się r. pr. Marka Szewczyńskiego, pracownika biura Naczelnej Izby Lekarskiej, na spotkania Europejskiej Sieci Organów Właściwych ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych Lekarzy (ENMCA), które odbędą się maju oraz listopadzie 2018 r.
§  19.  Kieruje się kol. Annę Lellę, przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz r. pr. Marka Szewczyńskiego, pracownika biura Naczelnej Izby Lekarskiej, na posiedzenie ogólne Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED), które odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w Brukseli.
§  20.  Kieruje się r. pr. Marka Szewczyńskiego i panią Paulinę Tomaszewską, pracowników biura Naczelnej Izby Lekarskiej, na spotkania dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych oraz systemu IMI organizowane w 2018 r. przez Komisję Europejską.
§  21.  W uzasadnionych przypadkach, po ustaleniu dokładnego terminu i miejsca spotkania lub po otrzymaniu zaproszenia od organizatorów, w odrębnych uchwałach przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej będą kierowani na inne spotkania, do których należą w szczególności:
- spotkania grup roboczych międzynarodowych organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, których członkiem jest Naczelna Izba Lekarska;
- spotkania z przedstawicielami samorządów lekarskich i lekarsko-dentystycznych z innych państw europejskich;
- posiedzenia plenarne Europejskiej Rady Izb Lekarskich (Conseil Européene des Ordres des Médecins, CEOM);
- spotkania organizowane przez Komisję Europejską.
§  22.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.