Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 96/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie skierowania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na konferencję Continuing Medical Education-European Acreditors (CME-EA)

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 4-6 uchwały Nr 14/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia działalności zagranicznej Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Kieruje się kol. Zbigniewa Węgrzyna - Eksperta ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów NRL na konferencję Continuing Medical Education- European Acreditors (CME-EA), która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w Berlinie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.