Akty korporacyjne

Sędz.2019.4.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 1134)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 1134), przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 2019 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.5.2019), nie zgłasza do niego uwag.