Sędz.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lipca 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 26 czerwca 2018 r. (znak: GMS-WP-173-183/18), nie zgłasza uwag do jego treści.

Rada zauważa ponadto, że rozwiązania przyjęte w projekcie, a polegające na nowelizacji art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 ze zm.) nie wpłyną znacząco na obciążenie sądów administracyjnych, które na podstawie obecnie obowiązujących przepisów są także właściwe do rozpatrywania skarg na decyzje wydane w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku organów Inspekcji Ochrony Środowiska złożonego w trybie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy. Zaproponowana nowelizacja nie zmienia zatem kognicji sądów administracyjnych, a przedmiotowymi sprawami będą obciążone sądy administracyjne na terenie całego kraju.