Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 marca 2019 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3260)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3260), przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 8 marca 2019 r. (znak GMS-WP-173-47/19), nie zgłasza uwag do projektu w ramach swoich kompetencji.