Akt korporacyjny

Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 88/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie skierowania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na konferencję UEMS nt. doskonalenia zawodowego lekarzy oraz spotkanie z przedstawicielami europejskich towarzystw naukowych

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 168) w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Kieruje się kol. Zbigniewa Węgrzyna (eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. doskonalenia zawodowego lekarzy), na czwartą konferencję Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów nt. doskonalenia zawodowego lekarzy (Fourth UEMS Conference on CME-CPD in Europe), która odbędzie się w dniach 23 - 24 listopada br. 2018 roku w Brukseli, oraz poprzedzające konferencję spotkanie organizowane przez Europejską Unię Lekarzy Specjalistów z przedstawicielami europejskich towarzystw naukowych (UEMS Meeting with the European Scientific Societies), które odbędzie się w dniu 23 listopada w Brukseli.
2.  Przeznacza się kwotę w wysokości 250 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt euro) na dokonanie opłaty rejestracyjnej związanej z udziałem przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej w konfernecji, o której mowa w ust. 1.
3.  Koszty udziału przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej w spotkaniach, o których mowa w ust. 1, oraz koszty opłaty rejestracyjnej zostaną pokryte ze środków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.