Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2019 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3379)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3379), przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 kwietnia 2019 r. (znak GMS-WP-173-87/19), nie zgłasza uwag do projektu.