Akty korporacyjne

Sędz.2018.10.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 31 lipca 2018 r. (znak: GMS-WP-173-215/18), nie zgłasza uwag do jego treści.