Sędz.2017.9.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 września 2017 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks wykroczeń, przekazanym przy piśmie Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 września 2017 r. Nr BPS/KU-034/354s/17, opiniuje go bez uwag.