Akty korporacyjne

Sędz.2016.5.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 maja 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 maja 2016 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się z treścią przedłożonego projektu i nie zgłasza uwag.