Akty korporacyjne

Podat.2019.7.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 426/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie sfinansowania zakupu nośników pamięci USB

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia sfinansować zakup nośników pamięci USB z logotypem KIDP, o pojemności 64 GB, w liczbie 500 sztuk.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza kwotę 12 915 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych) na cel określony w § 1 niniejszej uchwały.
§  3.  Kwota, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2019 rok z poz. Ws9.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.