Sędz.2018.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, a także dołączonych do niego projektów aktów wykonawczych, zgłasza następujące uwagi.

Rada zauważa, że zmiany proponowane w zakresie trybu zaskarżania postanowień oraz odwoływania się od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów nie korespondują z ideą systemu losowego przydziału spraw, wprowadzonego między innymi w celu ograniczenia zjawiska koncentracji specjalizacji sędziów, czy zrównoważenia składów orzekających w danych kategoriach spraw. W ocenie Rady zasadnym wydaje się przyjęcie w tej kwestii właściwości sądów okręgowych - sądów gospodarczych, właściwych ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Utrzymanie projektowanej regulacji może doprowadzić do petryfikacji linii orzeczniczej, a także wpłynąć negatywnie na realizację prawa do sądu.

W pozostałym zakresie regulowana materii wykracza poza kompetencje przysługujące Krajowej Radzie Sądownictwa.