Akty korporacyjne

Sędz.2019.1.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nie zgłasza do niego uwag.