Akt korporacyjny

Lekarz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 182/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie skierowania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkanie organizowane przez Radę Europy z okazji 20. rocznicy uchwalenia Europejskiej Konwencji Bioetycznej

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Kieruje się kol. Marka Czarkowskiego, Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, na spotkanie organizowane przez Radę Europy z okazji 20. rocznicy uchwalenia Europejskiej Konwencji Bioetycznej ("Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny"), które odbędzie się w dniach 24-25 października br. w Strasburgu.
2.  Koszty udziału przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej w spotkaniu zostaną pokryte ze środków Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.