Akty korporacyjne

Sędz.2017.11.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 listopada 2017 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 3 listopada 2017 r., postanowiła nie zajmować stanowiska w przedmiocie tego projektu. Materia normowana w niniejszym projekcie dotyczy szeroko rozumianej polityki społecznej, a zatem nie mieści się w zakresie kompetencji opiniodawczych Krajowej Rady Sądownictwa, określonych w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976, ze zm.), ponieważ nie dotyczy sądownictwa i sędziów.