Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 marca 2019 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu - przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 4 marca 2019 r. (znak: GMS - WP - 173 - 40/19), nie zgłasza uwag do jego treści.