Akt korporacyjny

Sędz.2017.12.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. (numer UD316), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 7 listopada 2017 r. nr DL-IX-454-567/17 opiniuje go zdecydowanie negatywnie albowiem godzi w stabilność systemu prawnego.

Rozwiązania przyjęte w przedmiotowym projekcie są wewnętrznie niespójne, w szczególności pomieszanie przepisów procedury cywilnej oraz przepisów procedury administracyjnej spowoduje brak możliwości skutecznego i prawidłowego rozstrzygania spraw. Projekt zakłada również szeroką ingerencję w przepisy prawa cywilnego normujące problematykę spadkobrania czy zasiedzenia, która bez należytego uzasadnienia narusza od lat wypracowane, poparte obszernym orzecznictwem instytucje. Proponowane - w projektowanym Rozdziale VI "Uchylenie lub zmiana prawomocnego orzeczenia" - rozwiązania, w zakresie w jakim przewidują możliwość złożenia wniosku "o uchylenie lub zmianę prawomocnego orzeczenia o wydanie nieruchomości, o ustaleniu stosunku prawnego lub prawa albo o stwierdzeniu nabycia spadku, o dział spadku lub zezwalającego kuratorowi spadku na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jeżeli w skład spadku wchodziła nieruchomość przejęta, którą nabyła osoba nieuprawniona albo gdy z innych przyczyn nieruchomość została przejęta przez osobę nieuprawnioną" spowodują destabilizację istniejących stosunków własnościowych podważając zaufanie do organów państwa.

Należy ponownie podkreślić, że chaotycznie przygotowane propozycje uregulowania zagadnień objętych proponowaną ustawą godzą w stabilność całego systemu prawnego.