Sędz.2018.3.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 marca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 3 marca 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD 117)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem, przedstawionym przez Ministra Sprawiedliwości (Nr DL-V-431-6/17) podtrzymuje uwagę wyrażoną w opinii z 10 lutego 2017 r. dotyczącej wcześniejszej jego wersji, że projektodawca powinien odnieść się do problemu ograniczenia prywatności akcjonariuszy spółek, gdyż dematerializacja akcji spowoduje utratę ich anonimowego statusu. Powyższe niewątpliwie naruszy sferę osobistą tej grupy akcjonariuszy i zwiększy zakres gromadzonych danych osobowych obywateli, co winno zostać należycie uzasadnione, szczególnie przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, w tym prawa do prywatności i zasady ochrony danych osobowych.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wątpliwości interpretacyjne budzi również projektowany art. 3284 Kodeksu spółek handlowych. Wprowadzenie zasady, w myśl której podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie ma obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, może skutkować negatywnie dla bezpieczeństwa obrotu tymi papierami wartościowymi. Badanie prawdziwości podpisów zbywcy akcji, jedynie w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości jest zdaniem

Rady niewystarczające. Przepis powinien być tak zredagowany aby obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy określone zostały w sposób jasny, jednoznaczny i zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa obrotu.