Akt korporacyjny

Sędz.2018.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UC 104)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 28 lutego 2018 r. (znak DL-II-434-1/17 180301-01846), postanowiła nie zajmować stanowiska. Materia normowana w niniejszym projekcie nie dotyczy bowiem sądownictwa i sędziów, a szeroko rozumianej polityki gospodarczej i tym samym nie mieści się w zakresie kompetencji opiniodawczych Krajowej Rady Sądownictwa, określonych w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389 ze zm.).